logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ

คณะอนุกรรมการ


นายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์
อัยการสูงสุด, ประธานอนุกรรมการ

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาเอก นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  ปริญญาโท รัฐศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
  ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การฝึกอบรม

 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
  หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย (ปปร.) วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า
  หลักสูตรการปกครองภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) สถาบันพระปกเกล้า
  หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน.(PDI) สถาบันพระปกเกล้า
  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง วิทยาการตลาดทุน สถาบันวิทยาการตลาดทุน
  หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม
  หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) สำนักงาน ป.ป.ช.
  หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  หลักสูตรแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อการพัฒนาระบบธรรมาภิบาลขององค์กร บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
  หลักสูตรบทบาทรัฐวิสาหกิจกับมาตรฐานการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ประวัติการทำงาน

 • อัยการสูงสุด สำนักงานอัยการสูงสุด
  อธิบดีอัยการ สำนักคดีพิเศษ สำนักงานอัยการสูงสุด
  อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีปราบปรามทุจริต สำนักงานอัยการสูงสุด
  รองอธิบดีอัยการ สำนักงานการสอบสวน สำนักงานอัยการสูงสุด

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

 • อุปนายกคนที่ 2 คณะกรรมการเนติบัณฑิตยสภา
  รองประธานคณะกรรมการอำนวยการอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
  คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)
  ประธานคณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพ่ง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)
  อนุญาโตตุลาการ ในสถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม
  คณะกรรมการบริหารสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (กขร.)
  คณะทำงานตรวจสอบนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน สำนักงานคณะกรรมการกิจการวิทยุและโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
  คณะกรรมการธุรกรรม สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)
  ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาสิทธิแห่งทาง (กพส.) สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
  ประธานคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (PPP)

นายภพ เอครพานิช
อนุกรรมการ

ประวัติการศึกษา

LL.M. Case Western Reserve University, USA
M.C.L. California Western School of Law, USA
เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
นิติศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การฝึกอบรม

 • หลักสูตรการปฏิบัติการจิตวิทยาฝ่ายอำนวยการ (สจว.) สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย
  หลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) สำนักงบประมาณ
  หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงวิทยาการตลาดทุน (วตท.) สถาบันวิทยาการตลาดทุน

ประวัติการทำงาน

 • รองเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม
  ผู้พิพากษาศาลจังหวัดภูเขียว
  ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการ
  วินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล
  ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำสำนักประธานศาลฎีกา

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

 • อนุกรรมาธิการด้านคุณธรรมและจริยธรรม
  ในคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
  สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
  ประธานอนุกรรมการตอบข้อหารือตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

นายประสิทธิ์ศักดิ์ มีลาภ
อนุกรรมการ

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

 • -

นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์
อนุกรรมการ

นางศรีกัญญา ยาทิพย์
อนุกรรมการ

ประวัติการศึกษา

ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ สถาบันการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Master of Arts in Mass Communication, Leicester University, UK
ปริญญาตรี อักษรศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตรภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

การฝึกอบรม

 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงในกระบวนการยุติธรรม (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 22 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
  หลักสูตรผู้บริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 6 สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์
  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 2 สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.)
  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 14
  หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ผู้บริหาร รุ่นที่ 17 กรมกิจการพลเรือนทหารบก
  โครงการฝึกอบรมสำหรับผู้บริหารระดับสูงประจำปี 2553 รุ่นที่ 6 สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (สวค.) ร่วมกับ Kellogg School of management, Schulich School of Business และ Maxwell School of Citizenship and Public Affairs

ประวัติการทำงาน

 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชูโอ เซ็นโก (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
  Thai-Japan Co-Ordinator Fujikura Ltd, Tokyo, Japan
  Thai TV Program Co-Ordinator TV Asahi, Tokyo, Japan