logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ

คณะอนุกรรมการ


นายเมธี สุภาพงษ์
ประธานอนุกรรมการ

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์การพัฒนา Center for Development Economics, Williams College, USA
  ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์การเงิน London School of Economic and Political Sciences University of London, UK

การฝึกอบรม

 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) สถาบันวิทยาการพลังงาน

ประวัติการทำงาน

 • 2558 – ปัจจุบัน รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
  2557 – 2558 ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
  2553 – 2557 ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายนโยบายเศรษฐกิจการเงิน สายนโยบายการเงิน

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

 • กรรมการ คณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย
  กรรมการ คณะกรรมการนโยบายการเงิน
  กรรมการ คณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน
  กรรมการ คณะกรรมการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

นายปิยวัฒน์ ศิวรักษ์
อนุกรรมการ

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท สาขานโยบายสาธารณะ (ทุนรัฐบาล) Claremont Graduate University, USA
  ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การฝึกอบรม

 • หลักสูตร TLCA Executive Development Program สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
  หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.) สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

ประวัติการทำงาน

 • 2564 - ปัจจุบัน เลขาธิการ ก.พ.
  2559 - 2564 รองเลขาธิการ ก.พ.
  2557 - 2559 ที่ปรึกษาระบบราชการ สำนักงาน ก.พ.
  2554 - 2557 อัครราชทูต (ฝ่ายการศึกษา) สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ
  2552 - 2554 ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
  2551 - 2552 ผู้อำนวยการศูนย์นักบริหารระดับสูง

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

 • คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
  คณะกรรมการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
  คณะกรรมการบริหารศาลปกครอง
  คณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง
  คณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม
  คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ
  คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
  คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร
  คณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา
  คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
  คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล
  คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล
  คณะอนุกรรมการโครงสร้างบุคลากรของไทยที่ประจำการในต่างประเทศ
  คณะอนุกรรมการข้าราชการรัฐสภาเฉพาะกิจ ศึกษาและจัดทำแผนปฏิบัติราชการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา พ.ศ.2566-2570
  คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการขับเคลื่อนระบบราชการเพื่ออนาคต

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล
อนุกรรมการ

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) University of California at Berkeley, USA
  ปริญญาโท นิติศาสตร์ (LL.M.) Harvard Law School, Cambridge, Massachusetts, USA
  เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
  ปริญญาตรี นิติศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เหรียญทอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การฝึกอบรม

 • หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.) : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
  หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) วิทยาลัยการยุติธรรม สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม
  หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
  หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งขาติ
  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงวิทยาการตลาดทุน (วตท.) สถาบันวิทยาการตลาดทุน
  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) สถาบันวิทยาการพลังงาน

ประวัติการทำงาน

 • 2557 – 2562 อธิบดีกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม
  2555 – 2557 อธิบดีกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม
  2554 – 2555 ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม และรองโฆษกกระทรวงยุติธรรม
  2552 – 2554 รองผู้อำนวยการ สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม
  2551 – 2552 รองอธิบดี กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
  2548 – 2551 ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
  ช่วยปฏิบัติราชการในหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตภาครัฐ (สปท.) สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม
  2547 – 2548 ที่ปรึกษาเฉพาะด้านกฎหมาย (นิติกร 9 ชช) สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

 • เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
  กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สำนักงาน ก.พ.ร.
  กรรมการ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
  กรรมการ คณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ
  กรรมการ คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  กรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
  กรรมการธนาคารการพัฒนากฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
  ที่ปรึกษา คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง วุฒิสภา

นายสุพจน์ ศรีงามเมือง
อนุกรรมการ

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การบัญชี) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

การฝึกอบรม

 • หลักสูตรการสอบสวนคดีอาญา สำนักงาน ป.ป.ช. และโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
  หลักสูตรการให้บริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน สถาบันพระปกเกล้า
  หลักสูตรพนักงานไต่สวน สำนักงาน ป.ป.ช.
  หลักสูตรนักบริหารมหานคร ระดับกลาง : กรุงเทพมหานคร
  หลักสูตรนักบริหาร ป.ป.ช. ระดับสูง (นบปส.อำนวยการ) สำนักงาน ป.ป.ช.
  หลักสูตรเสริมสร้างองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการด้านสืบสวนสอบสวนทางการเงินและบัญชี สำนักงาน ป.ป.ช.

ประวัติการทำงาน

 • ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภาค 5
  ผู้อำนวยการสำนักไต่สวนการทุจริตภาครัฐวิสาหกิจ 1
  ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาญจนบุรี
  ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน

พล.ร.อ. วรวุธ พฤกษารุ่งเรือง
อนุกรรมการ

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารทั่วไป) มหาวิทยาลัยบูรพา
  ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ (วิศวกรรมไฟฟ้า) โรงเรียนนายเรือ

การฝึกอบรม

 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
  หลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ
  หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ
  หลักสูตรโรงเรียนชั้นต้นพรรคนาวิน
  หลักสูตร Target Motion Analysis and Acoustic Analysis ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
  หลักสูตร Basic Submarine Operation ณ ประเทศเนเธอร์แลนด์

ประวัติการทำงาน

 • 2564 - ปัจจุบัน หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำผู้บัญชาการทหารเรือ
  2563 – 2564 หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำเสนาธิการทหารเรือ
  2562 – 2563 ผู้บัญชาการกองเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ กองเรือยุทธการ
  2561 – 2562 ผู้อำนวยการสำนักพัฒนากำลังพล กรมกำลังพลทหารเรือ
  2560 – 2561 รองผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ 1 กองเรือยุทธการ
  2559 – 2560 รองผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กรมยุทธการทหารเรือ
  2558 – 2559 ประจำกองเรือยุทธการ (ศึกษาหลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ)
  2555 – 2558 ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือไทยประจำกรุงลอนดอน และรักษาราชการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร และรักษาราชการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ ประจำกรุงออสโล, ประจำกรุงโคเปนเฮเกน และประจำกรุงสต๊อคโฮม
  2554 – 2555 ประจำกรมข่าวทหารเรือ
  2551 – 2554 นายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำผู้บัญชาการทหารเรือ
  2550 – 2551 นายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำเสนาธิการทหารเรือ
  2548 – 2550 นายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำรองเสนาธิการทหารเรือ
  2546 – 2548 รองผู้อำนวยการกองยุทธการ กรมยุทธการทหารเรือ
  2546 ผู้บังคับการเรือหลวงพุทธเลิศหล้านภาลัย

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

 • กรรมการบริหารสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย
  กรรมการบริหารกองทุนการท่าอากาศยานอู่ตะเภา

นายประวิทย์ ตันตราจินต์
อนุกรรมการ

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การฝึกอบรม

 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
  หลักสูตรการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐสำหรับผู้บริหาร มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ
  หลักสูตรนักบริหารการตรวจเงินแผ่นดินระดับสูง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ประวัติการทำงาน

 • 2564 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
  2562 - 2564 ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ 13
  2561 - 2562 ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ 15
  2560 - 2561 ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบการเงินที่ 8
  2560 ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกำแพงเพชร

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

 • คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
  ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทำ และติดตามการบริหารงบประมาณสภาผู้แทนราษฎร

นางศรีกัญญา ยาทิพย์
อนุกรรมการ

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ สถาบันการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  Master of Arts in Mass Communication, Leicester University, UK
  ปริญญาตรี อักษรศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ประกาศนียบัตรภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

การฝึกอบรม

 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงในกระบวนการยุติธรรม (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 22 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
  หลักสูตรผู้บริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 6 สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์
  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 2 สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.)
  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 14
  หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ผู้บริหาร รุ่นที่ 17 กรมกิจการพลเรือนทหารบก
  โครงการฝึกอบรมสำหรับผู้บริหารระดับสูงประจำปี 2553 รุ่นที่ 6 สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (สวค.) ร่วมกับ Kellogg School of management, Schulich School of Business และ Maxwell School of Citizenship and Public Affairs

ประวัติการทำงาน

 • รองเลขาธิการ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
  กรรมการผู?จัดการ บริษัท ชูโอ เซ็นโก (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
  Thai–Japan Co-ordinator Fujikura Ltd., Tokyo, Japan
  Thai TV Program Co-ordinator TV Asahi, Tokyo, Japanเว็บไซต์ของ กบข. มีการใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้น โดยจะทำให้ กบข. เข้าใจลักษณะการใช้งานเว็บไซต์ของ กบข. ของท่าน และทำให้เว็บไซต์ของ กบข. เข้าถึงได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของ กบข. นี้จะถือว่าท่านได้อนุญาตให้ กบข. ใช้คุกกี้ตาม นโยบายการใช้คุกกี้