logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ

คณะอนุกรรมการ


นายประสิทธิ์ศักดิ์ มีลาภ
ประธานอนุกรรมการ

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
  ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การฝึกอบรม

 • หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) วิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
  หลักสูตรฝึกอบรมสำหรับตุลาการศาลปกครองและผู้บริหารศาลปกครอง ณ องค์การกฎหมายมหาชนแห่งยุโรป ณ สาธารณรัฐเฮลเลนิก ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างศาลปกครองไทยและองค์การกฎหมายมหาชนแห่งยุโรป (European Public Law Organization: EPLO)

ประวัติการทำงาน

 • 2563 - ปัจจุบัน รองประธานศาลปกครองสูงสุด
  2560 - 2563 ประธานแผนกคดีละเมิดและความรับผิดชอบอย่างอื่นในศาลปกครองสูงสุด
  2559 - 2560 ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด
  2552 - 2559 ตุลาการศาลปกครองสูงสุด
  2551 - 2552 รองอธิบดีศาลปกครองระยอง
  2545 - 2551 ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง


นายภพ เอครพานิช
อนุกรรมการ

ประวัติการศึกษา

 • LL.M. Case Western Reserve University, USA
  M.C.L. California Western School of Law, USA
  เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
  นิติศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การฝึกอบรม

 • หลักสูตรการปฏิบัติการจิตวิทยาฝ่ายอำนวยการ (สจว.) สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย
  หลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) สำนักงบประมาณ
  หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงวิทยาการตลาดทุน (วตท.) สถาบันวิทยาการตลาดทุน

ประวัติการทำงาน

 • 2558 - ปัจจุบัน รองเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม
  2551 ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำสำนักประธานศาลฎีกา
  2550 ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการ วินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล
  2548 ผู้พิพากษาศาลจังหวัดภูเขียว

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

 • กรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมประเภทข้าราชการศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม
  อนุกรรมาธิการด้านคุณธรรมและจริยธรรม ในคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

นายพงศ์กิตติ์ อรุณภักดีสกุล
อนุกรรมการ

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การฝึกอบรม

 • หลักสูตร “โฆษกกระทรวง” สถาบันการประชาสัมพันธ์
  หลักสูตรด้านรัฐสภานานาชาติ Inter - Parliament Study Program ณ กรุงแคนเบอร์รา เครือรัฐออสเตรเลีย
  หลักสูตรการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) สถาบันพระปกเกล้า
  หลักสูตรโครงการอบรมงานด้านรัฐสภา Parliament Officers Study Program (POSP) ณ กรุงออตตาวา ประเทศแคนาดา
  หลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
  หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  หลักสูตรพรรคการเมืองกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยสำหรับผู้บริหารพรรคการเมือง สถาบันพระปกเกล้า
  หลักสูตรผู้บริหารระดับ 6 สถาบันดำรงราชานุภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
  หลักสูตรปลัดอำเภอ วิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
  หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี

ประวัติการทำงาน

 • 2560 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการ
  2558 - 2560 รองเลขาธิการวุฒิสภา
  2556 - 2558 ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ
  2449 - 2556 ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 9)
  2547 - 2549 วิทยากร 9 ชช. กลุ่มงานช่วยอำนวยการนักบริหาร สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
  2547 ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 9)
  2545 - 2547 ผู้อำนวยการกลุ่มงานนโยบายและแผน สำนักบริหารงานกลาง
  (จ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 8 ว.)
  2544 - 2545 เลขานุการรองเลขาธิการวุฒิสภา (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 8)

รศ.เริงรณ ล้อมลาย
อนุกรรการ

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ทางสังคมศาสตร์) วิชาเอกการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  ปริญญาโท ศึกษาศาสตร์ (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  ปริญญาโท ศึกษาศาสตร์ (การวัดและประเมินผลการศึกษา) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ (จิตวิทยา) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การฝึกอบรม

 • หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
  หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) สถาบันพระปกเกล้า

ประวัติการทำงาน

 • 2555 - ปัจจุบัน รองอธิการบดีฝ่ายธุรการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  2561 - 2562 คณะกรรมการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)
  2561 - 2561 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสัตว์ภูมิภาคในเขตร้อน
  2560 - 2561 รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการ จ.ชัยภูมิ
  2560 - 2561 รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการ จ.เพชรบูรณ์
  2560 - 2561 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักกีฬา
  2560 - 2560 รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการฯ จ.อุดรธานี
  2559 - 2559 รักกษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขต
  2557 - 2558 รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการฯ จ.นครราชสีมา
  2556 - 2557 รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการฯ จ.ตรัง
  2554 - 2556 รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาปริญญาตรีภูมิภาค

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

 • คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.)
  คณะกรรมการอนุระบบบริหารงานบุคคล ก.พ.อ.
  ที่ปรึกษาคณะกรรมการข้าราชการพนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนจังหวัดอุทัยธานี
  คณะกรรมการฝ่ายกฎหมายที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
  คณะอนุกรรมาธิการวุฒิสภา ด้านวิชาการและเสริมสร้างการให้ความรู้ระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
  คณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ก.ก.ม.ท.)
  คณะกรรมการสวัสดิการข้าราชการ

นายสุชาติ บรรจงการ
อนุกรรมการ

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาเอก วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ปริญญาโท การจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
  ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ทั่วไป สถาบันราชภัฏสุราษฎร์ธานี

การฝึกอบรม

 • หลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง (นบส.ศธ) กระทรวงศึกษาธิการ
  หลักสูตรฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

ประวัติการทำงาน

 • 2562 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
  2561 - 2562 ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
  2558 - 2561 ผู้อำนวยการโรงเรียนกมลศรี สพป.ตรัง เขต 2
  2557 - 2558 รองผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
  2539 - 2557 ครูโรงเรียนบ้านบางค้างคาว สพป.ตรัง เขต 2

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

 • ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ....รัฐสภา
  ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน พ.ศ.2560
  คณะอนุกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ด้านการศึกษาพิเศษ คุรุสภา
  คณะทำงาน/วิทยากร สพฐ. ระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา
  คณะทำงาน/วิทยากร สพฐ. มาตรฐานการศึกษาและการจัดการศึกษา Home School
  คณะทำงาน/วิทยากร สพฐ. หลักเกณฑ์การประเมินนักเรียนและสถานศึกษารางวัลพระราชทาน
  คณะทำงาน/วิทยากร สพฐ. Leader in me (ผู้นำในตัว)
  คณะกรรมการติดตาม PLC สพฐ.
  วิทยากรวิจัยชั้นเรียน
  วิทยากรการจัดการเรียนการสอนแบบ active learning เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
  วิทยากรการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปี
  วิทยากรอบรมคูปองครู
  ผู้ประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  อาจารย์สอนพิเศษมหาวิทยาลัย
  อาจารย์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท
  ที่ปรึกษาการจัดทำผลงานวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญ

พล.ร.อ. วรวุธ พฤกษารุ่งเรือง
อนุกรรมการ

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารทั่วไป) มหาวิทยาลัยบูรพา
  ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ (วิศวกรรมไฟฟ้า) โรงเรียนนายเรือ

การฝึกอบรม

 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
  หลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ
  หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ
  หลักสูตรโรงเรียนชั้นต้นพรรคนาวิน
  หลักสูตร Target Motion Analysis and Acoustic Analysis ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
  หลักสูตร Basic Submarine Operation ณ ประเทศเนเธอร์แลนด์

ประวัติการทำงาน

 • 2564 – ปัจจุบัน หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำผู้บัญชาการทหารเรือ
  2563 – 2564 หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำเสนาธิการทหารเรือ
  2562 – 2563 ผู้บัญชาการกองเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ กองเรือยุทธการ
  2561 – 2562 ผู้อำนวยการสำนักพัฒนากำลังพล กรมกำลังพลทหารเรือ
  2560 – 2561 รองผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ 1 กองเรือยุทธการ
  2559 – 2560 รองผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กรมยุทธการทหารเรือ
  2558 – 2559 ประจำกองเรือยุทธการ (ศึกษาหลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ)
  2555 – 2558 ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือไทยประจำกรุงลอนดอน และรักษาราชการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร และรักษาราชการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ ประจำกรุงออสโล, ประจำกรุงโคเปนเฮเกน และประจำกรุงสต๊อคโฮม
  2554 – 2555 ประจำกรมข่าวทหารเรือ
  2551 – 2554 นายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำผู้บัญชาการทหารเรือ
  2550 – 2551 นายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำเสนาธิการทหารเรือ
  2548 – 2550 นายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำรองเสนาธิการทหารเรือ
  2546 – 2548 รองผู้อำนวยการกองยุทธการ กรมยุทธการทหารเรือ
  2546 ผู้บังคับการเรือหลวงพุทธเลิศหล้านภาลัย

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

 • กรรมการบริหารสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย
  กรรมการบริหารกองทุนการท่าอากาศยานอู่ตะเภา

นายศีลวัต สันติวิสัฎฐ์
ที่ปรึกษา

นางศรีกัญญา ยาทิพย์
อนุกรรมการ

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ สถาบันการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  Master of Arts in Mass Communication, Leicester University, UK
  ปริญญาตรี อักษรศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ประกาศนียบัตรภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

การฝึกอบรม

 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงในกระบวนการยุติธรรม (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 22 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
  หลักสูตรผู้บริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 6 สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์
  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 2 สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.)
  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 14
  หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ผู้บริหาร รุ่นที่ 17 กรมกิจการพลเรือนทหารบก
  โครงการฝึกอบรมสำหรับผู้บริหารระดับสูงประจำปี 2553 รุ่นที่ 6 สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (สวค.) ร่วมกับ Kellogg School of management, Schulich School of Business และ Maxwell School of Citizenship and Public Affairs

ประวัติการทำงาน

 • รองเลขาธิการ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชูโอ เซ็นโก (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
  Thai-Japan Co-Ordinator Fujikura Ltd, Tokyo, Japan
  Thai TV Program Co-Ordinator TV Asahi, Tokyo, Japan


เว็บไซต์ของ กบข. มีการใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้น โดยจะทำให้ กบข. เข้าใจลักษณะการใช้งานเว็บไซต์ของ กบข. ของท่าน และทำให้เว็บไซต์ของ กบข. เข้าถึงได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของ กบข. นี้จะถือว่าท่านได้อนุญาตให้ กบข. ใช้คุกกี้ตาม นโยบายการใช้คุกกี้