เกี่ยวกับ กบข.
โครงสร้างองค์กร
สถิติสำคัญ
หน้าหลัก
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
ภาพเกี่ยวกับ กบข.

คณะอนุกรรมการ

นายประสิทธิ์ศักดิ์ มีลาภ
นายประสิทธิ์ศักดิ์ มีลาภ
ประธานอนุกรรมการ

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
  ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การฝึกอบรม

 • หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) วิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
  หลักสูตรฝึกอบรมสำหรับตุลาการศาลปกครองและผู้บริหารศาลปกครอง ณ องค์การกฎหมายมหาชนแห่งยุโรป ณ สาธารณรัฐเฮลเลนิก ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างศาลปกครองไทยและองค์การกฎหมายมหาชนแห่งยุโรป (European Public Law Organization: EPLO)

ประวัติการทำงาน

 • 2563 - ปัจจุบัน รองประธานศาลปกครองสูงสุด
  2560 - 2563 ประธานแผนกคดีละเมิดและความรับผิดชอบอย่างอื่นในศาลปกครองสูงสุด
  2559 - 2560 ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด
  2552 - 2559 ตุลาการศาลปกครองสูงสุด
  2551 - 2552 รองอธิบดีศาลปกครองระยอง
  2545 - 2551 ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง

นายสรรเสริญ นามพรหม
นายสรรเสริญ นามพรหม
อนุกรรมการ
นางพรอนงค์ บุษราตระกูล
นางพรอนงค์ บุษราตระกูล
อนุกรรมการ
นายสาธิต ประเสริฐศักดิ์
นายสาธิต ประเสริฐศักดิ์
อนุกรรมการ
รศ.เริงรณ ล้อมลาย
รศ.เริงรณ ล้อมลาย
อนุกรรมการ

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ทางสังคมศาสตร์) วิชาเอกการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  ปริญญาโท ศึกษาศาสตร์ (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  ปริญญาโท ศึกษาศาสตร์ (การวัดและประเมินผลการศึกษา) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ (จิตวิทยา) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การฝึกอบรม

 • หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
  หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) สถาบันพระปกเกล้า

ประวัติการทำงาน

 • 2555 - ปัจจุบัน รองอธิการบดีฝ่ายธุรการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  2561 - 2562 คณะกรรมการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)
  2561 - 2561 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสัตว์ภูมิภาคในเขตร้อน
  2560 - 2561 รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการ จ.ชัยภูมิ
  2560 - 2561 รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการ จ.เพชรบูรณ์
  2560 - 2561 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักกีฬา
  2560 - 2560 รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการฯ จ.อุดรธานี
  2559 - 2559 รักกษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขต
  2557 - 2558 รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการฯ จ.นครราชสีมา
  2556 - 2557 รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการฯ จ.ตรัง
  2554 - 2556 รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาปริญญาตรีภูมิภาค

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

 • คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.)
  คณะกรรมการอนุระบบบริหารงานบุคคล ก.พ.อ.
  ที่ปรึกษาคณะกรรมการข้าราชการพนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนจังหวัดอุทัยธานี
  คณะกรรมการฝ่ายกฎหมายที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
  คณะอนุกรรมาธิการวุฒิสภา ด้านวิชาการและเสริมสร้างการให้ความรู้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
  คณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ก.ก.ม.ท.)
  คณะกรรมการสวัสดิการข้าราชการ
นายศีลวัต สันติวิสัฎฐ์
นายศีลวัต สันติวิสัฎฐ์
ที่ปรึกษา
พล.ร.อ. วรวุธ พฤกษารุ่งเรือง
พล.ร.อ. วรวุธ พฤกษารุ่งเรือง
อนุกรรมการ

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารทั่วไป) มหาวิทยาลัยบูรพา
  ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ (วิศวกรรมไฟฟ้า) โรงเรียนนายเรือ

การฝึกอบรม

 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงวิทยาการตลาดทุน (วตท.) สถาบันวิทยาการตลาดทุน
  หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
  หลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ
  หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ
  หลักสูตรโรงเรียนชั้นต้นพรรคนาวิน
  หลักสูตร Target Motion Analysis and Acoustic Analysis ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
  หลักสูตร Basic Submarine Operation ณ ประเทศเนเธอร์แลนด์

ประวัติการทำงาน

 • 2565 - ปัจจุบัน หัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำผู้บังคับบัญชา
  2564 - 2565 หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำผู้บัญชาการทหารเรือ
  2563 – 2564 หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำเสนาธิการทหารเรือ
  2562 – 2563 ผู้บัญชาการกองเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ กองเรือยุทธการ
  2561 – 2562 ผู้อำนวยการสำนักพัฒนากำลังพล กรมกำลังพลทหารเรือ
  2560 – 2561 รองผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ 1 กองเรือยุทธการ
  2559 – 2560 รองผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กรมยุทธการทหารเรือ
  2558 – 2559 ประจำกองเรือยุทธการ (ศึกษาหลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ)
  2555 – 2558 ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือไทยประจำกรุงลอนดอน และรักษาราชการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร และรักษาราชการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ ประจำกรุงออสโล, ประจำกรุงโคเปนเฮเกน และประจำกรุงสต๊อคโฮม
  2554 – 2555 ประจำกรมข่าวทหารเรือ
  2551 – 2554 นายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำผู้บัญชาการทหารเรือ
  2550 – 2551 นายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำเสนาธิการทหารเรือ
  2548 – 2550 นายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำรองเสนาธิการทหารเรือ
  2546 – 2548 รองผู้อำนวยการกองยุทธการ กรมยุทธการทหารเรือ
  2546 ผู้บังคับการเรือหลวง

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

 • ประธานกรรมการบริหารเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกของกองทัพเรือ
  กรรมการบริหารสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย
นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์
นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์
อนุกรรมการ