logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์        กบข. จัดงานประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิก รายงานผลการดำเนินงานปี 2560 มีสินทรัพย์สุทธิ 834,067 ล้านบาท และผลประโยชน์สุทธิจำนวน 37,088 ล้านบาท อัตราผลตอบแทนสุทธิอยู่ที่ร้อยละ 6.43 (ผลตอบแทนเฉลี่ย 3 ปี อยู่ที่ร้อยละ 4.97) ซึ่งเป็นอัตราที่สูงกว่าอัตราเงินเฟ้อและดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร เป็นผลจากการที่ กบข. ปรับกลยุทธ์การลงทุนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ มีการจัดสรรการลงทุนในหลักทรัพย์หลากหลายประเภทในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลก และยังมีการกระจายความเสี่ยงอย่างเหมาะสม โดยยังคงยึดหลักการบริหารการลงทุนอย่างรับผิดชอบตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุน ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนการลงทุนเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้

        นายประสงค์ พูนธเนศ ประธานกรรมการ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เปิดเผยในงานประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิก เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรม ดิ เอ็มเมอรัลด์ กรุงเทพฯ ว่า “การบริหารเงินกองทุนของ กบข. เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง และกระจายความเสี่ยงในสินทรัพย์ที่หลากหลายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ณ สิ้นปี 2560 กบข. บริหารเงินกองทุนซึ่งมีสินทรัพย์จำนวน 834,067 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 เท่ากับ 64,303 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.35 และผลประโยชน์สุทธิในปี 2560 จำนวน 37,088 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 เท่ากับ 6,593 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 21.62 ปัจจัยสำคัญมาจากการปรับนโยบายการลงทุนให้เหมาะสมเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก”

        นายวิทัย รัตนากร เลขาธิการคณะกรรมการ กบข. กล่าวเสริมว่า “การบริหารเงินกองทุนของ กบข. เป็นไปอย่างรอบคอบ โดยคำนึงถึงประโยชน์ระยะยาวที่สมาชิกจะได้รับหลังเกษียณเป็นสำคัญ และในช่วงปีที่ผ่านมา ยังได้พัฒนาระบบทะเบียนและการให้บริการสมาชิกอย่างต่อเนื่อง เช่น การเชื่อมโยงฐานข้อมูลผ่านเครือข่ายของกรมการปกครอง และระบบจ่ายตรงของกรมบัญชีกลาง รวมถึงการเปิดให้บริการใบแจ้งยอดอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งล้วนแต่ทำให้สมาชิกได้รับการบริการที่รวดเร็วขึ้น และในโอกาสที่เข้าดำรงตำแหน่งเลขาธิการ กบข. ในครั้งนี้ มีความตั้งใจที่จะสร้างผลงานที่ตอบโจทย์ความต้องการและความคาดหวังของสมาชิก ภายใต้วิสัยทัศน์ สมาชิกทุกคนคือศูนย์กลาง (Member Centric) ที่สมาชิกสามารถติดต่อสื่อสารและใช้บริการผ่านแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์พกพาได้ทุกที่ทุกเวลา พร้อมจัดสวัสดิการที่สมาชิกสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างทั่วถึง เพื่อสร้างความสุขทั้งในปัจจุบันและต่อเนื่องไปยังช่วงเวลาหลังเกษียณอายุราชการ เพื่อให้สมาชิกทุกคนภาคภูมิใจที่เป็นสมาชิก กบข.”

บุคคลในภาพ
  1. นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการ กบข. (ที่ 5 จากซ้าย)
  2. นายวิทัย รัตนากร เลขาธิการคณะกรรมการ กบข. (ที่ 4 จากซ้าย)
30 พฤษภาคม 2561