logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ

คณะอนุกรรมการ


นายประภาศ คงเอียด
อธิบดีกรมบัญชีกลาง ประธานอนุกรรมการ

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท International Tax Program and Master of Laws (ITP/LLM) Harvard Law School, USA
  ปริญญาตรี นิติศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา


การฝึกอบรม

 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) สถาบันวิทยาการพลังงาน
  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงวิทยาการตลาดทุน (วตท.) สถาบันวิทยาการตลาดทุน
  หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
  หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งขาติ
  หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) วิทยาลัยการยุติธรรม สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม
  หลักสูตรวิทยาการจัดการการสำหรับนักบริหารระดับสูง คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
  หลักสูตรนักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ สถาบันการสร้างชาติ

ประวัติการทำงาน

 • 2564 - ปัจจุบัน อธิบดีกรมบัญชีกลาง
  2561 - 2564 ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
  2560 - 2561 ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
  2558 - 2560 รองปลัดกระทรวงการคลัง
  2558 ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
  2555 - 2558 ที่ปรึกษากฎหมาย กระทรวงการคลัง

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

 • กรรมการบริษัททิพยประกันภัย
  กรรมการบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

นายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์
อนุกรรมการ

ประวัติการศึกษา

ปริญญาเอก นิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาโท รัฐศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การฝึกอบรม

 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
  หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) สถาบันพระปกเกล้า
  หลักสูตรการปกครองภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) สถาบันพระปกเกล้า
  หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน.(PDI) สถาบันพระปกเกล้า
  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงวิทยาการตลาดทุน (วตท.) สถาบันวิทยาการตลาดทุน
  หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) วิทยาลัยการยุติธรรม สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม
  หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งขาติ
  หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  หลักสูตรแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อการพัฒนาระบบธรรมาภิบาลขององค์กร บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ประวัติการทำงาน

 • อัยการสูงสุด สำนักงานอัยการสูงสุด
  อธิบดีอัยการ สำนักคดีพิเศษ สำนักงานอัยการสูงสุด
  อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีปราบปรามทุจริต สำนักงานอัยการสูงสุด
  รองอธิบดีอัยการ สำนักงานการสอบสวน สำนักงานอัยการสูงสุด
  รองอธิบดีอัยการ สำนักงานคดีพิเศษ สำนักงานอัยการสูงสุด

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

 • อุปนายกคนที่ 2 คณะกรรมการเนติบัณฑิตยสภา
  รองประธานคณะกรรมการอำนวยการอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
  คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)
  ประธานคณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพ่ง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)
  อนุญาโตตุลาการ ในสถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม
  คณะกรรมการบริหารสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (กขร.)
  คณะทำงานตรวจสอบนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน สำนักงานคณะกรรมการกิจการวิทยุและโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
  คณะกรรมการธุรกรรม สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)
  ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาสิทธิแห่งทาง (กพส.) สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
  ประธานคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (PPP)

นายภพ เอครพานิช
อนุรรมการ

ประวัติการศึกษา

LL.M. Case Western Reserve University, USA
M.C.L. California Western School of Law, USA
เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
นิติศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การฝึกอบรม

 • หลักสูตรการปฏิบัติการจิตวิทยาฝ่ายอำนายการ (สจว.) สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย
  หลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) สำนักงบประมาณ
  หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงวิทยาการตลาดทุน (วตท.) สถาบันวิทยาการตลาดทุน

ประวัติการทำงาน

 • รองเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม
  ผู้พิพากษาศาลจังหวัดภูเขียว
  ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการ
  วินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล
  ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำสำนักประธานศาลฎีกา

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

 • อนุกรรมาธิการด้านคุณธรรมและจริยธรรม
  ในคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
  สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
  ประธานอนุกรรมการตอบข้อหารือตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

นายสุชาติ บรรจงการ
อนุกรรมการ

การฝึกอบรม

 • หลักสูตรนักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ

นายสุพจน์ ศรีงามเมือง
อนุกรรมการ

ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การบัญชี) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

การฝึกอบรม

 • หลักสูตรพนักงานไต่สวนระดับสูง สำนักงาน ป.ป.ช.
  หลักสูตรวิชาชีพพนักงานไต่สวนชั้นกลาง สำนักงาน ป.ป.ช.
  หลักสูตรนักบริหาร ป.ป.ช. ระดับสูง (นบปส. อำนวยการ) สำนักงาน ป.ป.ช.
  หลักสูตรวิทยากรไต่สวน สำนักงาน ป.ป.ช.
  หลักสูตรนักบริหารมหานครระดับกลาง สำนักงานประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร
  หลักสูตรการให้บริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วม สถาบันพระปกเกล้า
  หลักสูตรการตรวจสอบทรัพย์สิน โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

ประวัติการทำงาน

 • ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักไต่สวนการทุจริตภาครัฐวิสาหกิจ 1
  ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาญจนบุรี
  ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน
  พนักงานไต่สวนเชี่ยวชาญ สำนักไต่สวนการทุจริตภาคการเมือง 1

นายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พัชรปกรณ์
ที่ปรึกษา