บริการสมาชิก
บริการดิจิทัล
แผนการลงทุน
ออมเพิ่ม
ออมต่อ
สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก
ศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงิน
ความรู้คู่การออม
ปฏิทินกิจกรรม
วารสาร กบข.
แบบฟอร์มต่างๆ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
หน้าหลัก
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
ภาพบริการสมาชิก

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

มาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ (SLA) และขั้นตอนการให้บริการสมาชิก

บริการ ระยะเวลาดำเนินการ
1. การให้บริการหน่วยงานราชการ / สมาชิกเกี่ยวกับเงินรับของสมาชิกและข้อมูลสมาชิก
1.1 การบันทึกรายการเงินนำส่งเข้าบัญชีรายบุคคลของสมาชิก ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับเงินและข้อมูลถูกต้องครบถ้วน
1.2 การคืนเงินให้กับส่วนราชการ กรณีนำส่งเงินเกิน ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับข้อมูลถูกต้องครบถ้วน
1.3 การปรับปรุงรายการนำส่งเงินในบัญชีสมาชิก ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับข้อมูลถูกต้องครบถ้วน
1.4 การปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคล ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับข้อมูลถูกต้องครบถ้วน
1.5 การปรับปรุงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเงินประเดิม ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับข้อมูลถูกต้องครบถ้วน
1.6 การแจ้งรายละเอียดยอดเงินที่ต้องนำส่งและวิธีการคืนเงิน ให้ส่วนราชการเจ้าสังกัดและสมาชิกทราบ กรณีสมาชิกกลับเข้ารับราชการใหม่ ภายใน 5 วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับแบบแจ้งข้อมูลการกลับเข้ารับราชการใหม่ถูกต้องครบถ้วน
2. งานจ่ายสมาชิกพ้นสภาพ
2.1 การจ่ายเงินคืนสมาชิกพ้นสภาพ ภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากส่วนราชการเจ้าสังกัด และได้ปรากฏหลักฐานถูกต้องครบถ้วน
3. งานเลือกแผนการลงทุน
3.1 การเลือกแผนการลงทุน
 • (1) ในกรณีที่กองทุนได้รับแบบแสดงความประสงค์เลือกหรือเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุนของสมาชิกที่ถูกต้องครบถ้วนภายในเวลา 12.00 น. หรือได้รับแจ้งความประสงค์เลือกหรือเปลี่ยนแผนการลงทุนของสมาชิกผ่านระบบสารสนเทศของกองทุนภายใน 15.30 น. ของวันทำการใด กองทุนจะจัดการลงทุนให้แก่สมาชิกในวันทำการนั้นโดยใช้มูลค่าต่อหน่วยของวันดังกล่าวในการจัดการลงทุน
 • (2) ในกรณีที่กองทุนได้รับแบบแสดงความประสงค์เลือกหรือเปลี่ยนแผนการลงทุนของสมาชิกที่ถูกต้องครบถ้วนหลังจากกำหนดเวลาตาม (1) กองทุนจะจัดการลงทุนให้แก่สมาชิกตามความประสงค์ภายในวันทำการถัดไปโดยใช้มูลค่าต่อหน่วยของวันดังกล่าวในการจัดการลงทุน (กรณีข้อ (1) และ (2) ไม่รวมแผนมุ่งคุ้มครองเงินต้น 1)
4. การจัดการตอบข้อสอบถาม ข้อร้องเรียน
4.1 การตอบข้อสอบถาม
 1. ช่องทางโทรศัพท์
 2. ช่องทางอีเมล
 3. ช่องทาง Chat
 4. ช่องทาง จดหมาย
 5. ช่องทาง Fax
 6. ติดต่อด้วยตนเอง
 7. การฝากข้อความ
empty
 • ทันที
 • ภายใน 4 ชั่วโมง (หลังจากได้รับข้อมูล)
 • ทันที
 • ภายใน 5 วันทำการ
 • ภายใน 1 วันทำการ
 • ทันที
 • ภายใน 2 ชั่วโมง (หลังจากได้รับข้อมูล)
4.2 การตอบข้อสอบถาม
 1. การยืนยันการรับเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางต่าง ๆ
  • ช่องทางโทรศัพท์ 1179
  • หนังสือถึง กบข.
  • เว็บไซด์ กบข.
  • อีเมล member@gpf.or.th
  • โทรสาร 026361649 หรือ 026360700
 2. การแจ้งยุติหรือความคืบหน้าในการดำเนินการเพื่อแก้ไข
  • กบข. จะดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียน หรือแจ้งผลความคืบหน้าและกำหนดระยะเวลาที่คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จให้สมาชิก/ผู้มีส่วนได้เสียทราบ ในกรณีที่ กบข. ยังดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนไม่แล้วเสร็จ
empty
 1. ภายใน 1 วันทำการ
 2. ภายใน 7 วันทำการ