บริการสมาชิก
บริการดิจิทัล
แผนการลงทุน
ออมเพิ่ม
ออมต่อ
สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก
ศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงิน
ความรู้คู่การออม
ปฏิทินกิจกรรม
วารสาร กบข.
แบบฟอร์มต่างๆ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
หน้าหลัก
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
ภาพบริการสมาชิก

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

1. การจ่ายเงินคืนสมาชิกพ้นสภาพ

ขั้นตอนการให้บริการ ผู้ดำเนินการ การดำเนินการ/ช่องทาง ระยะเวลาดำเนินการ
1.1 สมาชิก/ทายาทยื่นแบบคำขอรับเงินและเอกสารหลักฐาน/ข้อมูลผ่านส่วนราชการเจ้าสังกัด สมาชิก/ทายาทผู้มีสิทธิรับเงิน สมาชิก
 1. ติดต่อส่วนราชการเจ้าสังกัด หรือ
 2. ยื่นขอรับเงิน กบข. ผ่านระบบ Digital Pension ของกรมบัญชีกลาง
  https://dps.cgd.go.th/efiling-pension/
ทายาท
 • ติดต่อส่วนราชการเจ้าสังกัด หรือ
ภายใน 10 ปี นับแต่วันที่สิ้นสุดสมาชิกภาพ
1.2 ตรวจสอบสิทธิ ตรวจสอบแบบคำขอรับเงินและเอกสารหลักฐาน/ข้อมูล และจัดส่งมายัง กบข. ส่วนราชการเจ้าสังกัด กรณีติดต่อส่วนราชการ
 1. ตรวจสอบจากแบบคำขอรับเงินและเอกสารหลักฐาน
 2. นำส่งเอกสารมายัง กบข. ทางไปรษณีย์ที่
  “ส่วนงานการจ่ายเงินคืนสมาชิกพ้นสภาพ
  ตู้ ปณ.12 ปณ.สาทร กรุงเทพฯ 10341” หรือ
  upload เอกสารผ่านระบบ MCS-WEB ของ กบข. https://gpfmcs.gpf.or.th/mcs_web/login.aspx
กรณียื่นผ่านระบบ Digital Pension ของกรมบัญชีกลาง
ภายใน 15 วันทำการ นับแต่ได้รับแบบคำขอรับเงินและเอกสารหลักฐาน
1.3 ตรวจสอบแบบคำขอรับเงินและเอกสารหลักฐาน/ข้อมูล กบข. กรณีติดต่อส่วนราชการ
 • ตรวจสอบจากแบบคำขอรับเงินและเอกสารหลักฐาน หรือตรวจสอบจากไฟล์เอกสารในระบบ MCS-WEB ของ กบข.
กรณียื่นผ่านระบบ Digital Pension ของกรมบัญชีกลาง
ภายใน 7 วันทำการ นับแต่ได้รับแบบคำขอรับเงินและเอกสารหลักฐาน/ข้อมูลครบถ้วนถูกต้อง
1.4 จ่ายเงินคืนสมาชิก/ทายาท
 1. โอนเข้าบัญชีธนาคารชองสมาชิก (กรณีเลือกโอนเงิน)
 2. นำส่งเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ในแบบขอรับเงิน
 3. นำส่งธนาณัติทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ในแบบขอรับเงิน

ค่าธรรมเนียม : ไม่มีค่าธรรมเนียม

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 1. พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539
 2. ประกาศคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์การขอรับและการตรวจสอบสิทธิในการได้รับเงินจากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 3. ประกาศคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์การขอรับและการตรวจสอบสิทธิในการได้รับเงินจากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 25562. การแจ้งความประสงค์ให้กองทุนบริหารเงินต่อหรือขอทยอยรับเงิน

ขั้นตอนการให้บริการ ผู้ดำเนินการ การดำเนินการ/ช่องทาง ระยะเวลาดำเนินการ
2.1 สมาชิกยื่นแบบคำขอรับเงินและเอกสารหลักฐาน/ข้อมูลผ่านส่วนราชการเจ้าสังกัด โดยระบุความประสงค์ให้ กองทุนบริหารต่อหรือขอทยอยรับเงิน สมาชิก
 1. ติดต่อส่วนราชการเจ้าสังกัด หรือ
 2. ยื่นขอรับเงิน กบข. ผ่านระบบ Digital Pension ของกรมบัญชีกลาง
  https://dps.cgd.go.th/efiling-pension/
ภายใน 10 ปี นับแต่วันที่สิ้นสุดสมาชิกภาพ
2.2 ตรวจสอบสิทธิ ตรวจสอบแบบคำขอรับเงินและเอกสารหลักฐาน/ข้อมูล และจัดส่งมายัง กบข. ส่วนราชการเจ้าสังกัด กรณีติดต่อส่วนราชการ
 1. ตรวจสอบจากแบบคำขอรับเงินและเอกสารหลักฐาน
 2. นำส่งเอกสารมายัง กบข. ทางไปรษณีย์ที่
  “ส่วนงานการจ่ายเงินคืนสมาชิกพ้นสภาพ
  ตู้ ปณ.12 ปณ.สาทร กรุงเทพฯ 10341” หรือ
  upload เอกสารผ่านระบบ MCS-WEB ของ กบข. https://gpfmcs.gpf.or.th/mcs_web/login.aspx
กรณียื่นผ่านระบบ Digital Pension ของกรมบัญชีกลาง
ภายใน 15 วันทำการ นับแต่ได้รับแบบคำขอรับเงินและเอกสารหลักฐาน
2.3 ตรวจสอบแบบคำขอรับเงินและเอกสารหลักฐาน/ข้อมูล กบข. กรณีติดต่อส่วนราชการ
 • ตรวจสอบจากแบบคำขอรับเงินและเอกสารหลักฐาน หรือตรวจสอบจากไฟล์เอกสารในระบบ MCS-WEB ของ กบข.
กรณียื่นผ่านระบบ Digital Pension ของกรมบัญชีกลาง
ภายใน 7 วันทำการ นับแต่ได้รับแบบคำขอรับเงินและเอกสารหลักฐาน/ข้อมูลครบถ้วนถูกต้อง
2.4 ดำเนินการบริหารเงินต่อหรือขอทยอยรับเงินตามความประสงค์ของสมาชิก บริหารเงินต่อหรือขอทยอยรับเงินตามความประสงค์ของสมาชิก

ค่าธรรมเนียม : กองทุนจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมธนาคารตามที่เกิดขึ้นจริงจากการจ่ายเงินด้วยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารให้แก่สมาชิกที่สิ้นสุดสมาชิกภาพซึ่งแสดงความประสงค์ให้กองทุนบริหารเงินที่ยังไม่รับคืนหรือขอทยอยรับเงินคืนจากกองทุน โดยกองทุนจะหักเอาจากเงินที่ต้องจ่ายในแต่ละครั้ง เว้นแต่การจ่ายเงินครั้งสุดท้ายที่เป็นการปิดบัญชีเงินรายบุคคลของสมาชิกที่สิ้นสุดสมาชิกภาพดังกล่าว ให้งดเรียกเก็บ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 1. พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539
 2. ประกาศคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์การขอรับและการตรวจสอบสิทธิในการได้รับเงินจากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 3. ประกาศคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์การขอรับและการตรวจสอบสิทธิในการได้รับเงินจากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
 4. ประกาศกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมธนาคารกรณีสมาชิกที่สิ้นสุดสมาชิกภาพซึ่งแสดงความประสงค์ให้กองทุนบริหารเงินที่ยังไม่รับคืนต่อไปหรือขอทยอยรับเงินคืนจากกองทุน พ.ศ. 25623. การแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้กองทุนบริหารต่อหรือขอทยอยรับเงิน (สมาชิกพ้นสภาพที่แจ้งให้กองทุนบริหารต่อหรือขอทยอยรับเงิน)

ขั้นตอนการให้บริการ ผู้ดำเนินการ การดำเนินการ/ช่องทาง ระยะเวลาดำเนินการ
3.1 แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล/ที่อยู่/หมายเลขโทรศัพท์/อีเมล ผู้แจ้งความประสงค์บริหารต่อหรือขอทยอยรับเงิน
 • ผ่าน My GPF Application และ My GPF Web
 • หรือส่งแบบแจ้งความประสงค์เปลี่ยนแปลงข้อมูลให้กองทุนบริหารต่อหรือขอทยอยรับเงิน ทางไปรษณีย์มาที่
  “ส่วนงานการจ่ายเงินคืนสมาชิกพ้นสภาพ ตู้ ปณ.12 ปณ.สาทร กรุงเทพฯ 10341”
ภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับเอกสาร/ข้อมูลถูกต้องครบถ้วน
3.2 แจ้งเปลี่ยนแปลงบัญชีธนาคาร
 • ส่งแบบแจ้งความประสงค์เปลี่ยนแปลงข้อมูลให้กองทุนบริหารต่อหรือขอทยอยรับเงิน ทางไปรษณีย์มาที่
  “ส่วนงานการจ่ายเงินคืนสมาชิกพ้นสภาพ ตู้ ปณ.12 ปณ.สาทร กรุงเทพฯ 10341”
3.3 แจ้งเปลี่ยนแปลงวิธีการรับเงิน
 • ขอรับเงินคืนทั้งจำนวน
 • ขอทยอยรับเงินเป็นงวดๆ*
 • ขอรับเงินบางส่วน ส่วนที่เหลือขอทยอยเป็นงวดๆ*
 • ขอรับเงินบางส่วน ส่วนที่เหลือบริหารต่อทั้งจำนวน
 • ขอหยุดรับเงินไว้ก่อน
 • ผ่าน My GPF Application หรือ My GPF Web
 • หรือส่งแบบแจ้งความประสงค์เปลี่ยนแปลงข้อมูลให้กองทุนบริหารต่อหรือขอทยอยรับเงิน ทางไปรษณีย์มาที่
  “ส่วนงานการจ่ายเงินคืนสมาชิกพ้นสภาพ ตู้ ปณ.12 ปณ.สาทร กรุงเทพฯ 10341”
ภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับเอกสาร/ข้อมูลถูกต้องครบถ้วน
3.4 เปลี่ยนแปลงข้อมูลตามความประสงค์ของสมาชิก กบข.
 • รับข้อมูลจาก My GPF Application หรือ My GPF Web
 • หรือรับเอกสารทางไปรษณีย์
ภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับเอกสาร/ข้อมูลถูกต้องครบถ้วน
3.5 จ่ายเงินคืนผู้แจ้งความประสงค์บริหารต่อหรือขอทยอยรับเงิน ภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับเอกสาร/ข้อมูลถูกต้องครบถ้วน

* กรณีขอทยอยรับเงินเป็นงวดๆ กบข. จะโอนเงินงวดแรกในวันทำการสุดท้ายของเดือน/ปี พ.ศ. ที่เริ่มรับเงินงวดแรกส่วนงวดถัดๆ ไป กบข. จะโอนเงินในวันทำการสุดท้ายของเดือนนั้นๆ

ค่าธรรมเนียม : กองทุนจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมธนาคารตามที่เกิดขึ้นจริงจากการจ่ายเงินด้วยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารให้แก่สมาชิกที่สิ้นสุดสมาชิกภาพซึ่งแสดงความประสงค์ให้กองทุนบริหารเงินที่ยังไม่รับคืนหรือขอทยอยรับเงินคืนจากกองทุน โดยกองทุนจะหักเอาจากเงินที่ต้องจ่ายในแต่ละครั้ง เว้นแต่การจ่ายเงินครั้งสุดท้ายที่เป็นการปิดบัญชีเงินรายบุคคลของสมาชิกที่สิ้นสุดสมาชิกภาพดังกล่าว ให้งดเรียกเก็บ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 1. พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539
 2. ประกาศคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์การขอรับและการตรวจสอบสิทธิในการได้รับเงินจากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 3. ประกาศคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์การขอรับและการตรวจสอบสิทธิในการได้รับเงินจากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
 4. ประกาศกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมธนาคารกรณีสมาชิกที่สิ้นสุดสมาชิกภาพซึ่งแสดงความประสงค์ให้กองทุนบริหารเงินที่ยังไม่รับคืนต่อไปหรือขอทยอยรับเงินคืนจากกองทุน พ.ศ. 25624. การแจ้งข้อมูลการกลับเข้ารับราชการใหม่

ขั้นตอนการให้บริการ ผู้ดำเนินการ การดำเนินการ/ช่องทาง ระยะเวลาดำเนินการ
4.1 ยื่นแบบแจ้งข้อมูลการกลับเข้ารับราชการใหม่ ผ่านส่วนราชการเจ้าสังกัดเพื่อลงนามและนำส่ง กบข. สมาชิก ติดต่อส่วนราชการเจ้าสังกัด ภายใน 30 วันทำการ นับแต่วันที่กลับเข้ารับราชการใหม่
4.2 ตรวจสอบแบบแแจ้งเข้อมูลการกลับเข้ารับราชการใหม่พร้อมเอกสารหลักฐาน และดำเนินการตามความประสงค์ของสมาชิก ส่วนราชการเจ้าสังกัด นำส่งเอกสารมายัง กบข. ทางไปรษณีย์ที่
“ส่วนงานการจ่ายเงินคืนสมาชิกพ้นสภาพ
ตู้ ปณ.12 ปณ.สาทร กรุงเทพฯ 10341” หรือ
upload เอกสารผ่านระบบ MCS-WEB ของ กบข. https://gpfmcs.gpf.or.th/mcs_web/login.aspx
ภายใน 30 วันทำการ นับแต่วันที่กลับเข้ารับราชการใหม่
4.3 ตรวจสอบแบบแจ้งข้อมูลการกลับเข้ารับราชการใหม่พร้อมเอกสารหลักฐาน และดำเนินการตามความประสงค์ของสมาชิก
4.3.1 แจ้งรายละเอียดยอดเงินที่ต้องนำส่งและวิธีการคืนเงินให้ส่วนราชการและสมาชิกทราบ กบข.
 • ตรวจสอบจากแบบคำขอรับเงินและเอกสารหลักฐาน หรือ
 • ตรวจสอบจากเอกสารในระบบ MCS-WEB ของ กบข. https://gpfmcs.gpf.or.th/mcs_web/login.aspx
ภายใน 5 วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับแบบแจ้งข้อมูลการกลับเข้ารับราชการใหม่ถูกต้องครบถ้วน
4.3.2 สมาชิกซี่งได้รับหรือมีสิทธิได้รับบำนาญ ให้คืนเงินประเดิม เงินชดเชยและผลประโยชน์ตอบแทนเงินดังกล่าวที่ได้รับจากกองทุนไปแล้ว เพื่อการนับเวลาราชการต่อเนื่อง ภายใน 180 วัน นับแต่วันที่กลับเข้ารับราชการใหม่
4.3.3 สมาชิกที่ประสงค์จะส่งเงินสะสม เงินสมทบและผลประโยชน์ตอบแทนเงินดังกล่าวที่ได้รับจากกองทุนไปแล้วเพื่อให้กองทุนนำไปลงทุนหาผลประโยชน์ต่อไป ภายใน 180 วัน นับแต่วันที่กลับเข้ารับราชการใหม่

ค่าธรรมเนียม : ไม่มีค่าธรรมเนียม

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 1. พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539
 2. ประกาศคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคืนเงินเข้ากองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ของข้าราชการที่กลับเข้ารับราชการใหม่ พ.ศ. 2551
 3. ประกาศคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคืนเงินเข้ากองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ของข้าราชการที่กลับเข้ารับราชการใหม่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
 4. ประกาศกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เรื่อง กำหนดแบบแจ้งข้อมูลการกลับเข้ารับราชการใหม่ พ.ศ. 25665. การแจ้งความประสงค์เลือกหรือเปลี่ยนแปลงอัตราออมเพิ่ม

ค่าธรรมเนียม : ไม่มีค่าธรรมเนียม

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 1. พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2539 และฉบับที่แก้ไข/เพิ่มเติม
 2. ประกาศคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการส่งเงินสะสมเข้ากองทุนเกินกว่าอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง พ.ศ.2563
 3. ประกาศกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เรื่อง กำหนดแบบแสดงความประสงค์กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสมส่วนเพิ่ม พ.ศ.25666. การแจ้งความประสงค์เลือกหรือเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน

ค่าธรรมเนียม : ไม่มีค่าธรรมเนียม

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 1. พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539
 2. ประกาศคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดให้มีแผนการลงทุน การเลือกแผนการลงทุน การให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกแผนการลงทุน และการเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน พ.ศ. 2566
 3. ประกาศกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เรื่อง กำหนดแบบแสดงความประสงค์เลือกหรือเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน พ.ศ. 2566
 4. ประกาศกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เรื่อง กำหนดแบบประเมินการยอมรับความเสี่ยงด้านการลงทุน พ.ศ. 25667. การแจ้งความประสงค์แจ้งหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลสมาชิก

ค่าธรรมเนียม : ไม่มีค่าธรรมเนียม

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 1. ประกาศคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวีธีการส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการนำเงินเข้าบัญชีสมาชิก พ.ศ. 2556
 2. ประกาศกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เรื่อง กำหนดแบบแจ้งข้อมูลสมาชิกที่บรรจุเข้ารับราชการใหม่และแบบขอแก้ไขข้อมูลสมาชิก พ.ศ. 2562