สมาชิกพ้นสภาพ/เกษียณ

ตรวจสอบรายชื่อเช็ค/ธนาณัติ/โอน คงค้าง

ข้อมูลค้างจ่าย เงินรอจ่ายคืนสมาชิก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

เช็คคงค้าง จำนวน 111 ราย จำนวนเงิน 1,796,669.99 บาท

ธนาณัติคงค้าง จำนวน 32 ราย จำนวนเงิน 57,578.17 บาท

โอนไม่ได้ จำนวน 78 ราย จำนวนเงิน 1,844,120.73 บาท

ตรวจสอบรายชื่อเช็ค/ธนาณัติ/โอน คงค้าง

วิธีปฏิบัติกรณียังไม่นำเช็ค/ธนาณัติไปขึ้นเงิน (หมดอายุ) หรือรายการโอนเข้าบัญชีไม่ได้Show more
eStatement
qrcode
My GPF...My Web My Way
แผนสมดุลตามอายุ
MCSWEB
ออมเร็ว ลงทุนเป็น เกษียณสบาย
สวัสดิการปิดเทอม