logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ

คณะอนุกรรมการ


นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล
ประธานอนุกรรมการ

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) University of California at Berkeley, USA
  ปริญญาโท นิติศาสตร์ (LL.M.) Harvard Law School, Cambridge, Massachusetts, USA
  เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
  ปริญญาตรี นิติศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เหรียญทอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การฝึกอบรม

 • หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.) : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
  หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) วิทยาลัยการยุติธรรม สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม
  หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
  หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งขาติ
  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงวิทยาการตลาดทุน (วตท.) สถาบันวิทยาการตลาดทุน
  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) สถาบันวิทยาการพลังงาน

ประวัติการทำงาน

 • 2557 – 2562 อธิบดีกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม
  2555 – 2557 อธิบดีกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม
  2554 – 2555 ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม และรองโฆษกกระทรวงยุติธรรม
  2552 – 2554 รองผู้อำนวยการ สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม
  2551 – 2552 รองอธิบดี กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
  2548 – 2551 ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
  ช่วยปฏิบัติราชการในหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตภาครัฐ (สปท.) สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม
  2547 – 2548 ที่ปรึกษาเฉพาะด้านกฎหมาย (นิติกร 9 ชช) สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

 • เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
  กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สำนักงาน ก.พ.ร.
  กรรมการ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
  กรรมการ คณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ
  กรรมการ คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  กรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
  กรรมการธนาคารการพัฒนากฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
  ที่ปรึกษา คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง วุฒิสภา

นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์
อนุกรรมการ

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท Master of Economics (Economics), Macquarie University, Australia
  ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตร์ (สาขาพัฒนาการเศรษฐกิจ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การฝึกอบรม

 • หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  หลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
  หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  หลักสูตร Advanced Management Program 183 (AMP 183) Harvard Business School
  หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการทำงาน

 • 2565 - ปัจจุบัน รองปลัดกระทรวงการคลัง กลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน
  2564 - 2565 หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
  2561 - 2564 ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
  2558 - 2561 ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
  2558 ผู้อำนวยการสำนักนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
  2556 - 2558 กรรมการบริหารสำรอง (Alternate Executive Director) ของกลุ่มธนาคารโลก
  2553 - 2556 ผู้อำนวยการสำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
  2549 - 2553 อัครราชทูต (ฝ่ายเศรษฐกิจการคลัง) สำนักงานที่ปรึกษาเศรษฐกิจและการคลัง ประจำสหราชอาณาจักรและยุโรป ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ
  2548 - 2549 ผู้อำนวยการสำนักนโยบายการเงินและสถาบันการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

 • กรรมการการประปานครหลวง
  กรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์
  กรรมการองค์การเภสัชกรรม
  กรรมการ สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)
  กรรมการบริหารกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย

นายสุทธิรักษ์ ทรงศิวิไล
อนุกรรมการ

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท Master of Arts (Political Science) Sul Ross State University, USA
  ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การฝึกอบรม

 • หลักสูตรปลัดอำเภอ วิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
  หลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชนระดับกลาง กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
  หลักสูตรนายอำเภอ วิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
  หลักสูตรนักบริหารระดับสูงสหัสวรรษใหม่ สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) สถาบันดำรงราชานุภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
  หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน สถาบันพระปกเกล้า
  หลักสูตรการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ ศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย
  หลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง (บตส.) วิทยาลัยการตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
  หลักสูตรการบริหารจัดการความมั่นคงแห่งชาติ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
  หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) วิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
  หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.) วิทยาลั

ประวัติการทำงาน

 • 2562 - ปัจจุบัน รองเลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
  2559 - 2562 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหาร สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
  2555 - 2559 ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
  2547 - 2555 ผู้อำนวยการสำนักอำนวยกิจการศาลรัฐธรรมนูญ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
  2547 ผู้อำนวยการสำนักประธานศาลรัฐธรรมนูญ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
  2544 - 2546 ผู้อำนวยการกลุ่มงานคดี 8 สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
  2542 - 2544 หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและวิชาการ 3 สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
  2541 เลขานุการรองปลัดกระทรวงมหาดไทย สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย
  2539 - 2541 เลขานุการอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
  2534 - 2539 เลขานุการรองอธิบดีกรมการปกครอง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
  2534 บุคลากร กองอัตรากำลังและส่งเสริมสรรถภาพ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
  2532 - 2534 ปลัดอำเภอ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย


พล.ต.ต. ศุภเศรษฐ์ โชคชัย
อนุกรรมการ

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท Master of Business Administration, City University of Seattle, USA
  ปริญญาโท Master of Public Administration, City University of Seattle, USA
  ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

การฝึกอบรม

 • FBI Session 205, FBI National Academy Virginia, USA
  หลักสูตรผู้กำกับการ สถาบันพัฒนาข้าราชตำรวจ
  หลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง (บตส.) วิทยาลัยการตำรวจ

ประวัติการทำงาน

 • 2564 – ปัจจุบัน รองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว
  2563 - 2564 รองผู้บัญชาการสำนักงานเทคโนโลยีและการสื่อสาร
  2561 - 2563 ผู้บังคับการกองตรวจราชการ 5 สำนักงานจเรตำรวจ
  2560 - 2561 ผู้บังคับการกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
  2558 - 2560 ผู้บังคับการกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
  2553 - 2558 รองผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยว


นายประวิทย์ ตันตราจินต์
อนุกรรมการ

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การฝึกอบรม

 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
  หลักสูตรการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐสำหรับผู้บริหาร มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ
  หลักสูตรนักบริหารการตรวจเงินแผ่นดินระดับสูง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ประวัติการทำงาน

 • 2564 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
  2562 - 2564 ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ 13
  2561 - 2562 ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ 15
  2560 - 2561 ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบการเงินที่ 8
  2560 ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกำแพงเพชร

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

 • คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
  ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทำ และติดตามการบริหารงบประมาณสภาผู้แทนราษฎร

นางศรีกัญญา ยาทิพย์
อนุกรรมการ

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ สถาบันการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  Master of Arts in Mass Communication, Leicester University, UK
  ปริญญาตรี อักษรศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ประกาศนียบัตรภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

การฝึกอบรม

 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงในกระบวนการยุติธรรม (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 22 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
  หลักสูตรผู้บริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 6 สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์
  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 2 สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.)
  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 14
  หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ผู้บริหาร รุ่นที่ 17 กรมกิจการพลเรือนทหารบก
  โครงการฝึกอบรมสำหรับผู้บริหารระดับสูงประจำปี 2553 รุ่นที่ 6 สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (สวค.) ร่วมกับ Kellogg School of management, Schulich School of Business และ Maxwell School of Citizenship and Public Affairs

ประวัติการทำงาน

 • รองเลขาธิการ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชูโอ เซ็นโก (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
  Thai-Japan Co-Ordinator Fujikura Ltd, Tokyo, Japan
  Thai TV Program Co-Ordinator TV Asahi, Tokyo, Japan


เว็บไซต์ของ กบข. มีการใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้น โดยจะทำให้ กบข. เข้าใจลักษณะการใช้งานเว็บไซต์ของ กบข. ของท่าน และทำให้เว็บไซต์ของ กบข. เข้าถึงได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของ กบข. นี้จะถือว่าท่านได้อนุญาตให้ กบข. ใช้คุกกี้ตาม นโยบายการใช้คุกกี้