logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ


คณะอนุกรรมการ


นายวิษณุ วรัญญู
รองประธานศาลปกครองสูงสุด ประธานอนุกรรมการ

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาเอก กฎหมายมหาชน (Docteur d’Etat en Droit) มหาวิทยาลัยปารีส 2 สาธารณรัฐฝรั่งเศส
  ปริญญาโท Diplome d'Etudes Approfondies (Droit public) มหาวิทยาลัยปารีส 2 สาธารณรัฐฝรั่งเศส
  ปริญญาตรี นิติศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  วิทยาลัยการปกครองชั้นสูง Ecole Nationale d’Administration (ค.ศ.1990-1992 Promotion Condorcet)

การฝึกอบรม

 • หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.) สำนักงานศาลยุติธรรม
  หลักสูตร Political, Administrative & Judical System of Greece

ประวัติการทำงาน

 • 2560 - ปัจจุบัน รองประธานศาลปกครองสูงสุด
  2558 - 2560 ประธานแผนกคดีวินัยการคลังและการงบประมาณ
  2553 - 2558 ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด
  2551 - 2558 ตุลาการศาลปกครองสูงสุด
  2546 - 2551 รองอธิบดีศาลปกครองกลาง
  2544 - 2546 ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

 • -

นายภพ เอครพานิช
อนุกรรมการ

ประวัติการศึกษา

LL.M. Case Western Reserve University, USA
M.C.L. California Western School of Law, USA
เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
นิติศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การฝึกอบรม

 • หลักสูตรการปฏิบัติการจิตวิทยาฝ่ายอำนายการ (สจว.) สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย
  หลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) สำนักงบประมาณ
  หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงวิทยาการตลาดทุน (วตท.) สถาบันวิทยาการตลาดทุน

ประวัติการทำงาน

 • ปัจจุบัน รองเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม
  ผู้พิพากษาศาลจังหวัดภูเขียว
  ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการ
  วินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล
  ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำสำนักประธานศาลฎีกา

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

 • กรรมการ บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จำกัด
  อนุกรรมาธิการด้านคุณธรรมและจริยธรรมในคณะกรรมาธิการ
  การศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
  สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

นายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์
อนุกรรมการ

ประวัติการศึกษา

ปริญญาเอก นิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาโท รัฐศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การฝึกอบรม

 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
  หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย (ปปร.) วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า
  หลักสูตรการปกครองภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) สถาบันพระปกเกล้า
  หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน.(PDI) สถาบันพระปกเกล้า
  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง วิทยาการตลาดทุน สถาบันวิทยาการตลาดทุน
  หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม
  หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) สำนักงาน ป.ป.ช.
  หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  หลักสูตรแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อการพัฒนาระบบธรรมาภิบาลขององค์กร บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
  หลักสูตรบทบาทรัฐวิสาหกิจกับมาตรฐานการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ประวัติการทำงาน

 • อัยการสูงสุด สำนักงานอัยการสูงสุด
  อธิบดีอัยการ สำนักคดีพิเศษ สำนักงานอัยการสูงสุด
  อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีปราบปรามทุจริต สำนักงานอัยการสูงสุด
  รองอธิบดีอัยการ สำนักงานการสอบสวน สำนักงานอัยการสูงสุด

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

 • อุปนายกคนที่ 2 คณะกรรมการเนติบัณฑิตยสภา
  รองประธานคณะกรรมการอำนวยการอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
  คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ( ปปง.)
  ประธานคณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพ่ง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)
  อนุญาโตตุลาการ ในสถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม
  คณะกรรมการบริหารสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (กขร.)
  คณะทำงานตรวจสอบนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน สำนักงานคณะกรรมการกิจการวิทยุและโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
  คณะกรรมการธุรกรรม สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ( ปปง.)

นางพรทิภา ไสวสุวรรณวงศ์
อนุกรรมการ

ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท นิติศาสตร์ (กฎหมายมหาชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตร์ทางรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การฝึกอบรม

 • หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.) สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
  หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (บยป.) สำนักงานศาลปกครอง
  หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไทย (นธป.) สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
  หลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมเชิงรุกแบบบูรณาการ กระทรวงยุติธรรม

ประวัติการทำงาน

 • รองเลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ (ด้านคดี)
  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านคดี สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
  รองเลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
  ผู้เชี่ยวชาญด้านคดีและวิชาการ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
  ผู้อำนวยการกลุ่มงานคดี 5 สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
  เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญ 7 ว กลุ่มงานคดี 1 สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

 • อนุกรรมการยกร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ

นายนพดล เภรีฤกษ์
ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา อนุกรรมการ

นายวิทัย รัตนากร
เลขาธิการคณะกรรมการ กบข. อนุกรรมการ

ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์การเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท กฎหมายธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Master of Science in Finance, Drexel University, USA
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การฝึกอบรม

 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 28
  หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 7
  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงในกระบวนการยุติธรรม (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 17 ศาลยุติธรรม
  หลักสูตร Leadership Succession Program (LSP) รุ่นที่ 5
  Director Certificate Program (DCP) รุ่นที่ 7 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  The Executive Program for Senior Management (EX-PSM) รุ่นที่ 3 สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (สวค.)
  Financial Executive Development Program (FINEX) รุ่นที่ 17 สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย

ประวัติการทำงาน

 • 2561 – ปัจจุบัน เลขาธิการคณะกรรมการ กบข.
  2558 – 2560 รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลงทุนและบริหารการเงิน และรองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
  2560 – 2561 กรรมการ/รักษาการผู้จัดการ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
  2554 – 2557 ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงิน บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)