เกี่ยวกับ กบข.
โครงสร้างองค์กร
สถิติสำคัญ
หน้าหลัก
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
ภาพเกี่ยวกับ กบข.

คณะอนุกรรมการ

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท
นางสาวกุลยา ตันติเตมิท
ประธานอนุกรรมการ

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ (International Economics and Finance) Brandeis University, USA
  Major: International Finance and International Trade
  Dissertation: Explaining Macroeconomic Fluctuations: The Case of Thailand
  ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ (MS) Brandeis University, USA
  ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ (MA) Boston University, USA
  ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เหรียญทอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การฝึกอบรม

 • หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  หลักสูตร Board Matters and Trends (BMT) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการทำงาน

 • 2564 - ปัจจุบัน อธิบดีกรมบัญชีกลาง
  2564 – 2565 กรรมการ บริษัท บางจากคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
  2564 – 2565 กรรมการ กรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง และ
  กรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม บมจ. ธนาคารกรุงไทย
  2564 – 2565 กรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ.
  หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย
  2564 ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
  2564 กรรมการ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย
  2563 - 2564 ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง รักษาการแทนผู้อำนวยการ
  สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
  2563 ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
  2561 - 2563 กรรมการบริหาร กลุ่มธนาคารโลก
  2559 - 2561 ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
  2559 - 2561 กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบ บมจ. ธนาคารกรุงไทย
  2559 - 2561 กรรมการ บริษัท ปตท. ค้าสากล จำกัด
  2559 - 2559 ที่ปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงการคลัง
  2558 - 2559 กรรมการและกรรมการบริหาร ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

 • กรรมการ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
  กรรมการ สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการบริหารกองทุนประกันชีวิต
  กรรมการ และกรรมการกำกับความเสี่ยง บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)
  กรรมการ บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด
นายสรรเสริญ นามพรหม
นายสรรเสริญ นามพรหม
อนุกรรมการ
นายคงกระพัน เวฬุสาโรจน์
นายคงกระพัน เวฬุสาโรจน์
อนุกรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. พิมพ์พนา ศรีสวัสดิ์
รองศาสตราจารย์ ดร. พิมพ์พนา ศรีสวัสดิ์
อนุกรรมการ