ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ

คณะอนุกรรมการ

คณะอนุกรรมการจัดการลงทุน
 • คณะอนุกรรมการจัดการลงทุน
 • คณะอนุกรรมการสมาชิกสัมพันธ์
 • คณะอนุกรรมการตรวจสอบ
 • คณะอนุกรรมการกฏหมาย
 • คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
 • คณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล
 • คณะอนุกรรมการประเมินผลงานและพิจารณาค่าตอบแทน

นายวโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล
ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง (แทน)
ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
ประธานอนุกรรมการ

นายอัมพร แสงมณี
ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย
ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายตรวจสอบภายใน
อนุกรรมการ

นายศุภวุฒิ สายเชื้อ
อนุกรรมการ

รศ.ชโยดม สรรพศรี
อนุกรรมการ

ประวัติการศึกษา

 • เศรษฐศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม อันดับ 2)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Dip. in  Economics, The London School and Political Science, University of London, UK
 • M. Sc. In Economics, The London School of Economics and Political Science, University of London, UK   (major in International economics)
 • Ph.D. in Economics, University of Wisconsin-Madison, USA. (major in international economics and minor in econometrics and mathematical economics)
 • หลักสูตร “การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน” รุ่นที่ 6  โดย สถาบันพระปกเกล้า  สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่น17 

ประวัติการทำงาน

 • 2537 – 2539  ตัวแทนคณะเศรษฐศาสตร์ในสภาคณาจารย์
 • 2537 – 2538  ผู้ช่วยเลขาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต
 • 2538 – 2547  เลขาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต
 • 2538 – 2551  กรรมการบริหารคณะเศรษฐศาสตร์
 • 2543 – 2549  รองประธานหลักสูตรสหสาขายุโรปศึกษา
 • 2549 – 2555  ประธานหลักสูตรสหสาขายุโรปศึกษา
 • 2549 – 2551  ผู้อำนวยการศูนย์ยูนนาน-อาเซียน ของมหาวิทยาลัยคุนหมิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 2547 – 2555  กรรมการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์กรมหาชน)
 • 2555 – ปัจจุบัน คณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง

นายธาดา พฤฒิธาดา
อนุกรรมการ

นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช
อนุกรรมการ

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เกียรตินิยม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

การฝึกอบรม

 • Investment Baking, Kellogg Business School, Northwestern University
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการทำงาน

 • 2558 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจากปิโตเลียม จำกัด (มหาชน)
 • 2554 - 2558 กรรมการ บริษัทเอเชียประกันภัย 1950 จำกัด
 • 2550 - 2557 ที่ปรึกษา บริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

 • ประธานกรรมการ บริษัท บางจาก รีเทล จำกัด
 • รองประธานกรรมการ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ Niso Petroleum Limited
 • กรรมการ บริษัทเอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ นิติบุคคลอาคารชุด 185 ราชดำริ
 • กรรมการ สมาคมศิษย์เก่าสวนกุหลาบในพระบรมราชูปถัมภ์
 • อุปนายก สมาคมศิษย์เก่า AIT

นางวิวรรณ ธาราหิรัญโชติ
ที่ปรึกษา

นายปัญญา จรรยารุ่งโรจน์
ที่ปรึกษา

นายวิทัย รัตนากร
เลขานุการ

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์การเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท กฎหมายธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Master of Science in Finance, Drexel University, USA
 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การฝึกอบรม

 • หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 7
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงในกระบวนการยุติธรรม (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 17 ศาลยุติธรรม
 • หลักสูตร Leadership Succession Program (LSP) รุ่นที่ 5
 • Director Certificate Program (DCP) รุ่นที่ 7 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • The Executive Program for Senior Management (EX-PSM) รุ่นที่ 3 สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (สวค.)
 • Financial Executive Development Program (FINEX) รุ่นที่ 17 สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย

ประวัติการทำงาน

 • 2561 – ปัจจุบัน เลขาธิการคณะกรรมการ กบข. 
 • 2559 – 2560 รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลงทุนและบริหารการเงิน
 • 2560 – 2561 รักษาการผู้จัดการ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
 • 2560 – 2561 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
 • 2560 – 2561 กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด
 • 2558 – 2559 รองผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้าธุรกิจภาครัฐ
 • 2554 – 2557 ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงิน บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)
 • 2553 – 2554 รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
 • 2550 – 2553 กรรมการ บริษัทจัดการกองทุนนครหลวงไทย จำกัด

นายยิ่งยง นิลเสนา
รองเลขาธิการ กลุ่มงานบริหารเงินกองทุน
ผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการ

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (เกียรตินิยม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

การฝึกอบรม

 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 12
 • Certified Financial Planner (CFP), Financial Planning Standard Board (FPSB)
 • Chartered Financial Analyst (CFA), CFA Institute

ประวัติการทำงาน

 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด
 • รองกรรมการผู้จัดการ สายงานจัดการลงทุน บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด
 • ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยภัทร บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ภัทรธนกิจ จำกัด 

ตำแหน่งอื่นๆในปัจจุบัน

 • กรรมการ กองทุนรวมสินทรัพย์ไทย 1
 • กรรมการ บริษัท ไทยพรอสเพอริตี้ แอ็ดไวซอรี่ จำกัด
 • กรรมการ บริษัท เอชไออาร์พี (ประเทศไทย) จำกัด
 • กรรมการจัดการลงทุน สภากาชาดไทย
 • กรรมการพิจารณาโทษทางปกครอง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 • อนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการออกแบบและเสนอขายหลักทรัพย์ ประเภทตราสารหนี้ ตราสารอนุพันธ์ และตราสารซับซ้อน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์