สมาชิกพ้นสภาพ/เกษียณ

ตรวจสอบรายชื่อเช็ค/ธนาณัติ/โอน คงค้าง

ข้อมูลค้างจ่าย เงินรอจ่ายคืนสมาชิก ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

เช็คคงค้าง จำนวน 100 ราย จำนวนเงิน 2,569,000.34 บาท

ธนาณัติคงค้าง จำนวน 31 ราย จำนวนเงิน 39,905.81 บาท

โอนไม่ได้ จำนวน 72 ราย จำนวนเงิน 1,427,046.39 บาท

ตรวจสอบรายชื่อเช็ค/ธนาณัติ/โอน คงค้าง

วิธีปฏิบัติกรณียังไม่นำเช็ค/ธนาณัติไปขึ้นเงิน (หมดอายุ) หรือรายการโอนเข้าบัญชีไม่ได้Show more
eStatement
qrcode
My GPF...My Web My Way
แผนสมดุลตามอายุ
MCSWEB
ออมเร็ว ลงทุนเป็น เกษียณสบาย
สวัสดิการปิดเทอม