logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ

คณะอนุกรรมการ


นายวิษณุ วรัญญู
รองประธานศาลปกครองสูงสุด ประธานอนุกรรมการ

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาเอก กฎหมายมหาชน (Docteur d’Etat en Droit) มหาวิทยาลัยปารีส 2 สาธารณรัฐฝรั่งเศส
  ปริญญาโท Diplome d'Etudes Approfondies (Droit public) มหาวิทยาลัยปารีส 2 สาธารณรัฐฝรั่งเศส
  ปริญญาตรี นิติศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  วิทยาลัยการปกครองชั้นสูง Ecole Nationale d’Administration (ค.ศ.1990-1992 Promotion Condorcet)

การฝึกอบรม

 • หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.) สำนักงานศาลยุติธรรม
  หลักสูตร Political, Administrative & Judical System of Greece

ประวัติการทำงาน

 • 2560 - ปัจจุบัน รองประธานศาลปกครองสูงสุด
  2558 - 2560 ประธานแผนกคดีวินัยการคลังและการงบประมาณ
  2553 - 2558 ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด
  2551 - 2558 ตุลาการศาลปกครองสูงสุด
  2546 - 2551 รองอธิบดีศาลปกครองกลาง
  2544 - 2546 ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

 • -

นายภพ เอครพานิช
อนุกรรมการ

ประวัติการศึกษา

LL.M. Case Western Reserve University, USA
M.C.L. California Western School of Law, USA
เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
นิติศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การฝึกอบรม

 • หลักสูตรการปฏิบัติการจิตวิทยาฝ่ายอำนายการ (สจว.) สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย
  หลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) สำนักงบประมาณ
  หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงวิทยาการตลาดทุน (วตท.) สถาบันวิทยาการตลาดทุน

ประวัติการทำงาน

 • ปัจจุบัน รองเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม
  ผู้พิพากษาศาลจังหวัดภูเขียว
  ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการ
  วินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล
  ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำสำนักประธานศาลฎีกา

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

 • กรรมการ บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จำกัด
  อนุกรรมาธิการด้านคุณธรรมและจริยธรรมในคณะกรรมาธิการ
  การศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
  สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

นายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์
อนุกรรมการ

ประวัติการศึกษา

ปริญญาเอก นิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาโท รัฐศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การฝึกอบรม

 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
  หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย (ปปร.) วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า
  หลักสูตรการปกครองภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) สถาบันพระปกเกล้า
  หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน.(PDI) สถาบันพระปกเกล้า
  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง วิทยาการตลาดทุน สถาบันวิทยาการตลาดทุน
  หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม
  หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) สำนักงาน ป.ป.ช.
  หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  หลักสูตรแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อการพัฒนาระบบธรรมาภิบาลขององค์กร บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
  หลักสูตรบทบาทรัฐวิสาหกิจกับมาตรฐานการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ประวัติการทำงาน

 • อัยการสูงสุด สำนักงานอัยการสูงสุด
  อธิบดีอัยการ สำนักคดีพิเศษ สำนักงานอัยการสูงสุด
  อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีปราบปรามทุจริต สำนักงานอัยการสูงสุด
  รองอธิบดีอัยการ สำนักงานการสอบสวน สำนักงานอัยการสูงสุด

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

 • อุปนายกคนที่ 2 คณะกรรมการเนติบัณฑิตยสภา
  รองประธานคณะกรรมการอำนวยการอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
  คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ( ปปง.)
  ประธานคณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพ่ง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)
  อนุญาโตตุลาการ ในสถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม
  คณะกรรมการบริหารสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (กขร.)
  คณะทำงานตรวจสอบนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน สำนักงานคณะกรรมการกิจการวิทยุและโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
  คณะกรรมการธุรกรรม สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ( ปปง.)

นางพรทิภา ไสวสุวรรณวงศ์
อนุกรรมการ

ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท นิติศาสตร์ (กฎหมายมหาชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตร์ทางรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การฝึกอบรม

 • หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.) สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
  หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (บยป.) สำนักงานศาลปกครอง
  หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไทย (นธป.) สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
  หลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมเชิงรุกแบบบูรณาการ กระทรวงยุติธรรม

ประวัติการทำงาน

 • รองเลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ (ด้านคดี)
  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านคดี สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
  รองเลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
  ผู้เชี่ยวชาญด้านคดีและวิชาการ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
  ผู้อำนวยการกลุ่มงานคดี 5 สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
  เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญ 7 ว กลุ่มงานคดี 1 สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

 • อนุกรรมการยกร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ

นายนพดล เภรีฤกษ์
ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา อนุกรรมการ

นางศรีกัญญา ยาทิพย์
อนุกรรมการ

ประวัติการศึกษา

ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ สถาบันการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Master of Arts in Mass Communication, Leicester University, UK
ปริญญาตรี อักษรศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตรภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

การฝึกอบรม

 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงในกระบวนการยุติธรรม (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 22 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
  หลักสูตรผู้บริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 6 สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์
  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 2 สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.)
  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 14
  หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ผู้บริหาร รุ่นที่ 17 กรมกิจการพลเรือนทหารบก
  โครงการฝึกอบรมสำหรับผู้บริหารระดับสูงประจำปี 2553 รุ่นที่ 6 สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (สวค.) ร่วมกับ Kellogg School of management, Schulich School of Business และ Maxwell School of Citizenship and Public Affairs

ประวัติการทำงาน

 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชูโอ เซ็นโก (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
  Thai-Japan Co-Ordinator Fujikura Ltd, Tokyo, Japan
  Thai TV Program Co-Ordinator TV Asahi, Tokyo, Japan