เกี่ยวกับ กบข.
โครงสร้างองค์กร
สถิติสำคัญ
หน้าหลัก
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
ภาพเกี่ยวกับ กบข.

คณะอนุกรรมการ

นายพรชัย ฐีระเวช
นายพรชัย ฐีระเวช
ประธานอนุกรรมการ

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาเอก ครุศาสตร์ (การศึกษานอกระบบโรงเรียน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ปริญญาเอก การจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (สาขาการเงิน) Notre Dame College, USA
  ปริญญาโท รัฐศาสตร์ (สาขาบริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การฝึกอบรม

 • หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) วิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ
  หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
  หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  หลักสูตร Boards that Make a Difference (BMD) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  หลักสูตร Board Matters and Trends (BMT) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  หลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.) สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล
  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงวิทยาการตลาดทุน (วตท.) สถาบันวิทยาการตลาดทุน
  หลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) สำนักงบประมาณ
  หลักสูตรโครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส. 2) สำนักงานงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

ประวัติการทำงาน

 • 2564 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
  2564 รองปลัดกระทรวงการคลัง
  2559 - 2564 ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน (เศรษฐกรทรงคุณวุฒิ)
  2558 - 2559 รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

 • ประธานกรรมการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
  กรรมการ คณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย
  กรรมการ คณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงินธนาคารแห่งประเทศไทย
  กรรมการ คณะกรรมการธรรมาภิบาลธนาคารแห่งประเทศไทย
  กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
  กรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
  คณะผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)
  รองประธานกรรมการมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  กรรมการในคณะกรรมการ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)
  กรรมการในคณะกรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
นางสาวพิมพ์พันธ์ เจริญขวัญ
นางสาวพิมพ์พันธ์ เจริญขวัญ
ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย
นางวิวรรณ ธาราหิรัญโชติ
นางวิวรรณ ธาราหิรัญโชติ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายเอกชัย จงวิศาล
นายเอกชัย จงวิศาล
ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายสุวิชญ โรจนวานิช
นายสุวิชญ โรจนวานิช
ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายสุขวัฒน์ ประเสริฐยิ่ง
นายสุขวัฒน์ ประเสริฐยิ่ง
ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช
นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช
ที่ปรึกษา

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)
  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เกียรตินิยม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

การฝึกอบรม

 • Investment Banking, Kellogg Business School, Northwestern University, USA
  หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  หลักสูตร Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) สถาบันวิทยาการพลังงาน
  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงวิทยาการตลาดทุน (วตท.) สถาบันวิทยาการตลาดทุน
  หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) วิทยาลัยการยุติธรรม สถาบันพัฒนาข้าราชการ ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม

ประวัติการทำงาน

 • ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
  2558 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลเครดิต
  กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  ประธานกรรมการ OKEA ASA - Oslo Stock Exchange (OSE)
  นายกสมาคมศิษย์เก่าสวนกุหลาบ ในพระบรมราชูปถัมภ์
  ประธานสภาธุรกิจไทย-ยุโรป คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.)
  กรรมการ สมาคมจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)
  รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
  ประธานกรรมการบริหาร สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)
  กรรมการที่ปรึกษา วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นายศรพล ตุลยะเสถียร
นายศรพล ตุลยะเสถียร
ที่ปรึกษา
นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์
นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์
อนุกรรมการและเลขานุการ

ประวัติการศึกษา

 • Master of Business Administration with Finance, Case Western Reserve University, USA
  Bachelor of Science in Finance, University of Findlay, USA