หน้าหลัก
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
ภาพเกี่ยวกับ กบข.

คณะอนุกรรมการ

นายประสิทธิ์ศักดิ์ มีลาภ
นายประสิทธิ์ศักดิ์ มีลาภ
ประธานอนุกรรมการ

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
  ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การฝึกอบรม

 • หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) วิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
  หลักสูตรฝึกอบรมสำหรับตุลาการศาลปกครองและผู้บริหารศาลปกครอง ณ องค์การกฎหมายมหาชนแห่งยุโรป ณ สาธารณรัฐเฮลเลนิก ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างศาลปกครองไทยและองค์การกฎหมายมหาชนแห่งยุโรป (European Public Law Organization: EPLO)

ประวัติการทำงาน

 • 2563 - ปัจจุบัน รองประธานศาลปกครองสูงสุด
  2560 - 2563 ประธานแผนกคดีละเมิดและความรับผิดชอบอย่างอื่นในศาลปกครองสูงสุด
  2559 - 2560 ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด
  2552 - 2559 ตุลาการศาลปกครองสูงสุด
  2551 - 2552 รองอธิบดีศาลปกครองระยอง
  2545 - 2551 ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

 • -
นายชาตรี สุวรรณิน
นายชาตรี สุวรรณิน
อนุกรรมการ

ประวัติการศึกษา

 • เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
  Postgraduate Diploma in English Law (Contract), University of Bristol, UK
  ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การฝึกอบรม

 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
  หลักสูตรวิทยาลัยกองทัพบก
  หลักสูตรพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง (พตส.) สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงวิทยาการตลาดทุน (วตท.) สถาบันวิทยาการตลาดทุน
  หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) วิทยาลัยการยุติธรรม สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม
  หลักสูตรนักบริหารงานยุติธรรมระดับสูง (ระดับอธิบดีอัยการ) สำนักงานอัยการสูงสุด
  หลักสูตรนักบริหารงานยุติธรรมระดับสูง (ระดับอัยการพิเศษฝ่าย) สำนักงานอัยการสูงสุด
  หลักสูตรนักบริหารงานยุติธรรมระดับสูง (ระดับอัยการจังหวัด) สำนักงานอัยการสูงสุด

ประวัติการทำงาน

 • 2564 - ปัจจุบัน อัยการอาวุโส
  2563 - 2564 รองอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการสูงสุด
  2562 - 2563 ผู้ตรวจการอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด
  2561 - 2562 อธิบดีอัยการ สำนักงานการบังคับคดี
  2557 - 2561 รองอธิบดีอัยการ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ
  2549 - 2557 อัยการพิเศษฝ่าย สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายสัญญาและหารือ สำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย
  2557 อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายสัญญาและหารือ สำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

 • เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) (โดยการสรรหา)
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการตรวจสอบกองทุนประกันสังคม (โดยการสรรหา)
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (โดยการสรรหา)
  กรรมการเนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ (โดยการเลือกตั้ง)
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
  อาจารย์ผู้บรรยายกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
  อาจารย์พิเศษผู้บรรยายวิชากฎหมายในหลักสูตร “นิติศาสตร์มหาบัณฑิต” มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
นายภพ เอครพานิช
นายภพ เอครพานิช
อนุกรรมการ

ประวัติการศึกษา

 • LL.M. Case Western Reserve University, USA
  M.C.L. California Western School of Law, USA
  เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
  นิติศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การฝึกอบรม

 • หลักสูตรการปฏิบัติการจิตวิทยาฝ่ายอำนวยการ (สจว.) สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย
  หลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) สำนักงบประมาณ
  หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงวิทยาการตลาดทุน (วตท.) สถาบันวิทยาการตลาดทุน

ประวัติการทำงาน

 • 2558 - ปัจจุบัน รองเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม
  2551 ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำสำนักประธานศาลฎีกา
  2550 ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการ วินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล
  2548 ผู้พิพากษาศาลจังหวัดภูเขียว

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

 • กรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมประเภทข้าราชการศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม
  อนุกรรมาธิการด้านคุณธรรมและจริยธรรม ในคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์
นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์
อนุกรรมการ

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท Master of Economics (Economics), Macquarie University, Australia
  ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตร์ (สาขาพัฒนาการเศรษฐกิจ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การฝึกอบรม

 • หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  หลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
  หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  หลักสูตร Advanced Management Program 183 (AMP 183) Harvard Business School
  หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการทำงาน

 • 2565 - ปัจจุบัน รองปลัดกระทรวงการคลัง กลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน
  2564 - 2565 หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
  2561 - 2564 ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
  2558 - 2561 ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
  2558 ผู้อำนวยการสำนักนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
  2556 - 2558 กรรมการบริหารสำรอง (Alternate Executive Director) ของกลุ่มธนาคารโลก
  2553 - 2556 ผู้อำนวยการสำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
  2549 - 2553 อัครราชทูต (ฝ่ายเศรษฐกิจการคลัง) สำนักงานที่ปรึกษาเศรษฐกิจและการคลัง ประจำสหราชอาณาจักรและยุโรป ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ
  2548 - 2549 ผู้อำนวยการสำนักนโยบายการเงินและสถาบันการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

 • กรรมการการประปานครหลวง
  กรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์
  กรรมการองค์การเภสัชกรรม
  กรรมการ สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)
  กรรมการบริหารกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
นายนพดล เภรีฤกษ์
นายนพดล เภรีฤกษ์
ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
นายวิษณุ วรัญญู
นายวิษณุ วรัญญู
ที่ปรึกษา
นางศรีกัญญา ยาทิพย์
นางศรีกัญญา ยาทิพย์
อนุกรรมการ

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ สถาบันการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  Master of Arts in Mass Communication, Leicester University, UK
  ปริญญาตรี อักษรศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ประกาศนียบัตรภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

การฝึกอบรม

 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงในกระบวนการยุติธรรม (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 22 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
  หลักสูตรผู้บริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 6 สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์
  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 2 สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.)
  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 14
  หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ผู้บริหาร รุ่นที่ 17 กรมกิจการพลเรือนทหารบก
  โครงการฝึกอบรมสำหรับผู้บริหารระดับสูงประจำปี 2553 รุ่นที่ 6 สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (สวค.) ร่วมกับ Kellogg School of management, Schulich School of Business และ Maxwell School of Citizenship and Public Affairs

ประวัติการทำงาน

 • รองเลขาธิการ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชูโอ เซ็นโก (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
  Thai-Japan Co-Ordinator Fujikura Ltd, Tokyo, Japan
  Thai TV Program Co-Ordinator TV Asahi, Tokyo, Japan


เว็บไซต์ของ กบข. มีการใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้น โดยจะทำให้ กบข. เข้าใจลักษณะการใช้งานเว็บไซต์ของ กบข. ของท่าน และทำให้เว็บไซต์ของ กบข. เข้าถึงได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของ กบข. นี้จะถือว่าท่านได้อนุญาตให้ กบข. ใช้คุกกี้ตาม นโยบายการใช้คุกกี้