logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
ll

คณะอนุกรรมการ


นายประสิทธิ์ศักดิ์ มีลาภ
ประธานอนุกรรมการ

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

 • -

นายชาตรี สุวรรณิน
อนุกรรมการ

นายภพ เอครพานิช
อนุกรรมการ

ประวัติการศึกษา

 • LL.M. Case Western Reserve University, USA
  M.C.L. California Western School of Law, USA
  เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
  นิติศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การฝึกอบรม

 • หลักสูตรการปฏิบัติการจิตวิทยาฝ่ายอำนวยการ (สจว.) สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย
  หลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) สำนักงบประมาณ
  หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงวิทยาการตลาดทุน (วตท.) สถาบันวิทยาการตลาดทุน

ประวัติการทำงาน

 • รองเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม
  ผู้พิพากษาศาลจังหวัดภูเขียว
  ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการ
  วินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล
  ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำสำนักประธานศาลฎีกา

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

 • อนุกรรมาธิการด้านคุณธรรมและจริยธรรม
  ในคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
  สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
  ประธานอนุกรรมการตอบข้อหารือตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์
อนุกรรมการ

นายนพดล เกรีฤกษ์
ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

นายวิษณุ วรัญญู
ที่ปรึกษา

นางศรีกัญญา ยาทิพย์
อนุกรรมการ

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ สถาบันการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  Master of Arts in Mass Communication, Leicester University, UK
  ปริญญาตรี อักษรศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ประกาศนียบัตรภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

การฝึกอบรม

 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงในกระบวนการยุติธรรม (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 22 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
  หลักสูตรผู้บริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 6 สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์
  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 2 สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.)
  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 14
  หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ผู้บริหาร รุ่นที่ 17 กรมกิจการพลเรือนทหารบก
  โครงการฝึกอบรมสำหรับผู้บริหารระดับสูงประจำปี 2553 รุ่นที่ 6 สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (สวค.) ร่วมกับ Kellogg School of management, Schulich School of Business และ Maxwell School of Citizenship and Public Affairs

ประวัติการทำงาน

 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชูโอ เซ็นโก (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
  Thai-Japan Co-Ordinator Fujikura Ltd, Tokyo, Japan
  Thai TV Program Co-Ordinator TV Asahi, Tokyo, Japan