logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ

คณะอนุกรรมการ


นายเสรี นนทสูติ
ประธานอนุกรรมการ

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาเอก นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด สหราชอาณาจักร
  ปริญญาโท นิติศาสตร์ ด้านกฎหมายสหภาพยุโรปและกฎหมายเปรียบเทียบ มหาวิทยาลัยอ๊อกฟอร์ด (ด้วยทุนการศึกษา British Chevening Scholarship โดยรัฐบาลสหราชอาณาจักร)
  ปริญญาโท นิติศาสตร์ ด้านกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย สหรัฐอเมริกา (ด้วยทุนการศึกษา Fulbright)
  เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
  ประกาศนียบัตรบัณฑิตกฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การฝึกอบรม

 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  หลักสูตร CMA-GMS (ผู้บริหารระดับสูงประเทศลุ่มแม่นํ้าโขง) สถาบันวิทยาการตลาดทุน
  หลักสูตรผู้นำระดับสูงอาเซียน สำนักงาน ก.พ. สำนักนายกรัฐมนตรี และสถาบัน ศศินทร์
  หลักสูตรธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารทางการแพทย์ สถาบันพระปกเกล้าและแพทยสภา
  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
  หลักสูตร "Infrastructure in a Market Economy : Public-Private Partnerships in a Changing World" Harvard University Kennedy School of Government
  หลักสูตร "The Practice of Trade Policy : Economics, Negotiations, and Rules" Harvard University Kennedy School of Government

ประวัติการทำงาน

 • 2556-2561 ผู้แทนประเทศไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights จัดตั้งตามมาตรา 14 แห่งกฎบัตรอาเซียน)
  2560-2562 กรรมการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน (แต่งตั้งโดยนายกรัฐมนตรี) และประธานอนุกรรมการจัดทำกฎหมายการบูรณาการการทางานระหว่างหน่วยงานของรัฐ
  2555-2562 บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จากัด (กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ)
  2559-2561 กรรมการบริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอวิสเซส จากัด
  2560-2561 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายวัคซีนแห่งชาติ
  2556-2558 กรรมการบริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ (General Hospital Products) จากัด (มหาชน)
  2556-2558 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการความปลอดภัย ชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน (พระราชบัญญัติความปลอดภัย ชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน พ.ศ. 2554)
  2555-2557 กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
  2554 ผู้แทนประเทศไทยในคณะกรรมการยกร่างปฏิญญาสิทธิมนุษยชนอาเซียน (Drafting Group for ASEAN Human Rights Declaration)

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

 • กรรมการและประธานอนุกรรมการกฎหมาย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบและประธานอนุกรรมการกฎหมาย บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด
  กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)
  รองกรรมการผู้จัดการ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ

นายปกรณ์ นิลประพันธ์
อนุกรรมการ

ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท Master of Law (Trade Practices Law), The University of Sydney, ออสเตรเลีย
ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การฝึกอบรม

 • หลักสูตรนักกฎหมายกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
  Certificate Public Sector Management and Organization Change, The Australian National University, ออสเตรเลีย
  หลักสูตร Train the Trainers ด้านกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับผู้บริหารกระบวนการยุติธรรม สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
  หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม สำนักงาน ก.พ.
  หลักสูตร East Asian Public Sector Leadership Challenges, National Graduate Institute for Policy Study, Tokyo, Japan
  หลักสูตรผู้บริหารงานด้านกฎหมายภาครัฐระดับสูง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
  หลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง สำนักงบประมาณ
  หลักสูตรนักบริหารระดับสูง 2 (นบส.) สำนักงาน ก.พ.

ประวัติการทำงาน

 • 2563 – ปัจจุบัน เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
  2561 – 2563 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.)
  2561 – 2563 เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
  2559 – 2561 ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี
  2559 ปฏิบัติหน้าที่รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
  2558 - 2559 รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักคณะกรรมการกฤษฎีกา
  2551 - 2558 กรรมการร่างกฎหมายประจำ สำนักคณะกรรมการกฤษฎีกา
  2550 - 2551 ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายต่างประเทศ สำนักคณะกรรมการกฤษฎีกา
  2547 - 2550 ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากฎหมาย สำนักคณะกรรมการกฤษฎีกา

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

 • กรรมการกองทุนฟื้นฟูระบบสถาบันการเงิน
  กรรมการนโยบายสถาบันการเงิน
  กรรมการกฤษฎีกา
  กรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา
  กรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  กรรมการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
  กรรมการบริหารศาลปกครอง

นางจันทร์เพ็ญ อานามวัฒน์
อนุกรรมการ

ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท ศิลปศาสตร์ (นโยบายและการวางแผนทางสังคม)
สถาบันเทคโนโลยีสังคมเกริก
ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การฝึกอบรม

 • หลักสูตรผู้บริหารงานด้านกฎหมายภาครัฐระดับสูง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
  หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า
  หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
  หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน สถาบันพระปกเกล้า
  หลักสูตรการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อมุ่งผลการปฏิบัติงาน สำหรับผู้บริหารระดับสำนัก/กอง สำนักงาน ก.พ.
  หลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง

ประวัติการทำงาน

 • 2559 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ
  2556 - 2559 รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
  2554 - 2556 ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานกลาง
  2553 - 2554 ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน
  2547 - 2553 ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานกลาง

นางพรทิภา ไสวสุวรรณวงศ์
อนุกรรมการ

ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท นิติศาสตร์ (กฎหมายมหาชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตร์ทางรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การฝึกอบรม

 • หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.) สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
  หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (บยป.) สำนักงานศาลปกครอง
  หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไทย (นธป.) สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
  หลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมเชิงรุกแบบบูรณาการ กระทรวงยุติธรรม

ประวัติการทำงาน

 • รองเลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ (ด้านคดี)
  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านคดี สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
  รองเลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
  ผู้เชี่ยวชาญด้านคดีและวิชาการ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
  ผู้อำนวยการกลุ่มงานคดี 5 สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
  เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญ 7 ว กลุ่มงานคดี 1 สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

พล.อ.ท.ตรีพล อ่องไพฑูรย์
อนุกรรมการ

ประวัติการศึกษา

วิทยาศาสตร์บัณฑิต(ทอ.) โรงเรียนนายเรืออากาศ รุ่นที่ 29
มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม.ศ.5) โรงเรียนเตรียมทหาร
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

การฝึกอบรม

 • 2562 - ปัจจุบัน เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ
  2561 - 2562 ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ
  2560 - 2561 หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ
  2559 - 2560 รองผู้อำนวยการสำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์กรมกิจการ พลเรือนทหารอากาศ
  2559 - 2560 นายทหารปฏิบัติการประจำกรมกำลังพลทหารอากาศ
  2556 - 2559 ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ กัวลาลัมเปอร์ และรักษาราชการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ/บันดาร์เสรีเบกาวันไทย/บันดาร์เสรีเบกาวัน

ประวัติการทำงาน

 • ปัจจุบัน เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ
  2561 - 2562 ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ
  2560 - 2561 หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ
  2559 - 2560 รองผู้อำนวยการสำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์กรมกิจการ
  พลเรือนทหารอากาศ
  2559 - 2560 นายทหารปฏิบัติการประจำกรมกำลังพลทหารอากาศ

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

 • 2562 - ปัจจุบัน ประธานคณะอนุกรรมการแผนกฟุตบอลกองทัพอากาศ

พ.ต.อ.กัมพล ลีลาประภาภรณ์
อนุกรรมการ

ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท ศึกษาศาสตร์ (บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยบูรพา
ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาตร์ รป.บ. (ตร) โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

การฝึกอบรม

 • หลักสูตรสารวัตร
  หลักสูตรผู้กำกับ
  หลักสูตรบริหารวิกฤตการณ์
  หลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง (บตส.) วิทยาลัยการตำรวจ
  หลักสูตรการสร้างความสัมพันธ์และการสื่อสารระหว่างสื่อมวลชนกับผู้บังคับใช้กฎหมาย (Media Relationship)

ประวัติการทำงาน

 • 2562 - ปัจจุบัน รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตราด
  2560 - 2562 รองผู้บังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค 4
  2558 - 2560 ผู้กำกับฝ่ายอำนวยการ 2 กองบังคับการอำนวยการตำรวจ
  ภูธรภาค 2
  2557 - 2558 ผู้กำกับการ สถานีตำรวจภูธรวังจันทร์ จ.ระยอง
  2555 - 2557 ผู้กำกับการ สถานีตำรวจภูธรห้วยใหญ่ จ.ชลบุรี

นางศรีกัญญา ยาทิพย์
อนุกรรมการ

ประวัติการศึกษา

ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ สถาบันการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Master of Arts in Mass Communication, Leicester University, UK
ปริญญาตรี อักษรศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตรภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

การฝึกอบรม

 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงในกระบวนการยุติธรรม (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 22 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
  หลักสูตรผู้บริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 6 สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์
  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 2 สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.)
  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 14
  หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ผู้บริหาร รุ่นที่ 17 กรมกิจการพลเรือนทหารบก
  โครงการฝึกอบรมสำหรับผู้บริหารระดับสูงประจำปี 2553 รุ่นที่ 6 สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (สวค.) ร่วมกับ Kellogg School of management, Schulich School of Business และ Maxwell School of Citizenship and Public Affairs

ประวัติการทำงาน

 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชูโอ เซ็นโก (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
  Thai-Japan Co-Ordinator Fujikura Ltd, Tokyo, Japan
  Thai TV Program Co-Ordinator TV Asahi, Tokyo, Japan