บริการสมาชิก
บริการดิจิทัล
แผนการลงทุน
ออมเพิ่ม
ออมต่อ
สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก
ศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงิน
ความรู้คู่การออม
ปฏิทินกิจกรรม
วารสาร กบข.
แบบฟอร์มต่างๆ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
หน้าหลัก
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
ภาพบริการสมาชิก

เกี่ยวกับสมาชิก

ข้าราชการที่เข้ารับราชการตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2540 ทุกคนต้องเป็นสมาชิก กบข. ตามที่พระพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 กำหนด ส่วนข้าราชการที่เข้ารับราชการก่อนวันที่ 27 มีนาคม 2540 มีสิทธิเลือกเป็นสมาชิกตามความสมัครใจ ปัจจุบัน สมาชิก กบข. ประกอบด้วยข้าราชการ 12 ประเภท ดังต่อไปนี้

1. ข้าราชการพลเรือน
3. ข้าราชการฝ่ายอัยการ
5. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
7. ข้าราชการตำรวจ
9. ข้าราชการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
11. ข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
2. ข้าราชการฝ่ายตุลาการ
4. ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
6. ข้าราชการรัฐสภาสามัญ
8. ข้าราชการทหาร
10. ข้าราชการศาลปกครอง
12. ข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

เมื่อปี 2549 ได้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 เพื่อให้ครอบคลุมสิทธิของผู้ที่เคยเป็นข้าราชการสมาชิก กบข. ใน 2 กรณี ดังต่อไปนี้

กรณีที่ 1
สมาชิก กบข. ที่โอนย้ายไปปฏิบัติงานที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่มีกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีให้คงเป็นสมาชิก กบข. ต่อไปได้
กรณีที่ 2
สมาชิก กบข. ซึ่งรับราชการอยู่ในมหาวิทยาลัยที่แปรสภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐและมีความประสงค์เป็นสมาชิก กบข. ต่อไป แม้มหาวิทยาลัยจะไม่เป็นส่วนราชการแล้วก็ตาม