บริการสมาชิก
บริการดิจิทัล
แผนการลงทุน
ออมเพิ่ม
ออมต่อ
สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก
ศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงิน
ความรู้คู่การออม
ปฏิทินกิจกรรม
วารสาร กบข.
แบบฟอร์มต่างๆ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
หน้าหลัก
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
ภาพบริการสมาชิก

แผนการลงทุน

เป็นแผนที่ลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐโลกและตราสารหนี้ภาคเอกชนโลกที่มีอันดับความน่าเชื่อถือน่าลงทุน (Investment Grade) ทั้งตราสารหนี้รายหลักทรัพย์ หน่วยลงทุนของกองทุนรวม และจัดจ้างผู้จัดการกองทุนต่างประเทศ แผนตราสารหนี้ต่างประเทศมีระดับความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง ช่วยกระจายความเสี่ยงการลงทุนได้ ทั้งลดการกระจุกตัวของการลงทุนภายในประเทศ และกระจายความเสี่ยงโดยรวมของพอร์ต รวมทั้งยังเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนในระยะยาว

ลักษณะ

เป็นแผนที่ลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐโลกและตราสารหนี้ภาคเอกชนโลกที่มีอันดับความน่าเชื่อถือน่าลงทุน (Investment Grade) มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนในระยะยาว และช่วยกระจายความเสี่ยงในการลงทุน

การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน

กบข. มีนโยบายในการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเกือบทั้งหมด

กลุ่มผู้ลงทุน

เหมาะกับสมาชิกที่เข้าใจหลักการลงทุน ต้องการกำหนดสัดส่วนการลงทุนด้วยตนเอง สามารถยอมรับความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาสินทรัพย์ได้ปานกลาง และไม่ต้องการลงทุนในตราสารทุน โดยเป็นสมาชิกที่ต้องการกระจายการลงทุนไปในสินทรัพย์ตราสารหนี้ต่างประเทศที่มีสภาพคล่องสูง เพื่อเป็นทางเลือกในการลงทุนที่หลากหลายกว่าตราสารหนี้ไทย ต้องการเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนที่สูงขึ้น และสามารถยอมรับความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสารหนี้ต่างประเทศซึ่งมีความผันผวนสูงกว่าตราสารหนี้ไทย