logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ

คณะอนุกรรมการ


นางสาวกุลยา ตันติเตมิท
ประธานอนุกรรมการ

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ (International Economics and Finance) Brandeis University, USA
  Major: International Finance and International Trade
  Dissertation: Explaining Macroeconomic Fluctuations: The Case of Thailand
  ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ (MS) Brandeis University, USA
  ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ (MA) Boston University, USA
  ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เหรียญทอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การฝึกอบรม

 • หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  หลักสูตร Board Matters and Trends (BMT) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการทำงาน

 • ปัจจุบัน อธิบดีกรมบัญชีกลาง
  2564 ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
  2563 ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
  2561 - 2563 กรรมการบริหาร กลุ่มธนาคารโลก
  2559 - 2561 ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
  2559 - 2559 ที่ปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงการคลัง
  2556 - 2559 ผู้อำนวยการสำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
  2554 - 2556 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเศรษฐกิจมหภาค สำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
  2552 - 2554 ผู้อำนวยการส่วนความร่วมมือทางเศรษฐกิจอาเซียน สำนักนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
  2551 - 2552 หัวหน้าฝ่ายความร่วมมือด้านการคลัง ยุโรป - อเมริกา

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

 • กรรมการ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
  กรรมการ สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการบริหารกองทุนประกันชีวิต
  กรรมการ บริษัท บางจากคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
  กรรมการ กรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง และกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม บมจ. ธนาคารกรุงไทย
  กรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย

นายชาตรี สุวรรณิน
อนุกรรมการ

ประวัติการศึกษา

 • เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
  Postgraduate Diploma in English Law (Contract), University of Bristol, UK
  ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การฝึกอบรม

 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
  หลักสูตรวิทยาลัยกองทัพบก
  หลักสูตรพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง (พตส.) สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงวิทยาการตลาดทุน (วตท.) สถาบันวิทยาการตลาดทุน
  หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) วิทยาลัยการยุติธรรม สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม
  หลักสูตรนักบริหารงานยุติธรรมระดับสูง (ระดับอธิบดีอัยการ) สำนักงานอัยการสูงสุด
  หลักสูตรนักบริหารงานยุติธรรมระดับสูง (ระดับอัยการพิเศษฝ่าย) สำนักงานอัยการสูงสุด
  หลักสูตรนักบริหารงานยุติธรรมระดับสูง (ระดับอัยการจังหวัด) สำนักงานอัยการสูงสุด

ประวัติการทำงาน

 • 2564 - ปัจจุบัน อัยการอาวุโส
  2563 - 2564 รองอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการสูงสุด
  2562 - 2563 ผู้ตรวจการอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด
  2561 - 2562 อธิบดีอัยการ สำนักงานการบังคับคดี
  2557 - 2561 รองอธิบดีอัยการ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ
  2549 - 2557 อัยการพิเศษฝ่าย สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายสัญญาและหารือ สำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย
  2557 อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายสัญญาและหารือ สำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

 • เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) (โดยการสรรหา)
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการตรวจสอบกองทุนประกันสังคม (โดยการสรรหา)
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (โดยการสรรหา)
  กรรมการเนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ (โดยการเลือกตั้ง)
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
  อาจารย์ผู้บรรยายกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
  อาจารย์พิเศษผู้บรรยายวิชากฎหมายในหลักสูตร “นิติศาสตร์มหาบัณฑิต” มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

นายสุชาติ บรรจงการ
อนุกรรมการ

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาเอก วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ปริญญาโท การจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
  ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ทั่วไป สถาบันราชภัฏสุราษฎร์ธานี

การฝึกอบรม

 • หลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง (นบส.ศธ) กระทรวงศึกษาธิการ
  หลักสูตรฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

ประวัติการทำงาน

 • 2562 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
  2561 - 2562 ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
  2558 - 2561 ผู้อำนวยการโรงเรียนกมลศรี สพป.ตรัง เขต 2
  2557 - 2558 รองผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
  2539 - 2557 ครูโรงเรียนบ้านบางค้างคาว สพป.ตรัง เขต 2

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

 • ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ....รัฐสภา
  ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน พ.ศ.2560
  คณะอนุกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ด้านการศึกษาพิเศษ คุรุสภา
  คณะทำงาน/วิทยากร สพฐ. ระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา
  คณะทำงาน/วิทยากร สพฐ. มาตรฐานการศึกษาและการจัดการศึกษา Home School
  คณะทำงาน/วิทยากร สพฐ. หลักเกณฑ์การประเมินนักเรียนและสถานศึกษารางวัลพระราชทาน
  คณะทำงาน/วิทยากร สพฐ. Leader in me (ผู้นำในตัว)
  คณะกรรมการติดตาม PLC สพฐ.
  วิทยากรวิจัยชั้นเรียน
  วิทยากรการจัดการเรียนการสอนแบบ active learning เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
  วิทยากรการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปี
  วิทยากรอบรมคูปองครู
  ผู้ประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  อาจารย์สอนพิเศษมหาวิทยาลัย
  อาจารย์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท
  ที่ปรึกษาการจัดทำผลงานวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญ

นายสุพจน์ ศรีงามเมือง
อนุกรรมการ

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การบัญชี) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

การฝึกอบรม

 • หลักสูตรพนักงานไต่สวนระดับสูง สำนักงาน ป.ป.ช.
  หลักสูตรวิชาชีพพนักงานไต่สวนชั้นกลาง สำนักงาน ป.ป.ช.
  หลักสูตรนักบริหาร ป.ป.ช. ระดับสูง (นบปส. อำนวยการ) สำนักงาน ป.ป.ช.
  หลักสูตรวิทยากรไต่สวน สำนักงาน ป.ป.ช.
  หลักสูตรนักบริหารมหานครระดับกลาง สำนักงานประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร
  หลักสูตรการให้บริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วม สถาบันพระปกเกล้า
  หลักสูตรการตรวจสอบทรัพย์สิน โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

ประวัติการทำงาน

 • ปัจจุบัน ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภาค 2
  2564 - 2565 ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภาค 5
  2562 - 2564 ผู้อำนวยการสำนักไต่สวนการทุจริตภาครัฐวิสาหกิจ 1
  2560 - 2562 ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาญจนบุรี
  2560 ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน
  2560 พนักงานไต่สวนเชี่ยวชาญ สำนักไต่สวนการทุจริตภาคการเมือง 1

รองศาสตราจารย์ ดร. พิมพ์พนา ศรีสวัสดิ์
อนุกรรมการ


เว็บไซต์ของ กบข. มีการใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้น โดยจะทำให้ กบข. เข้าใจลักษณะการใช้งานเว็บไซต์ของ กบข. ของท่าน และทำให้เว็บไซต์ของ กบข. เข้าถึงได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของ กบข. นี้จะถือว่าท่านได้อนุญาตให้ กบข. ใช้คุกกี้ตาม นโยบายการใช้คุกกี้