บริการสมาชิก
บริการดิจิทัล
แผนการลงทุน
ออมเพิ่ม
ออมต่อ
สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก
ศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงิน
ความรู้คู่การออม
ปฏิทินกิจกรรม
วารสาร กบข.
แบบฟอร์มต่างๆ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
หน้าหลัก
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
ภาพบริการสมาชิก

ออมเงินกับ กบข.

สมาชิก กบข. ทุกคน จะมีเงินออมในบัญชีของสมาชิก เริ่มตั้งแต่เป็นสมาชิกจนถึงปัจจุบันโดยเงินออมที่สมาชิกมีใน กบข. แบ่งได้ ดังนี้

1. ส่วนที่รัฐเป็นผู้นำส่ง

  • เงินประเดิม
  • เงินชดเชย
  • เงินสมทบ
ประเภทเงิน ความหมาย สิทธิได้รับ
เงินประเดิม เงินที่ภาครัฐนำส่งให้เฉพาะ
สมาชิก กบข. ที่เป็นข้าราชการ
อยู่ก่อนวันที่ 27 มีนาคม 2540
โดยนำส่งเป็นเงินก้อนในวันที่
สมัครเป็นสมาชิก กบข.
ครั้งเดียวเท่านั้น เพื่อชดเชย
บำนาญที่ลดลง
เมื่อสิ้นสุดสมาชิกภาพ
และเลือกรับบำนาญเท่านั้น
เงินชดเชย เงินที่ภาครัฐนำส่งให้สมาชิกทุกเดือน
ในอัตราร้อยละ 2 ของเงินเดือนสมาชิก
เพื่อชดเชยเงินบำนาญที่ลดลง
เมื่อสิ้นสุดสมาชิกภาพ
และเลือกรับบำนาญเท่านั้น
เงินสมทบ เงินที่ภาครัฐนำส่งให้สมาชิก กบข
ที่สะสมเงินเข้ากองทุนทุกเดือน
ในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือนสมาชิก
เมื่อสิ้นสุดสมาชิกภาพทุกกรณี

2. ส่วนที่สมาชิกเป็นผู้นำส่ง

  • เงินสะสม
  • เงินสะสมส่วนเพิ่ม (ออมเพิ่ม)
ประเภทเงิน ความหมาย สิทธิได้รับ
เงินสะสม เงินที่สมาชิกนำส่งทุกเดือนในอัตรา
ร้อยละ 3 ของเงินเดือนสมาชิก
ซึ่งเงินเดือนดังกล่าวไม่รวมกับเงินเพิ่ม
พิเศษรายเดือนหรือเงินเพิ่มอย่างอื่น
เมื่อสิ้นสุดสมาชิกภาพทุกกรณี
เงินสะสมส่วนเพิ่ม (ออมเพิ่ม) เงินที่สมาชิกสมัครใจสะสมเพิ่มจาก
อัตราที่กำหนดไว้ในอัตราร้อยละ 1-27
ของเงินเดือนสมาชิก
เมื่อสิ้นสุดสมาชิกภาพทุกกรณี