บริการสมาชิก
บริการดิจิทัล
แผนการลงทุน
ออมเพิ่ม
ออมต่อ
สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก
ศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงิน
ความรู้คู่การออม
ปฏิทินกิจกรรม
วารสาร กบข.
แบบฟอร์มต่างๆ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
หน้าหลัก
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
ภาพบริการสมาชิก

ตลาดนัด กบข.

ตามที่ กบข. มีนโยบายจัดโครงการ “ตลาดนัด กบข.” เพื่อเป็นการสร้างรายได้สมาชิก กบข. สนับสนุนโยบาย ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และสร้างความสุขแก่ สมาชิก รวมทั้งส่งเสริมให้สมาชิกและครอบครัวมี รายได้เสริมและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยที่ผ่านมา กบข. ได้จัดโครงการ “ตลาดนัด กบข.” อย่างต่อเนื่อง ทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือนและได้รับจากครอบครัว สมาชิก กบข. มาร่วมออกบูธจำหน่ายสินค้ากว่า 700 ราย

หลักเกณฑ์การสมัครเข้าร่วมตลาดนัด กบข.

1. คุณสมบัติผู้สมัคร

 • 1.1 ผู้สมัครต้องเป็นสมาชิก กบข.

2. วิธีการสมัครตลาดนัด กบข.

 • 2.1 สมัครผ่านเว็บไซต์ กบข. www.gpf.or.th เมนู บริการสมาชิก -> สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก -> กิจกรรมพิเศษ -> ตลาดนัด กบข.
  • คลิกสมัครผ่านเว็บไซต์
 • 2.2 แฟกซ์ใบสมัครมายังฝ่ายสวัสดิการและ CRM โทรสาร 0-2636-1691
 • 2.3 วัน เวลา ที่เปิดรับสมัคร
  • 2.3.1 วันที่ 1-5 ของทุกเดือน
 • 2.4 สมาชิกที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมขายสินค้าในตลาดนัด กบข. ประจำเดือน
  • กบข. จะแจ้งผู้ประกอบการหรือสมาชิกผ่านทางโทรศัพท์ล่วงหน้าก่อนวันงาน 1 สัปดาห์
 • 2.5 สอบถามรายละเอียด ฝ่ายสวัสดิการและ CRM โทร 0-2636-1000 ต่อ 208

3. วิธีการสมัครตลาดนัด กบข. สัญจร

 • 3.1 สมัครผ่านเว็บไซต์ กบข. www.gpf.or.th เมนู บริการสมาชิก -> สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก -> กิจกรรมพิเศษ -> ตลาดนัด กบข.
  • คลิกสมัครผ่านเว็บไซต์
 • 3.2 แฟกซ์ใบสมัครมายังฝ่ายสวัสดิการและ CRM โทรสาร 0-2636-1691
 • 3.3 วัน เวลา ที่เปิดรับสมัคร
  • 3.3.1 วันที่ 8-14 ของเดือนเมษายน 2567
 • 3.4 สมาชิกที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมขายสินค้าในตลาดนัด กบข. ประจำเดือน
  • กบข. จะแจ้งผู้ประกอบการหรือสมาชิกผ่านทางโทรศัพท์ล่วงหน้าก่อนวันงาน 1 สัปดาห์
 • 3.5 สอบถามรายละเอียด ฝ่ายสวัสดิการและ CRM โทร 0-2636-1000 ต่อ 208

กฎระเบียบและข้อปฏิบัติ สำหรับผู้เข้าร่วมตลาดนัด กบข. (บริเวณลานจอดรถชั้น G)

 1. ขนาดพื้นที่ตั้งสินค้า 2.1 x 2.1 เมตรโดยพื้นที่โซนกลาง อนุญาตให้ตั้งแผงขายได้ไม่เกิน 150 เซ็นติเมตร และจะจัดโต๊ะ หน้าขาวขนาด 1.50 ม. = 1 ตัว และเก้าอี้ 1 ตัว ให้ในแต่ละล็อค
 2. สินค้าที่นำมาจำหน่ายต้องสำเร็จแล้วเท่านั้น ห้ามนำมาปรุง หรือประกอบอาหารในพื้นที่ และจะต้องไม่มีกลิ่น/ควัน
 3. อุปกรณ์ไฟฟ้าที่นำมาต้องได้มาตรฐาน
 4. สินค้าที่จำหน่ายจะต้องถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือลอกเลียนแบบ สินค้าจะต้องมีการรับประกันสินค้าให้กับผู้ซื้อ
 5. สามารถจำหน่ายสินค้าในพื้นที่ระหว่าง 06.00-14.30 เท่านั้นและไม่รับฝากอุปกรณ์ต่างๆค้างคืนเด็ดขาด
 6. สามารถนำรถยนต์เข้ามารับ - ส่ง ได้ 3 ช่วงเวลา
  • เช้า 06.00 - 07.30 น.
  • สาย 09.00 - 10.00 น..
  • บ่าย 14.00 - 16.00 น.
 7. จอดรถได้ที่ชั้น B1-B3 และสามารถประทับตราจอดรถ 1 ล็อค/1 คันเท่านั้น
 8. หลังจากเก็บร้านต้องดูแลความสะอาดในพื้นที่ขาย นำขยะไปทิ้งบริเวณที่จัดไว้เท่านั้น
 9. หากผู้จำหน่ายสินค้าทำโต๊ะเสียหาย จะต้องชดใช้โดยนำโต๊ะลักษณะเดิมกลับคืนหรือชำระเงินเป็นจำนวน 1500 บาท
 10. ในกรณีอุปกรณ์อื่น นอกจากโต๊ะเสียหาย ผู้จำหน่ายสินค้าจะต้องชดใช้ตามที่ กบข. กำหนด
 11. ไม่อนุญาตให้ใช้แก๊ส รวมถึงห้ามประกอบอาหารประเภท ปิ้ง ย่าง ทอด
 12. ไม่อนุญาตให้ขาย ชา กาแฟ
 13. ไม่อนุญาตให้แขวนอุปกรณ์ สินค้าใดใดกับท่อสายไฟ ท่อน้ำของอาคาร การชำรุดค่าเสียหายใดใดที่เกิดขึ้นเป็น ความรับผิดชอบของผู้ค้ารายนั้น
 14. ไม่อนุญาตให้ส่งเสียงดังรบกวนผู้ค้ารายอื่น ห้ามใช้เครื่องขยายเสียง
 15. ไม่อนุญาตให้ใช้พื้นที่เกินกำหนด และห้ามวางของเกินพื้นที่ที่มีการตีเส้นไว้
 16. ไม่อนุญาตให้นำเศษอาหารทิ้งลงภายในท่อของอาคาร โดยเด็ดขาด หากฝ่าฝืนจะมีการเรียกเก็บค่าเสียหายต่อไป
 17. ท่านรับทราบและยินยอมให้ กบข. บันทึกและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับผู้ที่สนใจ หรือต้องการสั่งซื้อสินค้าเพิ่มเติมในภายหลังจากวันจัดตลาดนัดได้
 18. กบข.สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลและกฎระเบียบข้อปฎิบัติต่างๆได้ตามความเหมาะสม

***กบข.สงวนสิทธิ์ในการเป็นผู้คัดเลือกสมาชิกเข้าจำหน่ายสินค้าตามความเหมาะสม***


การแจ้งความประสงค์การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการจัดสวัสดิการโครงการตลาดนัด กบข.

โดยที่ กบข. จัดตั้งขึ้นและมีพันธกิจตามพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 และพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ประกอบกับประกาศกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เรื่อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2563 มีข้อกำหนดให้ กบข. ในฐานะที่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องถือปฏิบัติในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ “สมาชิกของ กบข. หรือผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโ