logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ

คณะอนุกรรมการ


นายปิยวัฒน์ ศิวรักษ์
ประธานอนุกรรมการ

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาเอก สาขานโยบายสาธารณะ (ทุนรัฐบาล) Claremont Graduate University, USA
  ปริญญาโท สาขานโยบายสาธารณะ (ทุนรัฐบาล) Claremont Graduate University, USA
  ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การฝึกอบรม

 • หลักสูตร TIJ – IGLP Workshop for Emerging Leaders on the Rule of Law & Policy สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
  หลักสูตรการบริหารยุทธศาสตร์องค์กรด้วย Enterprise Architecture สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
  หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญาบัตร วปอ.) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
  หลักสูตร TLCA Executive Development Program สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
  หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.) สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

ประวัติการทำงาน

 • 2564 - ปัจจุบัน เลขาธิการ ก.พ.
  2559 - 2564 รองเลขาธิการ ก.พ.
  2557 - 2559 ที่ปรึกษาระบบราชการ สำนักงาน ก.พ.
  2554 - 2557 อัครราชทูต (ฝ่ายการศึกษา) สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ
  2552 - 2554 ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
  2551 - 2552 ผู้อำนวยการศูนย์นักบริหารระดับสูง

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

 • คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
  คณะกรรมการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
  คณะกรรมการบริหารศาลปกครอง
  คณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง
  คณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม
  คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ
  คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
  คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร
  คณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา
  คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
  คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล
  คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล
  คณะอนุกรรมการโครงสร้างบุคลากรของไทยที่ประจำการในต่างประเทศ
  คณะอนุกรรมการข้าราชการรัฐสภาเฉพาะกิจ ศึกษาและจัดทำแผนปฏิบัติราชการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา พ.ศ.2566-2570
  คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการขับเคลื่อนระบบราชการเพื่ออนาคต

นางณัฐนันท์ รจนกร
ผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์ อนุกรรมการ

นายสมศักดิ์ ภู่สกุล
ผู้แทนกรมบัญชีกลาง อนุกรรมการ

นายอาวุธ ทองบุ
ผู้แทนสมาชิกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อนุกรรมการ

นางอัจฉรียา อนันตพงศ์
ผู้แทนสมาชิกข้าราชการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ อนุกรรมการ

นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์
ผู้แทนสมาชิกข้าราชการพลเรือน อนุกรรมการ

นายชัยรัตน์ วงศ์วีรธร
ผู้แทนสมาชิกข้าราชการตุลาการ อนุกรรมการ

นายจิตเจริญ ศรขวัญ
ผู้แทนสมาชิกข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา อนุกรรมการ

นางประราลี รัตน์ประสาทพร
ที่ปรึกษา

ประวัติการศึกษา

 • Insead Business School, Advance Management Program, France
  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) University of Alabama at Birmingham, USA
  ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การฝึกอบรม

 • Corporate Governance Program for Insurance Companies (CIC) ปี 2022 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  หลักสูตรสำหรับผู้บริหารด้านหลักนิติธรรมและการพัฒนา (RoLD 2020 : The Resilient Leader) ปี 2021 สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
  IFRS & Portfolio Management e-Tax Blockchain 2020
  Legal Strategies for Personal Data Management, Chulalongkorn University 2019
  Innovations Payment, MasterCard, England 2018
  Fintech Strategy and Innovation Payment System, Plug and Play and MasterCard, Singapore 2018
  SAS Global Forum 2018 (Executive Program), SAS Software, USA 2018
  Blockchain in Government, Trueventus, Singapore 2018
  Singapore Fintech Festival 2018, Baker McKenzie, Singapore 2018
  Co-Creation Workshop VISA International, Singapore 2017
  Innovations Payment - MasterCard Asia/Pacific, VISA International, MSI Global Private Limited Singapore 2017
  Google Next 2017, Google Cloud Platform, APAC, USA
  หลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการทำงาน

 • 2562 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงาน Digital Solutions บมจ.ธนาคารกรุงไทย
  2564 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท อะไรส์ บาย อินฟินิธัส จำกัด
  2563 - ปัจจุบัน รักษาการกรรมการผู้จัดการ บริษัท อินฟินิธัส บาย กรุงไทย จำกัด
  2562 - 2563 กรรมการ บริษัท เนชั่นแนลดิจิทัลไอดี จำกัด
  2559 - 2562 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานบริหารคุณภาพสินเชื่อและกระบวนการธุรกิจเครือข่ายรายย่อย และผู้บริหารองค์กรนวัตกรรมข้อมูลเพื่อการขับเคลื่อนธุรกิจ บมจ.ธนาคารกรุงไทย
  2557 - 2563 ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบริษัท กรุงไทย ธุรกิจลีสซิ่ง จำกัด

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

 • กรรมการ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
  กรรมการ บริษัท กรงุไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
  รักษาการกรรมการผู้จัดการ บริษัท อินฟินิธัส บาย กรุงไทย จำกัด
  กรรมการ บริษัท กรุงไทยแอดไวซ์เซอรี่ จำกัด
  ประธานบริษัท อะไรส์ บาย อินฟินิธัส จำกัด


นางศรีกัญญา ยาทิพย์
อนุกรรมการและเลขานุการ

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ สถาบันการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  Master of Arts in Mass Communication, Leicester University, UK
  ปริญญาตรี อักษรศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ประกาศนียบัตรภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

การฝึกอบรม

 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงในกระบวนการยุติธรรม (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 22 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
  หลักสูตรผู้บริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 6 สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์
  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 2 สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.)
  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 14
  หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ผู้บริหาร รุ่นที่ 17 กรมกิจการพลเรือนทหารบก
  โครงการฝึกอบรมสำหรับผู้บริหารระดับสูงประจำปี 2553 รุ่นที่ 6 สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (สวค.) ร่วมกับ Kellogg School of management, Schulich School of Business และ Maxwell School of Citizenship and Public Affairs

ประวัติการทำงาน

 • รองเลขาธิการ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชูโอ เซ็นโก (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
  Thai-Japan Co-Ordinator Fujikura Ltd, Tokyo, Japan
  Thai TV Program Co-Ordinator TV Asahi, Tokyo, Japan


เว็บไซต์ของ กบข. มีการใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้น โดยจะทำให้ กบข. เข้าใจลักษณะการใช้งานเว็บไซต์ของ กบข. ของท่าน และทำให้เว็บไซต์ของ กบข. เข้าถึงได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของ กบข. นี้จะถือว่าท่านได้อนุญาตให้ กบข. ใช้คุกกี้ตาม นโยบายการใช้คุกกี้