เกี่ยวกับ กบข.
โครงสร้างองค์กร
สถิติสำคัญ
หน้าหลัก
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
ภาพเกี่ยวกับ กบข.

คณะอนุกรรมการ

นายปิยวัฒน์ ศิวรักษ์
นายปิยวัฒน์ ศิวรักษ์
ประธานอนุกรรมการ

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาเอก สาขานโยบายสาธารณะ (ทุนรัฐบาล) Claremont Graduate University, USA
  ปริญญาโท สาขานโยบายสาธารณะ (ทุนรัฐบาล) Claremont Graduate University, USA
  ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การฝึกอบรม

 • หลักสูตร Board Essentials Program (BEP) มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)
  หลักสูตร TIJ – IGLP Workshop for Emerging Leaders on the Rule of Law & Policy สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
  หลักสูตรการบริหารยุทธศาสตร์องค์กรด้วย Enterprise Architecture สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
  หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
  หลักสูตร TLCA Executive Development Program สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
  หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.) สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

ประวัติการทำงาน

 • 2564 - ปัจจุบัน เลขาธิการ ก.พ.
  2559 - 2564 รองเลขาธิการ ก.พ.
  2557 - 2559 ที่ปรึกษาระบบราชการ สำนักงาน ก.พ.
  2554 - 2557 อัครราชทูต (ฝ่ายการศึกษา) สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ
  2552 - 2554 ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
  2551 - 2552 ผู้อำนวยการศูนย์นักบริหารระดับสูง

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

 • คณะกรรมการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
  กรรมการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
  คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
  คณะกรรมการบริหารศาลปกครอง
  คณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง
  คณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม
  คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ
  คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
  คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร
  คณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา
นายสมศักดิ์ ภู่สกุล
นายสมศักดิ์ ภู่สกุล
อนุกรรมการ
นางณัฐนันท์ รจนกร
นางณัฐนันท์ รจนกร
อนุกรรมการ
นายสรรเสริญ นามพรหม
นายสรรเสริญ นามพรหม
อนุกรรมการ

ประวัติการศึกษา

 • Master of Human Resource Management, Rutgers University, New Jersey, USA
  Master of Management (Public Sector Management) มหาวิทยาลัยมหิดล (หลักสูตรนานาชาติ /ทุนรัฐบาล ก.พ.)
  รัฐศาสตร์บัณฑิต ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การฝึกอบรม

 • หลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย (New Wave Leadership Program) สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
  หลักสูตร Leadership and Change ณ University of Potsdam ประเทศสหพันธรัฐเยอรมนี (ทุนรัฐบาล ก.พ.)
  หลักสูตร Management Acceleration Programme ณ สถาบัน INSEAD ประเทศฝรั่งเศส (ทุนส่งเสริมการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (ทุนรัฐบาล ก.พ.) ในต่างประเทศ ในฐานะส่วนราชการที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นหน่วยงานดีเด่นด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553)
  หลักสูตร (ทุนสำหรับการเตรียมผู้บริหาร ระดับสูง) Executive Development Program ณ สถาบัน Kellogg School of management, Nothwestern University สหรัฐอเมริกา
  หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.สธ.) กระทรวงสาธารณสุข
  โครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

ประวัติการทำงาน

 • 2560 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  2558 - 2560 ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กรมสุขภาพจิต ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  2555 - 2558 ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กรมสุขภาพจิต

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

 • 2566 – ปัจจุบัน อ.ก.ก. วิสามัญเกี่ยวกับการสรรหา พัฒนาบุคลากร และการประเมิน กทม.
  2566 – ปัจจุบัน คณะอนุกรรมการบริหารบุคคล โรงพยาบาลบ้านแพ้ว
  2564 – ปัจจุบัน กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิของสถาบันพระบรมราชชนก อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ของ อ.ก.พ. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
  2563 – ปัจจุบัน อนุกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการรอบรู้สุขภาพ การคุ้มครองผู้บริโภค และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ภายใต้คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
  คณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  2559 – 2562 คณะอนุกรรมการกำหนดกรอบอัตรากำลังและวางแผนบริหารกำลังคนภาครัฐเชิงยุทธศาสตร์
  2558 – ปัจจุบัน อ.ก.ก.วิสามัญเกี่ยวกับระบบราชการ การจัดส่วนราชการและค่าตอบแทน
  เลขานุการ อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงสาธารณสุข
  2559 – ปัจจุบัน อ.ก.พ. วิสามัญเฉพาะกิจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารเพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
  2564 – ปัจจุบัน เลขานุการ อ.ก.พ. กระทรวงกระทรวงสาธารณสุข
นายชำนาญ ทิพยชนวงศ์
นายชำนาญ ทิพยชนวงศ์
อนุกรรมการ
พันตำรวจเอก เด่นทนุ เถาธรรมพิทักษ์
พันตำรวจเอก เด่นทนุ เถาธรรมพิทักษ์
อนุกรรมการ
นายชัยรัตน์ วงศ์วีรธร
นายชัยรัตน์ วงศ์วีรธร
อนุกรรมการ
นางสาวบรรลูน ศิริสิงห์สังชัย
นางสาวบรรลูน ศิริสิงห์สังชัย
อนุกรรมการ

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท (สาขาวิทยาการจัดการ) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การฝึกอบรม

 • นักบริหารการตรวจเงินแผ่นดินระดับสูง (นตส.) สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ประวัติการทำงาน

 • 2565 - ปัจจุบัน ผู้ตรวจเงินแผ่นดิน (สตภ.3) จังหวัดนครปฐม
  2564 - 2565 ที่ปรึกษาการตรวจเงินแผ่นดิน ระดับทรงคุณวุฒิ
  2564 ที่ปรึกษาประจำสำนักงาน (ผู้อำนวยการสูง) สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
  2561 - 2564 ผู้อำนวยการสำนัก สำนักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ 11
  2560 - 2561 ผู้อำนวยการสำนัก สำนักตรวจสอบการเงินที่ 4
  2560 ผู้อำนวยการสำนัก สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดจันทบุรี
นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์
นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์
อนุกรรมการและเลขานุการ

ประวัติการศึกษา

 • Master of Business Administration with Finance, Case Western Reserve University, USA
  Bachelor of Science in Finance, University of Findlay, USA

การฝึกอบรม

 • นักบริหารการเงินการคลังระดับสูง รุ่นที่ 3 กรมบัญชีกลาง
  หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 7/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 231/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  หลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) รุ่นที่ 15/2020 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการทำงาน

 • ผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
  รองกรรมการผู้จัดการธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
  รองผู้อำนวยการ ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย
  รองผู้อำนวยการ ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศสิงค์โปร์
  กรรมการบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
  กรรมการบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
  กรรมการบริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์จำกัด (มหาชน)
  กรรมการองค์การเภสัชกรรม
  กรรมการบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน)