logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ

คณะอนุกรรมการ


นายเสรี นนทสูติ
ประธานอนุกรรมการ

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาเอก นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด สหราชอาณาจักร
  ปริญญาโท นิติศาสตร์ ด้านกฎหมายสหภาพยุโรปและกฎหมายเปรียบเทียบ มหาวิทยาลัยอ๊อกฟอร์ด (ด้วยทุนการศึกษา British Chevening Scholarship โดยรัฐบาลสหราชอาณาจักร)
  ปริญญาโท นิติศาสตร์ ด้านกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย สหรัฐอเมริกา (ด้วยทุนการศึกษา Fulbright)
  เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
  ประกาศนียบัตรบัณฑิตกฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การฝึกอบรม

 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  หลักสูตร CMA-GMS (ผู้บริหารระดับสูงประเทศลุ่มแม่น้ำโขง) สถาบันวิทยาการตลาดทุน
  หลักสูตรผู้นำระดับสูงอาเซียน สำนักงาน ก.พ. สำนักนายกรัฐมนตรีและสถาบันศศินทร์
  หลักสูตรธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารทางการแพทย์ สถาบันพระปกเกล้าและแพทยสภา
  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงวิทยาการตลาดทุน (วตท.) สถาบันวิทยาการตลาดทุน
  หลักสูตร “Infrastructure in a Market Economy : Public-Private Partnerships in a Changing World” (2553)
  Harvard Kennedy School of Government, Cambridge, Massachusetts. USA
  หลักสูตร “The Practice of Trade Policy : Economics, Negotiations, and Rules” (2552)
  Harvard Kennedy School of Government, Cambridge, Massachusetts, USA

ประวัติการทำงาน

 • 2556-2561 ผู้แทนประเทศไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights จัดตั้งตามมาตรา 14 แห่งกฎบัตรอาเซียน)
  2560-2562 กรรมการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน (แต่งตั้งโดยนายกรัฐมนตรี) และประธานอนุกรรมการจัดทำกฎหมายการบูรณาการการทางานระหว่างหน่วยงานของรัฐ
  2555-2562 บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จากัด (กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ)
  2559-2561 กรรมการบริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอวิสเซส จากัด
  2560-2561 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายวัคซีนแห่งชาติ
  2556-2558 กรรมการบริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ (General Hospital Products) จากัด (มหาชน)
  2556-2558 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการความปลอดภัย ชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน (พระราชบัญญัติความปลอดภัย ชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน พ.ศ. 2554)
  2555-2557 กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
  2554 ผู้แทนประเทศไทยในคณะกรรมการยกร่างปฏิญญาสิทธิมนุษยชนอาเซียน (Drafting Group for ASEAN Human Rights Declaration)

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

 • กรรมการและประธานอนุกรรมการกฎหมาย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบและประธานอนุกรรมการกฎหมาย บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด
  กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)
  รองกรรมการผู้จัดการ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ

นายอภิวัฒน์ จิระศิริโสภณ
ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา อนุกรรมการ

นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์
อนุกรรมการ

นายสุทธิรักษ์ ทรงศิวิไล
อนุกรรมการ

พล.ร.ต. วรวุธ พฤกษารุ่งเรือง
อนุกรรมการ

พล.ต.ต. ศุภเศรษฐ์ โชคชัย
อนุกรรมการ

นางศรีกัญญา ยาทิพย์
อนุกรรมการ

ประวัติการศึกษา

ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ สถาบันการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Master of Arts in Mass Communication, Leicester University, UK
ปริญญาตรี อักษรศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตรภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

การฝึกอบรม

 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงในกระบวนการยุติธรรม (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 22 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
  หลักสูตรผู้บริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 6 สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์
  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 2 สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.)
  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 14
  หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ผู้บริหาร รุ่นที่ 17 กรมกิจการพลเรือนทหารบก
  โครงการฝึกอบรมสำหรับผู้บริหารระดับสูงประจำปี 2553 รุ่นที่ 6 สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (สวค.) ร่วมกับ Kellogg School of management, Schulich School of Business และ Maxwell School of Citizenship and Public Affairs

ประวัติการทำงาน

 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชูโอ เซ็นโก (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
  Thai-Japan Co-Ordinator Fujikura Ltd, Tokyo, Japan
  Thai TV Program Co-Ordinator TV Asahi, Tokyo, Japan