logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ

คณะอนุกรรมการ


ม.ล.พัชรภากร เทวกุล
เลขาธิการ ก.พ. ประธานอนุกรรมการ

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท Master of Public Management, National University of Singapore, ทุนลีกวนยู (LKY Scholarship)
  ปริญญาโท Management and Human Relations, Abilene Christian University, USA
  ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ (จิตวิทยาอุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การฝึกอบรม

 • หลักสูตร Government Human Resource Management ทุน JICA ประเทศญี่ปุ่น
  หลักสูตร Modern Management and Human Resource Development Strategies, Northern Territory University ทุนรัฐบาลออสเตรเลีย
  หลักสูตรนักบริหารงานประชาสัมพันธ์ สถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
  หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.) สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
  หลักสูตรกฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และสำนักงานศาลปกครอง
  หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
  หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) สำนักงาน ป.ป.ช.
  หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า

ประวัติการทำงาน

 • 2562 - ปัจจุบัน เลขาธิการ ก.พ.
  2557 - 2562 รองเลขาธิการ ก.พ.
  2555 - 2557 ผู้ช่วยเลขาธิการ ก.พ.
  2551 - 2554 อัครราชทูต (การศึกษา) ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุง ลอนดอน

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท
อนุกรรมการ

นายเสรี นนทสูติ
อนุกรรมการ

ประวัติการศึกษา

ปริญญาเอก นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด สหราชอาณาจักร
ปริญญาโท นิติศาสตร์ ด้านกฎหมายสหภาพยุโรปและกฎหมายเปรียบเทียบ มหาวิทยาลัยอ๊อกฟอร์ด (ด้วยทุนการศึกษา British Chevening Scholarship โดยรัฐบาลสหราชอาณาจักร)
ปริญญาโท นิติศาสตร์ ด้านกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย สหรัฐอเมริกา (ด้วยทุนการศึกษา Fulbright)
เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
ประกาศนียบัตรบัณฑิตกฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การฝึกอบรม

 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  หลักสูตร CMA-GMS (ผู้บริหารระดับสูงประเทศลุ่มแม่นํ้าโขง) สถาบันวิทยาการตลาดทุน
  หลักสูตรผู้นำระดับสูงอาเซียน สำนักงาน ก.พ. สำนักนายกรัฐมนตรี และสถาบัน ศศินทร์
  หลักสูตรธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารทางการแพทย์ สถาบันพระปกเกล้าและแพทยสภา
  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
  หลักสูตร "Infrastructure in a Market Economy : Public-Private Partnerships in a Changing World" Harvard University Kennedy School of Government
  หลักสูตร "The Practice of Trade Policy : Economics, Negotiations, and Rules" Harvard University Kennedy School of Government

ประวัติการทำงาน

 • 2556-2561 ผู้แทนประเทศไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights จัดตั้งตามมาตรา 14 แห่งกฎบัตรอาเซียน)
  2560-2562 กรรมการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน (แต่งตั้งโดยนายกรัฐมนตรี) และประธานอนุกรรมการจัดทำกฎหมายการบูรณาการการทางานระหว่างหน่วยงานของรัฐ
  2555-2562 บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จากัด (กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ)
  2559-2561 กรรมการบริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอวิสเซส จากัด
  2560-2561 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายวัคซีนแห่งชาติ
  2556-2558 กรรมการบริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ (General Hospital Products) จากัด (มหาชน)
  2556-2558 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการความปลอดภัย ชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน (พระราชบัญญัติความปลอดภัย ชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน พ.ศ. 2554)
  2555-2557 กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
  2554 ผู้แทนประเทศไทยในคณะกรรมการยกร่างปฏิญญาสิทธิมนุษยชนอาเซียน (Drafting Group for ASEAN Human Rights Declaration)

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

 • กรรมการและประธานอนุกรรมการกฎหมาย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบและประธานอนุกรรมการกฎหมาย บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด
  กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)
  รองกรรมการผู้จัดการ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ

นายสุทธิ สุโกศล
อนุกรรมการ

ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท ศิลปศาสตร์ (Public Policy and Administration) University of Wisconsin - Madison, USA
ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ การเมืองการปกครอง (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การฝึกอบรม

 • หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) วิทยาลัยมหาดไทย สถาบันดำรงราชานุภาพ
  หลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ
  หลักสูตรการเสริมสร้างนักบริหารทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ (Chief Human Resource Officer : CHRO) ณ ประเทศเนเธอร์แลนด์
  หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

ประวัติการทำงาน

 • 2562 - ปัจจุบัน ปลัดกระทรวงแรงงาน สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
  2560 - 2562 อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
  2559 - 2560 ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน สำนักปลัดกระทรวงแรงงาน
  2558 - 2559 ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
  2555 - 2558 แรงงานจังหวัดขอนแก่น สำนักงานแรงงานจังหวัดขอนแก่น กระทรวงแรงงาน
  2552 - 2555 ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
  สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน

พ.ต.อ.กัมพล ลีลาประภาภรณ์
อนุกรรมการ

ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท ศึกษาศาสตร์ (บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยบูรพา
ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาตร์ รป.บ. (ตร) โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

การฝึกอบรม

 • หลักสูตรสารวัตร
  หลักสูตรผู้กำกับ
  หลักสูตรบริหารวิกฤตการณ์
  หลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง (บตส.) วิทยาลัยการตำรวจ
  หลักสูตรการสร้างความสัมพันธ์และการสื่อสารระหว่างสื่อมวลชนกับผู้บังคับใช้กฎหมาย (Media Relationship)

ประวัติการทำงาน

 • 2562 - ปัจจุบัน รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตราด
  2560 - 2562 รองผู้บังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค 4
  2558 - 2560 ผู้กำกับฝ่ายอำนวยการ 2 กองบังคับการอำนวยการ
  ตำรวจภูธรภาค 2
  2557 - 2558 ผู้กำกับการ สถานีตำรวจภูธรวังจันทร์ จ.ระยอง
  2555 - 2557 ผู้กำกับการ สถานีตำรวจภูธรห้วยใหญ่ จ.ชลบุรี

นางจันทร์เพ็ญ อานามวัฒน์
อนุกรรมการ

ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท ศิลปศาสตร์ (นโยบายและการวางแผนทางสังคม)
สถาบันเทคโนโลยีสังคมเกริก
ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การฝึกอบรม

 • หลักสูตรผู้บริหารงานด้านกฎหมายภาครัฐระดับสูง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
  หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า
  หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
  หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน สถาบันพระปกเกล้า
  หลักสูตรการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อมุ่งผลการปฏิบัติงาน สำหรับผู้บริหารระดับสำนัก/กอง สำนักงาน ก.พ.
  หลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง

ประวัติการทำงาน

 • 2559 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ
  2556 - 2559 รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
  2554 - 2556 ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานกลาง
  2553 - 2554 ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน
  2547 - 2553 ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานกลาง

นางศรีกัญญา ยาทิพย์
อนุกรรมการ

ประวัติการศึกษา

ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ สถาบันการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Master of Arts in Mass Communication, Leicester University, UK
ปริญญาตรี อักษรศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตรภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

การฝึกอบรม

 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงในกระบวนการยุติธรรม (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 22 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
  หลักสูตรผู้บริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 6 สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์
  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 2 สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.)
  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 14
  หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ผู้บริหาร รุ่นที่ 17 กรมกิจการพลเรือนทหารบก
  โครงการฝึกอบรมสำหรับผู้บริหารระดับสูงประจำปี 2553 รุ่นที่ 6 สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (สวค.) ร่วมกับ Kellogg School of management, Schulich School of Business และ Maxwell School of Citizenship and Public Affairs

ประวัติการทำงาน

 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชูโอ เซ็นโก (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
  Thai-Japan Co-Ordinator Fujikura Ltd, Tokyo, Japan
  Thai TV Program Co-Ordinator TV Asahi, Tokyo, Japan