ลดรายจ่าย

โครงการบ้าน ธอส.-กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 13

โครงการบ้าน ธอส.-กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 13

ธนาคารและ กบข. ตกลงร่วมมือกันดังต่อไปนี้

ธนาคารจะจัดสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยสินเชื่อเพื่อการชำระหนี้สินเชื่อที่อยู่อาศัยเดิมที่ข้าราชการมีอยู่กับสถาบันการเงินตามที่ธนาคารกำหนดสินเชื่อเพื่อชำระหนี้เกี่ยวพันกับที่อยู่อาศัยและสินเชื่อ เพื่อซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกเกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย ยกเว้นบัญชีเงินกู้ที่มีอยู่กับธนาคารก่อนหน้า ธนาคารและ กบข. ตกลงร่วมมือกันดังต่อไปนี้

 1. ระยะเวลายื่นขอกู้เงินเริ่มตั้งแต่วันที่ 1มิถุนายน 2560 จนถึงวันที่ 30 มีนาคม 2561 และจะต้องดำเนินการจัดทำนิติกรรมและจดจำนองหลักทรัพย์ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 มีนาคม 2561 ทั้งนี้ ให้สิทธิธนาคารที่จะขยายระยะเวลาในการทำนิติกรรมและจดจำนองหลักทรัพย์ดังกล่าว ตามที่เห็นสมควรได้
 2. ผู้กู้ตามโครงการจะต้องเป็นข้าราชการซึ่งหน่วยงานต้นสังกัดรับรองว่ามีสิทธิขอกู้เงินตามโครงการ
 3. การให้สินเชื่อภายใต้โครงการจะกำหนดอัตราดอกเบี้ยดังต่อไปนี้
  • (ก) เดือนที่ 1-8 คำนวณอัตราดอกเบี้ยเท่ากับร้อยละ 0 ต่อปี
  • (ข) เดือนที่ 9-24 คำนวณอัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดี (MRR) ลบด้วยร้อยละ 2.00 ต่อปี
  • (ค) หลังจากนั้นตลอดจนครบอายุสัญญา คำนวณอัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดี (MRR) ลบด้วยร้อยละ 1.00 ต่อปี ยกเว้น กรณีที่เป็นสินเชื่อเพื่อชำระหนี้ และหรือซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกเกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัยตั้งแต่ปีที่ 3 จนถึงตลอดจนครบอายุสัญญา คำนวณอัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดี (MRR)
 4. ระยะเวลาการกู้ไม่น้อยกว่า 3 ปี 6 เดือน และไม่เกิน 30 ปี และอายุของผู้กู้ (ผู้มีคุณสมบัติตามโครงการ) รวมกับจำนวนปีที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี หรือจนเกษียณอายุราชการ แล้วแต่ระยะเวลาใดยาวกว่า ยกเว้น ข้าราชการตุลาการ อัยการ หรืออื่น ๆ ที่มีอายุเกษียณมากกว่า 60 ปี ให้ใช้อายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 75 ปี
 5. การพิจารณาให้สินเชื่อตามโครงการจะเป็นไปตามเงื่อนไข ระเบียบ และหลักเกณฑ์ของธนาคาร
Show more
eStatement
GPF Web Service
ระบบบริการทันใจ GPF Service บนมือถือ
แผนสมดุลตามอายุ
MCS Web
แนวคิด ออมเร็ว ลงทุนเป็น เกษียณสบาย
คลิปข่าว กบข.
กบข. พบสมาชิก
ดาวน์โหลดเอกสารพันธมิตรวิทยากรและพันธมิตรตัวแทน
ยืนยัน
สวัสดิการปิดเทอม