นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
การลงทุนอย่างรับผิดชอบ
การดำเนินการต่อต้านการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
รายงานผลการประเมิน ITA
หน้าหลัก
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
ภาพการลงทุนอย่างรับผิดชอบ

รายงานการประเมิน ITA

กบข. ได้เข้าร่วมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ที่จัดโดยของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ตามแผนงานยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อให้ทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาเพื่อยกระดับให้เป็นองค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสมตามหลักธรรมาภิบาล สำนักงาน ป.ป.ช. ได้กำหนดเกณฑ์ในการประเมินรวม 10 ตัวชี้วัด และเป็นการประเมินทั้งจากบุคลากรภายในหน่วยงานผู้มีส่วนได้เสียภายนอก และการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานต่อสาธารณะ ดังนี้

ตัวชี้วัด ประเมินโดย
1.การปฏิบัติหน้าที่ เป็นไปตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงาน
2.การใช้งบประมาณ อย่างคุ้มค่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเปิดเผยอย่างโปร่งใส ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงาน
3.การใช้อำนาจ ของผู้บังคับบัญชา ในการมอบหมายงาน การประเมินผล ฯลฯ อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงาน
4. การใช้ทรัพย์สินของหน่วยงาน โดยบุคลากรในหน่วยงานไม่มีพฤติกรรมนำทรัพย์สินของหน่วยงานไปเป็นของตนเองหรือนำไปให้ผู้อื่น ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงาน
5.การแก้ไขปัญหาทุจริต โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงาน
6.คุณภาพการดำเนินงาน การปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดอย่างเคร่งครัด ไม่เลือกปฏิบัติ ประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน
7.ประสิทธิภาพการสื่อสาร การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานต่อสาธารณชนผ่านช่องทางที่หลากหลาย สามารถเข้าถึงได้ง่ายและไม่ซับซ้อน ประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน
8.การปรับปรุงระบบการทำงาน ทั้งของเจ้าหน้าที่และกระบวนการทำงานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงานให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน
9.การเปิดเผยข้อมูล ของหน่วยงานในเรื่องต่างๆ ตามเกณฑ์การประเมิน ประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
10.การป้องกันการทุจริต ในเรื่องการดำเนินการและการกำหนดมาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต ประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
การเปิดเผยข้อมูล
การป้องกันการทุจริต