บริการสมาชิก
บริการดิจิทัล
แผนการลงทุน
ออมเพิ่ม
ออมต่อ
สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก
ศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงิน
ความรู้คู่การออม
ปฏิทินกิจกรรม
วารสาร กบข.
แบบฟอร์มต่างๆ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
หน้าหลัก
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
ภาพบริการสมาชิก

แผนการลงทุน

เป็นแผนที่ลงทุนเฉพาะหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลก ซึ่งแบ่งภูมิภาคหลัก ๆ ออกเป็นตลาดพัฒนาแล้ว เช่น สหรัฐฯ ยุโรป ญี่ปุ่น และตลาดเกิดใหม่ เช่น จีน ลาตินอเมริกา เอเชียเหนือ เป็นต้น แผนหุ้นต่างประเทศเป็นแผนที่มีระดับความเสี่ยงสูง มีโอกาสผันผวนสูงแต่ก็เป็นแผนที่มีโอกาสสร้างผลตอบแทนการลงทุนในระยะยาวที่ดีสำหรับสมาชิกด้วยเช่นกัน สมาชิกที่ประสงค์จะเลือกแผนฯนี้ต้องทำแบบทดสอบความเสี่ยงของ กบข. และผลประเมินต้องสามารถรับความเสี่ยงได้ในระดับ 4 ซึ่งคือระดับสูงสุดเท่านั้น

ลักษณะ

เป็นแผนที่ลงทุนในตราสารทุน ซึ่งคือหุ้นสามัญที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลก มีวัตถุประสงค์เพื่อสะสมความมั่งคั่งในระยะยาวให้กับสมาชิก

การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน

กบข. มีนโยบายในการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนบางส่วน เช่นเดียวกับสินทรัพย์เสี่ยงประเทศอื่น ๆ ดังนั้นผลตอบแทนจากตราสารทุนต่างประเทศ อาจได้รับผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนด้วย

กลุ่มผู้ลงทุน

เหมาะกับสมาชิกที่มีระดับการยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนได้สูงมาก และมีระยะเวลาในการลงทุนในระยะยาว มีความเข้าใจการลงทุนอย่างเพียงพอ