logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
ll

คณะอนุกรรมการ


นายปิยวัฒน์ ศิวรักษ์
เลขาธิการ ก.พ. ประธานอนุกรรมการ

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

 • -

นางณัฐนันท์ รจนกร
ผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์ อนุกรรมการ

นางสาวนิภา ลำเจียกเทศ
ผู้แทนกรมบัญชีกลาง อนุกรรมการ

นายอาวุธ ทองบุ
ผู้แทนสมาชิกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อนุกรรมการ

นางอัจฉรียา อนันตพงศ์
ผู้แทนสมาชิกข้าราชการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ อนุกรรมการ

นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์
ผู้แทนสมาชิกข้าราชการพลเรือน อนุกรรมการ

นายชัยรัตน์ วงศ์วีรธร
ผู้แทนสมาชิกข้าราชการตุลาการ อนุกรรมการ

นางวารินทร์ ตุลาคุปต์
ผู้แทนสมาชิกข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน อนุกรรมการ

นางศรีกัญญา ยาทิพย์
อนุกรรมการและเลขานุการ

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ สถาบันการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  Master of Arts in Mass Communication, Leicester University, UK
  ปริญญาตรี อักษรศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ประกาศนียบัตรภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

การฝึกอบรม

 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงในกระบวนการยุติธรรม (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 22 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
  หลักสูตรผู้บริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 6 สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์
  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 2 สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.)
  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 14
  หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ผู้บริหาร รุ่นที่ 17 กรมกิจการพลเรือนทหารบก
  โครงการฝึกอบรมสำหรับผู้บริหารระดับสูงประจำปี 2553 รุ่นที่ 6 สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (สวค.) ร่วมกับ Kellogg School of management, Schulich School of Business และ Maxwell School of Citizenship and Public Affairs

ประวัติการทำงาน

 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชูโอ เซ็นโก (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
  Thai-Japan Co-Ordinator Fujikura Ltd, Tokyo, Japan
  Thai TV Program Co-Ordinator TV Asahi, Tokyo, Japan