บริการสมาชิก
บริการดิจิทัล
แผนการลงทุน
ออมเพิ่ม
ออมต่อ
สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก
ศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงิน
ความรู้คู่การออม
ปฏิทินกิจกรรม
วารสาร กบข.
แบบฟอร์มต่างๆ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
หน้าหลัก
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
ภาพบริการสมาชิก

แผนการลงทุน

เป็นรูปแบบของการลงทุนที่เน้นความเพียงพอของการออมเพื่อใช้จ่ายหลังเกษียณอายุเป็นหลักโดยกำหนดสัดส่วนการลงทุนตราสารทุนสูง โดยเฉพาะในช่วงที่มีอายุไม่มากเพื่อเปิดโอกาสให้ได้รับผลตอบแทนที่ดีขึ้นในระยะยาว แม้ผลตอบแทนรายปีอาจผันผวนหรือติดลบได้มากขึ้น และ กบข.จะทยอยลดการลงทุนในตราสารทุนไปเป็นตราสารหนี้ตามลำดับโดยอัตโนมัติ เมื่ออายุสมาชิกมากขึ้น เพื่อลดความผันผวนของเงินลงทุน

การกำหนดนโยบายการลงทุนและการบริหารเงินกองทุนของแผนสมดุลตามอายุจะสามารถรองรับสมาชิกผู้เลือกแผนที่มีอายุเกษียณราชการต่างกันได้ โดย กบข.จะดำเนินการให้ตามข้อมูลที่สมาชิกที่เลือกแผนระบุไว้ในแบบแสดงความประสงค์เลือกหรือเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน ทั้งนี้ สมาชิกควรพิจารณาปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนใหม่หากคาดว่าอายุเกษียณจริงจะต่างไปจากที่ระบุไว้ด้วย

แผนสมดุลตามอายุ (สัดส่วนใหม่)
แผนสมดุลตามอายุ (สัดส่วนเดิม)