logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ

คณะอนุกรรมการ


นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข
อธิบดีกรมบัญชีกลาง ประธานอนุกรรมการ

ประวัติการศึกษา

 • Master of Business Studies (Finance), Massey University, New Zealand
  ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

การฝึกอบรม

 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
  หลักสูตร “Executive Development Program" The Wharton School, University of Pennsylvania, USA
  หลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
  หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการทำงาน

 • อธิบดีกรมบัญชีกลาง
  ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
  ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
  ที่ปรึกษาด้านการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

นายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์
อนุกรรมการ

ประวัติการศึกษา

ปริญญาเอก นิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาโท รัฐศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การฝึกอบรม

 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
  หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย (ปปร.) วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า
  หลักสูตรการปกครองภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) สถาบันพระปกเกล้า
  หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน.(PDI) สถาบันพระปกเกล้า
  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง วิทยาการตลาดทุน สถาบันวิทยาการตลาดทุน
  หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม
  หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) สำนักงาน ป.ป.ช.
  หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  หลักสูตรแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อการพัฒนาระบบธรรมาภิบาลขององค์กร บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
  หลักสูตรบทบาทรัฐวิสาหกิจกับมาตรฐานการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ประวัติการทำงาน

 • อัยการสูงสุด สำนักงานอัยการสูงสุด
  อธิบดีอัยการ สำนักคดีพิเศษ สำนักงานอัยการสูงสุด
  อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีปราบปรามทุจริต สำนักงานอัยการสูงสุด
  รองอธิบดีอัยการ สำนักงานการสอบสวน สำนักงานอัยการสูงสุด
  รองอธิบดีอัยการ สำนักงานคดีพิเศษ สำนักงานอัยการสูงสุด

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

 • อุปนายกคนที่ 2 คณะกรรมการเนติบัณฑิตยสภา
  รองประธานคณะกรรมการอำนวยการอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
  คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ( ปปง.)
  ประธานคณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพ่ง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)
  อนุญาโตตุลาการ ในสถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม
  คณะกรรมการบริหารสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (กขร.)
  คณะทำงานตรวจสอบนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน สำนักงานคณะกรรมการกิจการวิทยุและโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
  คณะกรรมการธุรกรรม สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ( ปปง.)

นายภพ เอครพานิช
อนุรรมการ

ประวัติการศึกษา

LL.M. Case Western Reserve University, USA
M.C.L. California Western School of Law, USA
เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
นิติศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การฝึกอบรม

 • หลักสูตรการปฏิบัติการจิตวิทยาฝ่ายอำนายการ (สจว.) สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย
  หลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) สำนักงบประมาณ
  หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงวิทยาการตลาดทุน (วตท.) สถาบันวิทยาการตลาดทุน

ประวัติการทำงาน

 • ปัจจุบัน รองเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม
  ผู้พิพากษาศาลจังหวัดภูเขียว
  ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการ
  วินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล
  ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำสำนักประธานศาลฎีกา

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

 • กรรมการ บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จำกัด
  อนุกรรมาธิการด้านคุณธรรมและจริยธรรมในคณะกรรมาธิการ
  การศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
  สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

นายไสว สารีบท
อนุกรรมการ

ประวัติการศึกษา

ปริญญาเอก การบริหารการศึกษาและผู้นำการเปลี่ยนแปลงครู
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์น เอเชีย
ปริญญาโท การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปริญญาตรี บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ประวัติการทำงาน

 • 2558 - ปัจจุบัน ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว
  2552 - 2558 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1
  วิทยฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชำนาญการพิเศษ
  2551 - 2552 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 2
  วิทยฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชำนาญการพิเศษ
  2549 - 2551 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 2
  วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชำนาญการพิเศษ

นายสุพจน์ ศรีงามเมือง
อนุกรรมการ

ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การบัญชี) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

การฝึกอบรม

 • หลักสูตรพนักงานไต่สวนระดับสูง สำนักงาน ป.ป.ช.
  หลักสูตรวิชาชีพพนักงานไต่สวนชั้นกลาง สำนักงาน ป.ป.ช.
  หลักสูตรนักบริหาร ป.ป.ช. ระดับสูง (นบปส. อำนวยการ) สำนักงาน ป.ป.ช.
  หลักสูตรวิทยากรไต่สวน สำนักงาน ป.ป.ช.
  หลักสูตรนักบริหารมหานครระดับกลาง สำนักงานประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร
  หลักสูตรการให้บริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วม สถาบันพระปกเกล้า
  หลักสูตรการตรวจสอบทรัพย์สิน โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

ประวัติการทำงาน

 • ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักไต่สวนการทุจริตภาครัฐวิสาหกิจ 1
  ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาญจนบุรี
  ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน
  พนักงานไต่สวนเชี่ยวชาญ สำนักไต่สวนการทุจริตภาคการเมือง 1

นายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พัชรปกรณ์
ที่ปรึกษา