logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
ll


สมัครงาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ 2
 • ผู้จัดการ ฝ่ายบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Security Operation)
 • เจ้าหน้าที่ - เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายระบบงานสารสนเทศ
บริหาร 4
 • ผู้จัดการ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล (HRD)
 • ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM)
 • ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน (ส่วนบัญชีเงินลงทุนและบัญชีสมาชิก)
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย
ลงทุนและค้าตราสาร 1
 • ผู้จัดการ – ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายลงทุนทางเลือก
ขึ้นตรงเลขาธิการ 3
 • ผู้จัดการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน
 • เลขานุการผู้บริหารสูงสุด
 • ผู้อำนวยการและผู้บริหารฝ่ายเลขานุการองค์กร
บริษัทไทยแอดมินิสเทรชั่น เซอร์วิสเซส จำกัด 1
 • เจ้าหน้าที่งานทะเบียนจ่าย ฝ่ายปฏิบัติการงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
กลยุทธ์ลงทุนและบริหารผู้จัดการกองทุน 3
 • ผู้ช่วยผู้จัดการ - ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์การลงทุน
 • ผู้อำนวยการและผู้บริหารฝ่ายส่งเสริมการลงทุนเพื่อความยั่งยืน
 • ผู้จัดการ - ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการลงทุนเพื่อความยั่งยืน
บริหารความเสี่ยง 4
 • ผู้จัดการ - ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารความเสี่ยงการลงทุน
 • เลขานุการผู้บริหารกลุ่มงานบริหารความเสี่ยง
 • ผู้อำนวยการและผู้บริหารฝ่ายบริหารความเสี่ยงการลงทุน
 • ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยงองค์กร
ยุทธศาสตร์องค์กรและการวิจัย 2
 • ผู้ช่วยผู้จัดการ – ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัยและ Data Intelligence (งานวิจัย)
 • ผู้ช่วยเลขาธิการกลุ่มงานยุทธศาสตร์องค์กรและการวิจัย
ผู้พิการที่สนใจร่วมงานกับ กบข. สามารถติดต่อได้ที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล โทร 0-2636-1000 อีเมล recruit@gpf.or.th