บริการสมาชิก
บริการดิจิทัล
แผนการลงทุน
ออมเพิ่ม
ออมต่อ
สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก
ศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงิน
ความรู้คู่การออม
ปฏิทินกิจกรรม
วารสาร กบข.
แบบฟอร์มต่างๆ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
หน้าหลัก
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
ภาพบริการสมาชิก

แผนการลงทุน

เป็นแผนที่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (Property Fund) และหรือกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) และหรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Fund) เป็นแผนที่มีระดับความเสี่ยงค่อนข้างสูง เนื่องจากราคามีโอกาสผันผวนได้ แต่ก็เป็นแผนที่มีโอกาสสร้างผลตอบแทนการลงทุนในระยะยาวที่ดีสำหรับสมาชิกด้วยเช่นกัน สมาชิกที่ประสงค์จะเลือกแผนฯนี้ต้องทำแบบทดสอบความเสี่ยงของ กบข. และผลประเมินต้องสามารถรับความเสี่ยงได้ในระดับ 4 ซึ่งคือระดับสูงสุดเท่านั้น

ลักษณะ

เป็นแผนที่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (Property Fund) และหรือกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) และหรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Fund) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสะสมความมั่งคั่งในระยะยาวให้กับสมาชิก

ผลตอบแทน และความเสี่ยง

เป็นแผนการลงทุนของ กบข. ที่มีระดับความเสี่ยงค่อนข้างสูง ทั้งที่เกิดจากความผันผวนของตลาดหลักทรัพย์โดยรวมและความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องในการซื้อขายของหลักทรัพย์รายตัว และเป็นการลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนชนะเงินเฟ้อในระยะยาวและมีโอกาสได้รับผลตอบแทนในระยะยาวสูงกว่าแผนตราสารหนี้ แต่ในระยะสั้นมีความเสี่ยงจากความผันผวนของราคา จึงเหมาะกับสมาชิกที่มีความรู้เรื่องการลงทุน สามารถยอมรับความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาในระยะสั้นได้ และมีระยะเวลาการออมนาน

กลุ่มผู้ลงทุน

เหมาะกับสมาชิกที่มีระดับการยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนได้ในระดับค่อนข้างสูง และมีระยะเวลาในการลงทุนในระยะยาว มีความเข้าใจการลงทุนอย่างเพียงพอ