บริการสมาชิก
บริการดิจิทัล
แผนการลงทุน
ออมเพิ่ม
ออมต่อ
สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก
ศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงิน
ความรู้คู่การออม
ปฏิทินกิจกรรม
วารสาร กบข.
แบบฟอร์มต่างๆ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
หน้าหลัก
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
ภาพบริการสมาชิก

แผนการลงทุน

สมาชิกสามารถเลือกแผนการลงทุนจาก 12 แผนการลงทุนที่ กบข. มีให้ และยังสามารถเลือกผสมสินทรัพย์ลงทุนเองตามสัดส่วนที่พอใจ โดยพิจารณาจากผลตอบแทน และความเสี่ยงที่เหมาะสมจากทั้ง 7 แผน ได้แก่

แผนเงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้น

แผนตราสารหนี้

แผนตราสารหนี้ต่างประเทศ

แผนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ไทย

แผนหุ้นต่างประเทศ

แผนหุ้นไทย

แผนทองคำ

รวม

..........%

..........%

..........%

..........%

..........%

..........%

..........%

100%

หมายเหตุ : สมาชิกสามารถเลือกลงทุนในแผนทองคำได้ไม่เกินร้อยละสิบของเงินส่วนที่เลือกแผนการลงทุนได้ โดยต้องกำหนดสัดส่วนการลงทุนเองร่วมกับแผนทางเลือกการลงทุนอื่น โดยผสมกับแผนเงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้น แผนตราสารหนี้แผนตราสารหนี้ต่างประเทศ แผนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ไทย แผนหุ้นต่างประเทศ และแผนหุ้นไทย

อย่าลืม! ตรวจสอบตัวเองโดยประเมินก่อนว่าจะสามารถรับความเสี่ยงได้มากน้อยแค่ไหน จะได้เลือกแผนที่ใช่และตอบโจทย์เป้าหมายการลงทุนของสมาชิกได้ใกล้เคียงที่สุด