เกี่ยวกับ กบข.
โครงสร้างองค์กร
สถิติสำคัญ
หน้าหลัก
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
ภาพเกี่ยวกับ กบข.

คณะอนุกรรมการ

นางแพตริเซีย มงคลวนิช
นางแพตริเซีย มงคลวนิช
ประธานอนุกรรมการตรวจสอบ
นายสรรเสริญ นามพรหม
นายสรรเสริญ นามพรหม
อนุกรรมการ
นายคงกระพัน เวฬุสาโรจน์
นายคงกระพัน เวฬุสาโรจน์
อนุกรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. พิมพ์พนา ศรีสวัสดิ์
รองศาสตราจารย์ ดร. พิมพ์พนา ศรีสวัสดิ์
อนุกรรมการ