เกี่ยวกับ กบข.
โครงสร้างองค์กร
สถิติสำคัญ
หน้าหลัก
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
ภาพเกี่ยวกับ กบข.

คณะอนุกรรมการ

นายธีรศักดิ์ เงยวิจิตร
นายธีรศักดิ์ เงยวิจิตร
ประธานอนุกรรมการ

ประวัติการศึกษา

 • เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
  ปริญญาโท นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการทำงาน

 • 2566 - ปัจจุบัน ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ
  2565 - 2566 เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม
  2564 - 2565 ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 9
  2562 - 2564 รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานกลาง
  2559 - 2562 ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแรงงานกลาง
  2557 - 2559 ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแพ่ง
  2556 - 2557 ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงธนบุรี
  2555 - 2556 ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสุรินทร์
นายสาธิต ประเสริฐศักดิ์
นายสาธิต ประเสริฐศักดิ์
อนุกรรมการ

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท รัฐประศานศนศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การฝึกอบรม

 • หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) สถาบันพระปกเกล้า
  หลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.) สำหรับผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับสูง ระดับกรม สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล

ประวัติการทำงาน

 • 2562 - ปัจจุบัน รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (นักบริหารสูง)
  2561 - 2562 ผู้อำนวยการสำนัก (ผู้อำนวยการสูง) สำนักการประชุม
  2556 - 2561 ผู้อำนวยการสำนัก (ผู้อำนวยการสูง) สำนักกรรมาธิการ 3
  2550 - 2556 ผู้อำนวยการกลุ่มงานคณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

 • กรรมการจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา
นายสุทธิรักษ์ ทรงศิวิไล
นายสุทธิรักษ์ ทรงศิวิไล
อนุกรรมการ

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท Master of Arts (Political Science) Sul Ross State University, USA
  ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การฝึกอบรม

 • หลักสูตรปลัดอำเภอ วิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
  หลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชนระดับกลาง กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
  หลักสูตรนายอำเภอ วิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
  หลักสูตรนักบริหารระดับสูงสหัสวรรษใหม่ สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) สถาบันดำรงราชานุภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
  หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน สถาบันพระปกเกล้า
  หลักสูตรการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ ศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย
  หลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง (บตส.) วิทยาลัยการตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
  หลักสูตรการบริหารจัดการความมั่นคงแห่งชาติ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
  หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) วิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
  หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.) วิทยาลั

ประวัติการทำงาน

 • 256ุ6 - ปัจจุบัน เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
  2562 - 2566 รองเลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
  2559 - 2562 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหาร สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
  2555 - 2559 ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
  2547 - 2555 ผู้อำนวยการสำนักอำนวยกิจการศาลรัฐธรรมนูญ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
  2547 ผู้อำนวยการสำนักประธานศาลรัฐธรรมนูญ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
  2544 - 2546 ผู้อำนวยการกลุ่มงานคดี 8 สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
  2542 - 2544 หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและวิชาการ 3 สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
  2541 เลขานุการรองปลัดกระทรวงมหาดไทย สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย
  2539 - 2541 เลขานุการอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
  2534 - 2539 เลขานุการรองอธิบดีกรมการปกครอง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
  2534 บุคลากร กองอัตรากำลังและส่งเสริมสรรถภาพ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
  2532 - 2534 ปลัดอำเภอ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

นายจักรกฤช ตันเลิศ
นายจักรกฤช ตันเลิศ
อนุกรรมการ

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
  เนติบัณทิตไทย สำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตสภา
  ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การฝึกอบรม

 • หลักสูตรการสอบสวนคดีอาญา โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
  หลักสูตรพนักงานไต่สวน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
  หลักสูตรการดำเนินคดีในชั้นศาล สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
  - หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
  หลักสูตร The Support Of Anti-Corruption Management in the Kingdom of Thailand, UNAFEI JAPAN

ประวัติการทำงาน

 • ตุลาคม 2563 ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภาค 5
  ธันวาคม 2561 ผู้อำนวยการสำนักไต่สวนการทุจริตภาคการเมืองและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ
  ตุลาคม 2560 ผู้อำนวยการสำนักไต่สวนการทุจริตภาคการเมือง 1
  กรกฎาคม 2559 ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์
  พฤษภาคม 2557 พนักงานไต่สวนชำนาญการพิเศษ

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

 • ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.
นางสาวบรรลูน ศิริสิงห์สังชัย
นางสาวบรรลูน ศิริสิงห์สังชัย
อนุกรรมการ

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท (สาขาวิทยาการจัดการ) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การฝึกอบรม

 • นักบริหารการตรวจเงินแผ่นดินระดับสูง (นตส.) สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ประวัติการทำงาน

 • 2565 - ปัจจุบัน ผู้ตรวจเงินแผ่นดิน (สตภ.3) จังหวัดนครปฐม
  2564 - 2565 ที่ปรึกษาการตรวจเงินแผ่นดิน ระดับทรงคุณวุฒิ
  2564 ที่ปรึกษาประจำสำนักงาน (ผู้อำนวยการสูง) สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
  2561 - 2564 ผู้อำนวยการสำนัก สำนักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ 11
  2560 - 2561 ผู้อำนวยการสำนัก สำนักตรวจสอบการเงินที่ 4
  2560 ผู้อำนวยการสำนัก สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดจันทบุรี
นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์
นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์
อนุกรรมการ

ประวัติการศึกษา

 • Master of Business Administration with Finance, Case Western Reserve University, USA
  Bachelor of Science in Finance, University of Findlay, USA

การฝึกอบรม

 • นักบริหารการเงินการคลังระดับสูง รุ่นที่ 3 กรมบัญชีกลาง
  หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 7/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 231/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  หลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) รุ่นที่ 15/2020 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการทำงาน

 • ผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
  รองกรรมการผู้จัดการธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
  รองผู้อำนวยการ ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย
  รองผู้อำนวยการ ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศสิงค์โปร์
  กรรมการบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
  กรรมการบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
  กรรมการบริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์จำกัด (มหาชน)
  กรรมการองค์การเภสัชกรรม
  กรรมการบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน)