บริการสมาชิก
บริการดิจิทัล
แผนการลงทุน
ออมเพิ่ม
ออมต่อ
สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก
ศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงิน
ความรู้คู่การออม
ปฏิทินกิจกรรม
วารสาร กบข.
แบบฟอร์มต่างๆ
มาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ (SLA)
logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ

แผนการลงทุน

เป็นรูปแบบของการลงทุนที่เน้นความเพียงพอของการออมเพื่อใช้จ่ายหลังเกษียณอายุเป็นหลักโดยกำหนดสัดส่วนการลงทุนตราสารทุนสูง โดยเฉพาะในช่วงที่มีอายุไม่มากเพื่อเปิดโอกาสให้ได้รับผลตอบแทนที่ดีขึ้นในระยะยาว แม้ผลตอบแทนรายปีอาจผันผวนหรือติดลบได้มากขึ้น และ กบข.จะทยอยลดการลงทุนในตราสารทุนไปเป็นตราสารหนี้ตามลำดับโดยอัตโนมัติ เมื่ออายุสมาชิกมากขึ้น เพื่อลดความผันผวนของเงินลงทุน

การกำหนดนโยบายการลงทุนและการบริหารเงินกองทุนของแผนสมดุลตามอายุจะสามารถรองรับสมาชิกผู้เลือกแผนที่มีอายุเกษียณราชการต่างกันได้ โดย กบข.จะดำเนินการให้ตามข้อมูลที่สมาชิกที่เลือกแผนระบุไว้ในแบบแสดงความประสงค์เลือกหรือเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน ทั้งนี้ สมาชิกควรพิจารณาปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนใหม่หากคาดว่าอายุเกษียณจริงจะต่างไปจากที่ระบุไว้ด้วย

เลือกแผนสมดุลตามอายุ…ง่าย!

เหมาะสำหรับสมาชิกที่ไม่มีความเชี่ยวชาญด้านการลงทุน ไม่มีเวลาติดตามข้อมูลการลงทุน และไม่มั่นใจว่าจะเปลี่ยนแผนการลงทุนได้ตามสถานการณ์ สมาชิกเลือกแผนสมดุลตามอายุเพียงครั้งเดียว จะปรับลดความเสี่ยงให้สอดคล้องกับช่วงอายุของสมาชิกโดยอัตโนมัติ

เลือกแผนสมดุลตามอายุแล้วมั่นใจ

กบข. บริหารเงินลงทุน โดยเน้นรักษาสมดุลของผลตอบแทนเป้าหมาย และระดับความเสี่ยง จึงปรับลดสัดส่วนสินทรัพย์เสี่ยงให้สอดคล้องกับช่วงอายุของสมาชิกโดยอัตโนมัติ เพื่อลดความเสี่ยงด้านราคาตลาด และความไม่เพียงพอของเงินออมหลังเกษียณ

เลือกแผนสมดุลตามอายุ เพื่อโอกาสรับผลตอบแทนเพิ่มในระยะยาว

เพราะมีระดับผลตอบแทนคาดหวัง และความเสี่ยงสูงกว่าแผนหลัก เน้นการสร้างความเพียงพอของเงินออมหลังเกษียณอย่างแท้จริง

ลักษณะ

มีการลงทุนในหลักทรัพย์หลายประเภทเช่นเดียวกับแผนลงทุนหลัก โดยสัดส่วนการลงทุนขึ้นกับอายุสมาชิก และปรับให้โดยอัตโนมัติเมื่ออายุเพิ่มขึ้น

ผลตอบแทน และความเสี่ยง

มีระดับผลตอบแทนและความเสี่ยงผันแปรไปตามอายุ เพื่อให้เกิดความสมดุลของระยะเวลาการลงทุน ตลอดช่วงอายุของสมาชิก

กลุ่มผู้ลงทุน

เหมาะกับสมาชิกที่ต้องการให้มีการบริหารเงินออมเพื่อความเพียงพอเมื่อเกษียณและมีการจัดการกับความเสี่ยงที่เหมาะสมตลอดช่วงอายุสมาชิก โดยไม่ต้องคอยปรับเปลี่ยนด้วยตนเอง

สัดส่วนการลงทุน

สัดส่วนการลงทุนของแผนสมดุลตามอายุจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับอายุ และกำหนดเกษียณอายุของสมาชิกผู้เลือกแผน โดยสมาชิกที่มีอายุน้อยจะมีตราสารทุนสูง และปรับลดลงอัตโนมัติเมื่อสมาชิกมีอายุเพิ่มขึ้น โดย กบข. จะลงทุนผ่าน 1) แผนหุ้น 65 2) แผนหุ้น 35 3) แผนสมดุลตามอายุ-หุ้น 20 และ 4) แผนเงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้น ในสัดส่วนต่าง ๆ กันเพื่อให้มีส่วนผสมของสัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หลายประเภทตามที่กำหนด

แผนสมดุลตามอายุ (สำหรับสมาชิกที่เกษียณเมื่ออายุครบ 60 ปีบริบูรณ์)

ช่วงอายุของสมาชิก

สัดส่วนการลงทุนเป้าหมาย (ร้อยละ)

แผนหุ้น 65

แผนหุ้น 35

แผนสมดุลตาม อายุ-หุ้น 20

แผนเงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้น

ไม่เกิน 45 ปี

100

 

 

 

มากกว่า 45 ปี แต่ไม่เกิน 46 ปี

80

20

 

 

มากกว่า 46 ปี แต่ไม่เกิน 47 ปี

60

40

 

 

มากกว่า 47 ปี แต่ไม่เกิน 48 ปี

40

60

 

 

มากกว่า 48 ปี แต่ไม่เกิน 49 ปี

20

80

 

 

มากกว่า 49 ปี แต่ไม่เกิน 50 ปี

 

100

 

 

มากกว่า 50 ปี แต่ไม่เกิน 51 ปี

 

80

20

 

มากกว่า 51 ปี แต่ไม่เกิน 52 ปี

 

60

40

 

มากกว่า 52 ปี แต่ไม่เกิน 53 ปี

 

40

60

 

มากกว่า 53 ปี แต่ไม่เกิน 54 ปี

 

20

80

 

มากกว่า 54 ปี แต่ไม่เกิน 55 ปี

 

 

100

 

มากกว่า 55 ปี แต่ไม่เกิน 56 ปี

 

 

90

10

มากกว่า 56 ปี แต่ไม่เกิน 57 ปี

 

 

80

20

มากกว่า 57 ปี แต่ไม่เกิน 58 ปี

 

 

70

30

มากกว่า 58 ปี แต่ไม่เกิน 59 ปี

 

 

60

40

มากกว่า 59 ปี

 

 

50

50

แผนสมดุลตามอายุ (สำหรับสมาชิกที่เกษียณเมื่ออายุครบ 65 ปีบริบูรณ์)

ช่วงอายุของสมาชิก

สัดส่วนการลงทุนเป้าหมาย (ร้อยละ)

แผนหุ้น 65

แผนหุ้น 35

แผนสมดุลตาม อายุ-หุ้น 20

แผนเงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้น

ไม่เกิน 50 ปี

100

 

 

 

มากกว่า 50 ปี แต่ไม่เกิน 51 ปี

80

20

 

 

มากกว่า 51 ปี แต่ไม่เกิน 52 ปี

60

40

 

 

มากกว่า 52 ปี แต่ไม่เกิน 53 ปี

40

60

 

 

มากกว่า 53 ปี แต่ไม่เกิน 54 ปี

20

80

 

 

มากกว่า 54 ปี แต่ไม่เกิน 55 ปี

 

100

 

 

มากกว่า 55 ปี แต่ไม่เกิน 56 ปี

 

80

20

 

มากกว่า 56 ปี แต่ไม่เกิน 57 ปี

 

60

40

 

มากกว่า 57 ปี แต่ไม่เกิน 58 ปี

 

40

60

 

มากกว่า 58 ปี แต่ไม่เกิน 59 ปี

 

20

80

 

มากกว่า 59 ปี แต่ไม่เกิน 60 ปี

 

 

100

 

มากกว่า 60 ปี แต่ไม่เกิน 61 ปี

 

 

90

10

มากกว่า 61 ปี แต่ไม่เกิน 62 ปี

 

 

80

20

มากกว่า 62 ปี แต่ไม่เกิน 63 ปี

 

 

70

30

มากกว่า 63 ปี แต่ไม่เกิน 64 ปี

 

 

60

40

มากกว่า 64 ปี

 

 

50

50

แผนสมดุลตามอายุ (สำหรับสมาชิกที่เกษียณเมื่ออายุครบ 70 ปีบริบูรณ์)

ช่วงอายุของสมาชิก

สัดส่วนการลงทุนเป้าหมาย (ร้อยละ)

แผนหุ้น 65

แผนหุ้น 35

แผนสมดุลตาม อายุ-หุ้น 20

แผนเงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้น

ไม่เกิน 55 ปี

100

 

 

 

มากกว่า 55 ปี แต่ไม่เกิน 56 ปี

80

20

 

 

มากกว่า 56 ปี แต่ไม่เกิน 57 ปี

60

40

 

 

มากกว่า 57 ปี แต่ไม่เกิน 58 ปี

40

60

 

 

มากกว่า 58 ปี แต่ไม่เกิน 59 ปี

20

80

 

 

มากกว่า 59 ปี แต่ไม่เกิน 60 ปี

 

100

 

 

มากกว่า 60 ปี แต่ไม่เกิน 61 ปี

 

80

20

 

มากกว่า 61 ปี แต่ไม่เกิน 62 ปี

 

60

40

 

มากกว่า 62 ปี แต่ไม่เกิน 63 ปี

 

40

60

 

มากกว่า 63 ปี แต่ไม่เกิน 64 ปี

 

20

80

 

มากกว่า 64 ปี แต่ไม่เกิน 65 ปี

 

 

100

 

มากกว่า 65 ปี แต่ไม่เกิน 66 ปี

 

 

90

10

มากกว่า 66 ปี แต่ไม่เกิน 67 ปี

 

 

80

20

มากกว่า 67 ปี แต่ไม่เกิน 68 ปี

 

 

70

30

มากกว่า 68 ปี แต่ไม่เกิน 69 ปี

 

 

60

40

มากกว่า 69 ปี

 

 

50

50เว็บไซต์ของ กบข. มีการใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้น โดยจะทำให้ กบข. เข้าใจลักษณะการใช้งานเว็บไซต์ของ กบข. ของท่าน และทำให้เว็บไซต์ของ กบข. เข้าถึงได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของ กบข. นี้จะถือว่าท่านได้อนุญาตให้ กบข. ใช้คุกกี้ตาม นโยบายการใช้คุกกี้