logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
ll

คณะอนุกรรมการ


นางสาวกุลยา ตันติเตมิท
อธิบดีกรมบัญชีกลาง ประธานอนุกรรมการ

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ (International Economics and Finance) Brandeis University, USA
  Major: International Finance and International Trade
  Dissertation: Explaining Macroeconomic Fluctuations: The Case of Thailand
  ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ (MS) Brandeis University, USA
  ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ (MA) Boston University, USA
  ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เหรียญทอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการทำงาน

 • ปัจจุบัน อธิบดีกรมบัญชีกลาง
  2564 . ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
  2563 ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
  2561 - 2563 กรรมการบริหาร กลุ่มธนาคารโลก
  2559 - 2561 ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
  2559 - 2559 ที่ปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงการคลัง
  2556 - 2559 ผู้อำนวยการสำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
  2554 - 2556 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเศรษฐกิจมหภาค สำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
  2552 - 2554 ผู้อำนวยการส่วนความร่วมมือทางเศรษฐกิจอาเซียน สำนักนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
  2551 - 2552 หัวหน้าฝ่ายความร่วมมือด้านการคลัง ยุโรป - อเมริกา

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

 • กรรมการ คณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย
  ประธานกรรมการ สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการบริหารกองทุนประกันชีวิต
  กรรมการ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน
  กรรมการ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

นายชาตรี สุวรรณิน
อนุกรรมการ

นายสุชาติ บรรจงการ
อนุกรรมการ

นายสุพจน์ ศรีงามเมือง
อนุกรรมการ

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การบัญชี) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

การฝึกอบรม

 • หลักสูตรพนักงานไต่สวนระดับสูง สำนักงาน ป.ป.ช.
  หลักสูตรวิชาชีพพนักงานไต่สวนชั้นกลาง สำนักงาน ป.ป.ช.
  หลักสูตรนักบริหาร ป.ป.ช. ระดับสูง (นบปส. อำนวยการ) สำนักงาน ป.ป.ช.
  หลักสูตรวิทยากรไต่สวน สำนักงาน ป.ป.ช.
  หลักสูตรนักบริหารมหานครระดับกลาง สำนักงานประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร
  หลักสูตรการให้บริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วม สถาบันพระปกเกล้า
  หลักสูตรการตรวจสอบทรัพย์สิน โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

ประวัติการทำงาน

 • ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภาค 5
  ผู้อำนวยการสำนักไต่สวนการทุจริตภาครัฐวิสาหกิจ 1
  ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาญจนบุรี
  ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน
  พนักงานไต่สวนเชี่ยวชาญ สำนักไต่สวนการทุจริตภาคการเมือง 1

รองศาสตราจารย์ ดร. พิมพ์พนา ศรีสวัสดิ์
อนุกรรมการ