เกี่ยวกับ กบข.
โครงสร้างองค์กร
สถิติสำคัญ
หน้าหลัก
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
ภาพเกี่ยวกับ กบข.

คณะอนุกรรมการ

นายปิยวัฒน์ ศิวรักษ์
นายปิยวัฒน์ ศิวรักษ์
ประธานอนุกรรมการ

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาเอก สาขานโยบายสาธารณะ (ทุนรัฐบาล) Claremont Graduate University, USA
  ปริญญาโท สาขานโยบายสาธารณะ (ทุนรัฐบาล) Claremont Graduate University, USA
  ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การฝึกอบรม

 • หลักสูตร Board Essentials Program (BEP) มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)
  หลักสูตร TIJ – IGLP Workshop for Emerging Leaders on the Rule of Law & Policy สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
  หลักสูตรการบริหารยุทธศาสตร์องค์กรด้วย Enterprise Architecture สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
  หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญาบัตร วปอ.) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
  หลักสูตร TLCA Executive Development Program สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
  หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.) สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

ประวัติการทำงาน

 • 2564 - ปัจจุบัน เลขาธิการ ก.พ.
  2559 - 2564 รองเลขาธิการ ก.พ.
  2557 - 2559 ที่ปรึกษาระบบราชการ สำนักงาน ก.พ.
  2554 - 2557 อัครราชทูต (ฝ่ายการศึกษา) สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ
  2552 - 2554 ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
  2551 - 2552 ผู้อำนวยการศูนย์นักบริหารระดับสูง

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
  กรรมการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
  คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
  คณะกรรมการบริหารศาลปกครอง
  คณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง
  คณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม
  คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ
  คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
  คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร
  คณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา
  คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
  คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล
  คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล
  คณะอนุกรรมการโครงสร้างบุคลากรของไทยที่ประจำการในต่างประเทศ
  คณะอนุกรรมการข้าราชการรัฐสภาเฉพาะกิจ ศึกษาและจัดทำแผนปฏิบัติราชการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา พ.ศ.2566-2570
  คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการขับเคลื่อนระบบราชการเพื่ออนาคต
นางณัฐนันท์ รจนกร
นางณัฐนันท์ รจนกร
ผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์ อนุกรรมการ
นายสมศักดิ์ ภู่สกุล
นายสมศักดิ์ ภู่สกุล
ผู้แทนกรมบัญชีกลาง อนุกรรมการ
นายอาวุธ ทองบุ
นายอาวุธ ทองบุ
ผู้แทนสมาชิกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อนุกรรมการ
นางอัจฉรียา อนันตพงศ์
นางอัจฉรียา อนันตพงศ์
ผู้แทนสมาชิกข้าราชการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ อนุกรรมการ
นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์
นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์
ผู้แทนสมาชิกข้าราชการพลเรือน อนุกรรมการ

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท Master of Economics (Economics), Macquarie University, Australia
  ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตร์ (สาขาพัฒนาการเศรษฐกิจ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การฝึกอบรม

 • หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  หลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
  หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  หลักสูตร Advanced Management Program 183 (AMP 183) Harvard Business School
  หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการทำงาน

 • 2565 - ปัจจุบัน รองปลัดกระทรวงการคลัง กลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน
  2564 - 2565 หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
  2561 - 2564 ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
  2558 - 2561 ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
  2558 ผู้อำนวยการสำนักนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
  2556 - 2558 กรรมการบริหารสำรอง (Alternate Executive Director) ของกลุ่มธนาคารโลก
  2553 - 2556 ผู้อำนวยการสำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
  2549 - 2553 อัครราชทูต (ฝ่ายเศรษฐกิจการคลัง) สำนักงานที่ปรึกษาเศรษฐกิจและการคลัง ประจำสหราชอาณาจักรและยุโรป ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ
  2548 - 2549 ผู้อำนวยการสำนักนโยบายการเงินและสถาบันการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

 • กรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์
  กรรมการ การประปานครหลวง
  กรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
  กรรมการ สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)
  กรรมการ คณะกรรมการบริหารกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
  กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
นายชัยรัตน์ วงศ์วีรธร
นายชัยรัตน์ วงศ์วีรธร
ผู้แทนสมาชิกข้าราชการตุลาการ อนุกรรมการ
นายจิตเจริญ ศรขวัญ
นายจิตเจริญ ศรขวัญ
ผู้แทนสมาชิกข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา อนุกรรมการ
นางประราลี รัตน์ประสาทพร
นางประราลี รัตน์ประสาทพร
ที่ปรึกษา

ประวัติการศึกษา

 • Insead Business School, Advance Management Program, France
  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) University of Alabama at Birmingham, USA
  ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การฝึกอบรม

 • Corporate Governance Program for Insurance Companies (CIC) ปี 2022 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  หลักสูตรสำหรับผู้บริหารด้านหลักนิติธรรมและการพัฒนา (RoLD 2020 : The Resilient Leader) ปี 2021 สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
  IFRS & Portfolio Management e-Tax Blockchain 2020
  Legal Strategies for Personal Data Management, Chulalongkorn University 2019
  Innovations Payment, MasterCard, England 2018
  Fintech Strategy and Innovation Payment System, Plug and Play and MasterCard, Singapore 2018
  SAS Global Forum 2018 (Executive Program), SAS Software, USA 2018
  Blockchain in Government, Trueventus, Singapore 2018
  Singapore Fintech Festival 2018, Baker McKenzie, Singapore 2018
  Co-Creation Workshop VISA International, Singapore 2017
  Innovations Payment - MasterCard Asia/Pacific, VISA International, MSI Global Private Limited Singapore 2017
  Google Next 2017, Google Cloud Platform, APAC, USA
  หลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการทำงาน

 • 2562 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงาน Digital Solutions บมจ.ธนาคารกรุงไทย
  2564 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท อะไรส์ บาย อินฟินิธัส จำกัด
  2563 - ปัจจุบัน รักษาการกรรมการผู้จัดการ บริษัท อินฟินิธัส บาย กรุงไทย จำกัด
  2562 - 2563 กรรมการ บริษัท เนชั่นแนลดิจิทัลไอดี จำกัด
  2559 - 2562 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานบริหารคุณภาพสินเชื่อและกระบวนการธุรกิจเครือข่ายรายย่อย และผู้บริหารองค์กรนวัตกรรมข้อมูลเพื่อการขับเคลื่อนธุรกิจ บมจ.ธนาคารกรุงไทย
  2557 - 2563 ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบริษัท กรุงไทย ธุรกิจลีสซิ่ง จำกัด

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

 • กรรมการ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
  กรรมการ บริษัท กรงุไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
  รักษาการกรรมการผู้จัดการ บริษัท อินฟินิธัส บาย กรุงไทย จำกัด
  กรรมการ บริษัท กรุงไทยแอดไวซ์เซอรี่ จำกัด
  ประธานบริษัท อะไรส์ บาย อินฟินิธัส จำกัด
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลเครดิต
นางศรีกัญญา ยาทิพย์
นางศรีกัญญา ยาทิพย์
อนุกรรมการและเลขานุการ

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ สถาบันการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  Master of Arts in Mass Communication, Leicester University, UK
  ปริญญาตรี อักษรศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ประกาศนียบัตรภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

การฝึกอบรม

 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงในกระบวนการยุติธรรม (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 22 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
  หลักสูตรผู้บริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 6 สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์
  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 2 สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.)
  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 14
  หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ผู้บริหาร รุ่นที่ 17 กรมกิจการพลเรือนทหารบก
  โครงการฝึกอบรมสำหรับผู้บริหารระดับสูงประจำปี 2553 รุ่นที่ 6 สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (สวค.) ร่วมกับ Kellogg School of management, Schulich School of Business และ Maxwell School of Citizenship and Public Affairs

ประวัติการทำงาน

 • รองเลขาธิการ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชูโอ เซ็นโก (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
  Thai-Japan Co-Ordinator Fujikura Ltd, Tokyo, Japan
  Thai TV Program Co-Ordinator TV Asahi, Tokyo, Japan