ลดรายจ่าย

โครงการบ้าน ธอส.-กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 13

โครงการบ้าน ธอส.-กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 13

ธนาคารและ กบข. ตกลงร่วมมือกันดังต่อไปนี้

ธนาคารจะจัดสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยสินเชื่อเพื่อการชำระหนี้สินเชื่อที่อยู่อาศัยเดิมที่ข้าราชการมีอยู่กับสถาบันการเงินตามที่ธนาคารกำหนดสินเชื่อเพื่อชำระหนี้เกี่ยวพันกับที่อยู่อาศัยและสินเชื่อ เพื่อซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกเกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย ยกเว้นบัญชีเงินกู้ที่มีอยู่กับธนาคารก่อนหน้า ธนาคารและ กบข. ตกลงร่วมมือกันดังต่อไปนี้

 1. ระยะเวลายื่นขอกู้เงินเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560 จนถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2561 และจะต้องดำเนินการจัดทำนิติกรรมและจดจำนองหลักทรัพย์ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 29 มิถุนายน 2561 ทั้งนี้ ให้สิทธิธนาคารที่จะขยายระยะเวลาในการทำนิติกรรมและจดจำนองหลักทรัพย์ดังกล่าว ตามที่เห็นสมควรได้
 2. ผู้กู้ตามโครงการจะต้องเป็นข้าราชการซึ่งหน่วยงานต้นสังกัดรับรองว่ามีสิทธิขอกู้เงินตามโครงการ
 3. การให้สินเชื่อภายใต้โครงการจะกำหนดอัตราดอกเบี้ยดังต่อไปนี้
  • (ก) เดือนที่ 1-8 คำนวณอัตราดอกเบี้ยเท่ากับร้อยละ 0 ต่อปี
  • (ข) เดือนที่ 9-24 คำนวณอัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดี (MRR) ลบด้วยร้อยละ 2.00 ต่อปี
  • (ค) หลังจากนั้นตลอดจนครบอายุสัญญา คำนวณอัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดี (MRR) ลบด้วยร้อยละ 1.00 ต่อปี ยกเว้น กรณีที่เป็นสินเชื่อเพื่อชำระหนี้ และหรือซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกเกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัยตั้งแต่ปีที่ 3 จนถึงตลอดจนครบอายุสัญญา คำนวณอัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดี (MRR)
 4. ระยะเวลาการกู้ไม่น้อยกว่า 3 ปี 6 เดือน และไม่เกิน 30 ปี และอายุของผู้กู้ (ผู้มีคุณสมบัติตามโครงการ) รวมกับจำนวนปีที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี หรือจนเกษียณอายุราชการ แล้วแต่ระยะเวลาใดยาวกว่า ยกเว้น ข้าราชการตุลาการ อัยการ หรืออื่น ๆ ที่มีอายุเกษียณมากกว่า 60 ปี ให้ใช้อายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 75 ปี
 5. การพิจารณาให้สินเชื่อตามโครงการจะเป็นไปตามเงื่อนไข ระเบียบ และหลักเกณฑ์ของธนาคาร
Show more
qrcode
eStatement
GPF Web Service
ระบบบริการทันใจ GPF Service บนมือถือ
แผนสมดุลตามอายุ
MCSWEB
ออมเร็ว ลงทุนเป็น เกษียณสบาย
สวัสดิการปิดเทอม