กบข. สมาชิกสัมพันธ์สัญจร
 
 

ชุติปภา ยังสุข
ฝ่ายฝึกอบรมสมาชิก

มิติใหม่ของงานประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิก

งานประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิกถือเป็นงานสำคัญประจำปีที่ กบข. จัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน ฐานะการเงินและการรับจ่ายเงินของกองทุนให้แก่ผู้แทนสมาชิกจากทั่วประเทศได้รับทราบ โดยในปีนี้ กบข. ได้จัดงานขึ้นในวันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน ที่ผ่านมา ซึ่งมีผู้แทนสมาชิกสนใจเข้าร่วมงานมากถึง 498 คน คิดเป็น 93.61% จากจำนวนผู้แทนสมาชิกทั้งหมด 532 คน

ถือได้ว่างานประชุมใหญ่เป็นการพบปะระหว่างผู้แทนสมาชิกทั้งจากระดับส่วนราชการและระดับจังหวัด กับคณะกรรมการการของ กบข. ประกอบด้วย ดร.สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ ปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานกรรมการ นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ประธานอนุกรรมการตรวจสอบ นางเบญจวรรณ สร่างนิทร ประธานอนุกรรมการสมาชิกสัมพันธ์ และนางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย เลขาธิการคณะกรรมการ กบข. ซึ่งในปีนี้นอกเหนือจากการรายงานฐานะการเงิน และการรับจ่ายเงิน และผลการดำเนินงานปี 2552 ซึ่งสามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนจัดสรรให้กับสมาชิกรายบุคคล (หลังหักค่าใช้จ่าย) ได้ร้อยละ 8.92 แล้ว กบข. ยังสร้างความแตกต่างจากทุกปี คือ การรายงานผลการจัดงานสัมมนาผู้แทนสมาชิกปี 2552 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ซึ่งนับเป็นการสัมมนาครั้งแรกที่ทำให้ กบข. ได้รับทราบข้อเสนอแนะและความต้องการต่างๆ จากผู้แทนสมาชิกทั้งด้านการลงทุน การบริหารจัดการองค์กร และสิทธิประโยชน์ในการเป็นสมาชิก กบข. ซึ่งทุกประเด็นที่ได้รับจากการสัมมนาจะถูกนำไปพิจารณาดำเนินการตามอำนาจที่เกี่ยวข้องต่อไป อาทิ การเสนอให้พิจารณาลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานทั้งในประเทศและต่างประเทศ เนื่องจากมั่นคงและมีความเสี่ยงต่ำ ซึ่งคณะกรรมการจะนำมาพิจารณา หรือการเสนอให้จัดการสัมมนาในเขตภูมิภาคเพิ่มเติม ซึ่งสำนักงานจะรับไปวางแผนจัดงานต่อไป

ที่สำคัญปีนี้ กบข. ยังเปิดโอกาสให้ผู้แทนสมาชิกที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาผู้แทนสมาชิกต่อได้ในช่วงบ่าย เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้แทนสมาชิกได้เสนอแนะข้อคิดเห็นด้านต่าง ๆ กับผู้บริหารของ กบข. โดยตรง รวมทั้งได้รับฟังคำตอบที่ถูกต้องในประเด็นคำถามที่สงสัยต่าง ๆ ทั้งเรื่องการบริหารจัดการองค์กร การนำส่งเงินเข้ากองทุน การรับเงินคืนจากกองทุน รวมทั้งการเน้นย้ำให้ผู้แทนสมาชิกทุกท่านตระหนักและเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของผู้แทนสมาชิกว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะเป็นสื่อกลางในการส่งผ่านข้อมูลต่าง ๆ ระหว่าง กบข. กับสมาชิก อันจะเป็นตัวเชื่อมที่จะทำให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน และเพื่อให้การพบปะระหว่าง กบข. กับผู้แทนสมาชิกเป็นไปอย่างต่อเนื่อง กบข. จึงมีแนวคิดจัดงานสัมมนาผู้แทนสมาชิกส่วนภูมิภาคขึ้น เพื่อออกไปพบปะและฟังเสียงของสมาชิกในทุกเรื่องทุกประเด็น ส่วนจะเป็นเมื่อไรนั้น กบข. จะรีบประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไป

สำหรับท่านใดที่สนใจข้อมูลงานประชุมใหญ่สามารถเข้าไป download ได้ที่ www.gpf.or.th. เมนู interactive multimedia หัวข้อ สื่อประชาสัมพันธ์อื่นๆ ค่ะ

หน้าหลัก บท บก. การนำส่งเงิน กบข. การขอรับเงินคืนของสมาชิกพ้นสมาชิกภาพ สวัสดิการเพื่อสมาชิก
108 คำถามควรรู้ กบข. สมาชิกสัมพันธ์สัญจร ข่าวฝากจาก กบข. สาระน่ารู้