logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ


คณะอนุกรรมการ


นายเสรี นนทสูติ
ประธานอนุกรรมการ

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาเอก นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด สหราชอาณาจักร
  ปริญญาโท นิติศาสตร์ ด้านกฎหมายสหภาพยุโรปและกฎหมายเปรียบเทียบ มหาวิทยาลัยอ๊อกฟอร์ด (ด้วยทุนการศึกษา British Chevening Scholarship โดยรัฐบาลสหราชอาณาจักร)
  ปริญญาโท นิติศาสตร์ ด้านกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย สหรัฐอเมริกา (ด้วยทุนการศึกษา Fulbright)
  เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
  ประกาศนียบัตรบัณฑิตกฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การฝึกอบรม

 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  หลักสูตร CMA-GMS (ผู้บริหารระดับสูงประเทศลุ่มแม่นํ้าโขง) สถาบันวิทยาการตลาดทุน
  หลักสูตรผู้นำระดับสูงอาเซียน สำนักงาน ก.พ. สำนักนายกรัฐมนตรี และสถาบัน ศศินทร์
  หลักสูตรธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารทางการแพทย์ สถาบันพระปกเกล้าและแพทยสภา
  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
  หลักสูตร "Infrastructure in a Market Economy : Public-Private Partnerships in a Changing World" Harvard University Kennedy School of Government
  หลักสูตร "The Practice of Trade Policy : Economics, Negotiations, and Rules" Harvard University Kennedy School of Government

ประวัติการทำงาน

 • 2556-2561 ผู้แทนประเทศไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights จัดตั้งตามมาตรา 14 แห่งกฎบัตรอาเซียน)
  2560-2562 กรรมการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน (แต่งตั้งโดยนายกรัฐมนตรี) และประธานอนุกรรมการจัดทำกฎหมายการบูรณาการการทางานระหว่างหน่วยงานของรัฐ
  2555-2562 บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จากัด (กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ)
  2559-2561 กรรมการบริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอวิสเซส จากัด
  2560-2561 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายวัคซีนแห่งชาติ
  2556-2558 กรรมการบริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ (General Hospital Products) จากัด (มหาชน)
  2556-2558 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการความปลอดภัย ชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน (พระราชบัญญัติความปลอดภัย ชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน พ.ศ. 2554)
  2555-2557 กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
  2554 ผู้แทนประเทศไทยในคณะกรรมการยกร่างปฏิญญาสิทธิมนุษยชนอาเซียน (Drafting Group for ASEAN Human Rights Declaration)

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

 • กรรมการและประธานอนุกรรมการกฎหมาย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบและประธานอนุกรรมการกฎหมาย บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด
  กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)
  รองกรรมการผู้จัดการ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ

นายปกรณ์ นิลประพันธ์
อนุกรรมการ

ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท Master of Law (Trade Practices Law), The University of Sydney, ออสเตรเลีย
ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การฝึกอบรม

 • หลักสูตรนักกฎหมายกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
  Certificate Public Sector Management and Organization Change, The Australian National University, ออสเตรเลีย
  หลักสูตร Train the Trainers ด้านกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับผู้บริหารกระบวนการยุติธรรม สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
  หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม สำนักงาน ก.พ.
  หลักสูตร East Asian Public Sector Leadership Challenges, National Graduate Institute for Policy Study, Tokyo, Japan
  หลักสูตรผู้บริหารงานด้านกฎหมายภาครัฐระดับสูง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
  หลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง สำนักงบประมาณ
  หลักสูตรนักบริหารระดับสูง 2 (นบส.) สำนักงาน ก.พ.

ประวัติการทำงาน

 • 2563 – ปัจจุบัน เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
  2561 – 2563 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.)
  2561 – 2563 เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
  2559 – 2561 ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี
  2559 ปฏิบัติหน้าที่รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
  2558 - 2559 รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักคณะกรรมการกฤษฎีกา
  2551 - 2558 กรรมการร่างกฎหมายประจำ สำนักคณะกรรมการกฤษฎีกา
  2550 - 2551 ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายต่างประเทศ สำนักคณะกรรมการกฤษฎีกา
  2547 - 2550 ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากฎหมาย สำนักคณะกรรมการกฤษฎีกา

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

 • กรรมการกองทุนฟื้นฟูระบบสถาบันการเงิน
  กรรมการนโยบายสถาบันการเงิน
  กรรมการกฤษฎีกา
  กรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา
  กรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  กรรมการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
  กรรมการบริหารศาลปกครอง

นางจันทร์เพ็ญ อานามวัฒน์
อนุกรรมการ

ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท ศิลปศาสตร์ (นโยบายและการวางแผนทางสังคม)
สถาบันเทคโนโลยีสังคมเกริก
ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การฝึกอบรม

 • หลักสูตรผู้บริหารงานด้านกฎหมายภาครัฐระดับสูง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
  หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า
  หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
  หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน สถาบันพระปกเกล้า
  หลักสูตรการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อมุ่งผลการปฏิบัติงาน สำหรับผู้บริหารระดับสำนัก/กอง สำนักงาน ก.พ.
  หลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง

ประวัติการทำงาน

 • 2559 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ
  2556 - 2559 รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
  2554 - 2556 ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานกลาง
  2553 - 2554 ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน
  2547 - 2553 ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานกลาง

นางพรทิภา ไสวสุวรรณวงศ์
อนุกรรมการ

ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท นิติศาสตร์ (กฎหมายมหาชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตร์ทางรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การฝึกอบรม

 • หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.) สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
  หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (บยป.) สำนักงานศาลปกครอง
  หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไทย (นธป.) สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
  หลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมเชิงรุกแบบบูรณาการ กระทรวงยุติธรรม

ประวัติการทำงาน

 • รองเลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ (ด้านคดี)
  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านคดี สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
  รองเลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
  ผู้เชี่ยวชาญด้านคดีและวิชาการ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
  ผู้อำนวยการกลุ่มงานคดี 5 สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
  เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญ 7 ว กลุ่มงานคดี 1 สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

พล.อ.ท.ตรีพล อ่องไพฑูรย์
อนุกรรมการ

ประวัติการศึกษา

วิทยาศาสตร์บัณฑิต(ทอ.) โรงเรียนนายเรืออากาศ รุ่นที่ 29
มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม.ศ.5) โรงเรียนเตรียมทหาร
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

การฝึกอบรม

 • 2562 - ปัจจุบัน เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ
  2561 - 2562 ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ
  2560 - 2561 หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ
  2559 - 2560 รองผู้อำนวยการสำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์กรมกิจการ พลเรือนทหารอากาศ
  2559 - 2560 นายทหารปฏิบัติการประจำกรมกำลังพลทหารอากาศ
  2556 - 2559 ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ กัวลาลัมเปอร์ และรักษาราชการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ/บันดาร์เสรีเบกาวันไทย/บันดาร์เสรีเบกาวัน

ประวัติการทำงาน

 • ปัจจุบัน เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ
  2561 - 2562 ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ
  2560 - 2561 หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ
  2559 - 2560 รองผู้อำนวยการสำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์กรมกิจการ
  พลเรือนทหารอากาศ
  2559 - 2560 นายทหารปฏิบัติการประจำกรมกำลังพลทหารอากาศ

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

 • 2562 - ปัจจุบัน ประธานคณะอนุกรรมการแผนกฟุตบอลกองทัพอากาศ

พ.ต.อ.กัมพล ลีลาประภาภรณ์
อนุกรรมการ

ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท ศึกษาศาสตร์ (บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยบูรพา
ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาตร์ รป.บ. (ตร) โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

การฝึกอบรม

 • หลักสูตรสารวัตร
  หลักสูตรผู้กำกับ
  หลักสูตรบริหารวิกฤตการณ์
  หลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง (บตส.) วิทยาลัยการตำรวจ
  หลักสูตรการสร้างความสัมพันธ์และการสื่อสารระหว่างสื่อมวลชนกับผู้บังคับใช้กฎหมาย (Media Relationship)

ประวัติการทำงาน

 • 2562 - ปัจจุบัน รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตราด
  2560 - 2562 รองผู้บังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค 4
  2558 - 2560 ผู้กำกับฝ่ายอำนวยการ 2 กองบังคับการอำนวยการตำรวจ
  ภูธรภาค 2
  2557 - 2558 ผู้กำกับการ สถานีตำรวจภูธรวังจันทร์ จ.ระยอง
  2555 - 2557 ผู้กำกับการ สถานีตำรวจภูธรห้วยใหญ่ จ.ชลบุรี

นายวิทัย รัตนากร
เลขาธิการคณะกรรมการ กบข. อนุกรรมการ

ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์การเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท กฎหมายธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Master of Science in Finance, Drexel University, USA
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การฝึกอบรม

 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 28
  หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 7
  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงในกระบวนการยุติธรรม (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 17 ศาลยุติธรรม
  หลักสูตร Leadership Succession Program (LSP) รุ่นที่ 5
  Director Certificate Program (DCP) รุ่นที่ 7 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  The Executive Program for Senior Management (EX-PSM) รุ่นที่ 3 สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (สวค.)
  Financial Executive Development Program (FINEX) รุ่นที่ 17 สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย

ประวัติการทำงาน

 • 2561 – ปัจจุบัน เลขาธิการคณะกรรมการ กบข.
  2558 – 2560 รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลงทุนและบริหารการเงิน และรองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
  2560 – 2561 กรรมการ/รักษาการผู้จัดการ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
  2554 – 2557 ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงิน บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)