เกี่ยวกับ กบข.
โครงสร้างองค์กร
สถิติสำคัญ
หน้าหลัก
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
ภาพเกี่ยวกับ กบข.

คณะอนุกรรมการ

นายประสิทธิ์ศักดิ์ มีลาภ
นายประสิทธิ์ศักดิ์ มีลาภ
ประธานอนุกรรมการ

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
  ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การฝึกอบรม

 • หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) วิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
  หลักสูตรฝึกอบรมสำหรับตุลาการศาลปกครองและผู้บริหารศาลปกครอง ณ องค์การกฎหมายมหาชนแห่งยุโรป ณ สาธารณรัฐเฮลเลนิก ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างศาลปกครองไทยและองค์การกฎหมายมหาชนแห่งยุโรป (European Public Law Organization: EPLO)

ประวัติการทำงาน

 • 2563 - ปัจจุบัน รองประธานศาลปกครองสูงสุด
  2560 - 2563 ประธานแผนกคดีละเมิดและความรับผิดชอบอย่างอื่นในศาลปกครองสูงสุด
  2559 - 2560 ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด
  2552 - 2559 ตุลาการศาลปกครองสูงสุด
  2551 - 2552 รองอธิบดีศาลปกครองระยอง
  2545 - 2551 ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง

นางพรอนงค์ บุษราตระกูล
นางพรอนงค์ บุษราตระกูล
อนุกรรมการ

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ (การเงิน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ปริญญาโท ระบบสารสนเทศการจัดการบริหารธุรกิจ University of Dallas สหรัฐอเมริกา
  บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการเชิงปริมาณ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การฝึกอบรม

 • คุณวุฒิวิชาชีพทางการเงินและการลงทุนระดับสากล (Chartered Financial Analyst : CFA)
  ผู้ตรวจสอบภายในวิชาชีพรับอนุญาตสากล (Certified Internal Auditor : CIA)

ประวัติการทำงาน

 • หัวหน้าภาควิชาการธนาคารและการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
  ประธานอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำกับดูแลการประกอบธุรกิจตัวกลาง และตลาด สำนักงาน ก.ล.ต.
  ประธานอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ประเภทตราสารหนี้ ตราสารอนุพันธ์ และตราสารซับซ้อน สำนักงาน ก.ล.ต.
นายสรรเสริญ นามพรหม
นายสรรเสริญ นามพรหม
อนุกรรมการ

ประวัติการศึกษา

 • Master of Human Resource Management, Rutgers University, New Jersey, USA
  Master of Management (Public Sector Management) มหาวิทยาลัยมหิดล (หลักสูตรนานาชาติ /ทุนรัฐบาล ก.พ.)
  รัฐศาสตร์บัณฑิต ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การฝึกอบรม

 • หลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย (New Wave Leadership Program) สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
  หลักสูตร Leadership and Change ณ University of Potsdam ประเทศสหพันธรัฐเยอรมนี (ทุนรัฐบาล ก.พ.)
  หลักสูตร Management Acceleration Programme ณ สถาบัน INSEAD ประเทศฝรั่งเศส (ทุนส่งเสริมการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (ทุนรัฐบาล ก.พ.) ในต่างประเทศ ในฐานะส่วนราชการที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นหน่วยงานดีเด่นด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553)
  หลักสูตร (ทุนสำหรับการเตรียมผู้บริหาร ระดับสูง) Executive Development Program ณ สถาบัน Kellogg School of management, Nothwestern University สหรัฐอเมริกา
  หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.สธ.) กระทรวงสาธารณสุข
  โครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

ประวัติการทำงาน

 • 2560 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  2558 - 2560 ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กรมสุขภาพจิต ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  2555 - 2558 ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กรมสุขภาพจิต

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

 • 2566 – ปัจจุบัน อ.ก.ก. วิสามัญเกี่ยวกับการสรรหา พัฒนาบุคลากร และการประเมิน กทม.
  2566 – ปัจจุบัน คณะอนุกรรมการบริหารบุคคล โรงพยาบาลบ้านแพ้ว
  2564 – ปัจจุบัน กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิของสถาบันพระบรมราชชนก อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ของ อ.ก.พ. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
  2563 – ปัจจุบัน อนุกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการรอบรู้สุขภาพ การคุ้มครองผู้บริโภค และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ภายใต้คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
  คณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  2559 – 2562 คณะอนุกรรมการกำหนดกรอบอัตรากำลังและวางแผนบริหารกำลังคนภาครัฐเชิงยุทธศาสตร์
  2558 – ปัจจุบัน อ.ก.ก.วิสามัญเกี่ยวกับระบบราชการ การจัดส่วนราชการและค่าตอบแทน
  เลขานุการ อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงสาธารณสุข
  2559 – ปัจจุบัน อ.ก.พ. วิสามัญเฉพาะกิจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารเพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
  2564 – ปัจจุบัน เลขานุการ อ.ก.พ. กระทรวงสาธารณสุข
นายสาธิต ประเสริฐศักดิ์
นายสาธิต ประเสริฐศักดิ์
อนุกรรมการ

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท รัฐประศานศนศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การฝึกอบรม

 • หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) สถาบันพระปกเกล้า
  หลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.) สำหรับผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับสูง ระดับกรม สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล

ประวัติการทำงาน

 • 2562 - ปัจจุบัน รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (นักบริหารสูง)
  2561 - 2562 ผู้อำนวยการสำนัก (ผู้อำนวยการสูง) สำนักการประชุม
  2556 - 2561 ผู้อำนวยการสำนัก (ผู้อำนวยการสูง) สำนักกรรมาธิการ 3
  2550 - 2556 ผู้อำนวยการกลุ่มงานคณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

 • กรรมการจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา
พล.ร.อ. วรวุธ พฤกษารุ่งเรือง
พล.ร.อ. วรวุธ พฤกษารุ่งเรือง
อนุกรรมการ

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารทั่วไป) มหาวิทยาลัยบูรพา
  ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ (วิศวกรรมไฟฟ้า) โรงเรียนนายเรือ

การฝึกอบรม

 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงวิทยาการตลาดทุน (วตท.) สถาบันวิทยาการตลาดทุน
  หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
  หลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ
  หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ
  หลักสูตรโรงเรียนชั้นต้นพรรคนาวิน
  หลักสูตร Target Motion Analysis and Acoustic Analysis ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
  หลักสูตร Basic Submarine Operation ณ ประเทศเนเธอร์แลนด์

ประวัติการทำงาน

 • เสนาธิการทหารเรือ
  หัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำผู้บังคับบัญชา
  หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำผู้บัญชาการทหารเรือ
  หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำเสนาธิการทหารเรือ
  ผู้บัญชาการกองเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ กองเรือยุทธการ
  ผู้อำนวยการสำนักพัฒนากำลังพล กรมกำลังพลทหารเรือ
  รองผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ 1 กองเรือยุทธการ
  รองผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กรมยุทธการทหารเรือ
  ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือไทยประจำกรุงลอนดอน และรักษาราชการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร และรักษาราชการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ ประจำกรุงออสโล, ประจำกรุงโคเปนเฮเกน และประจำกรุงสต๊อคโฮม
  นายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำผู้บัญชาการทหารเรือ
  นายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำเสนาธิการทหารเรือ
  นายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำรองเสนาธิการทหารเรือ
  รองผู้อำนวยการกองยุทธการ กรมยุทธการทหารเรือ
  ผู้บังคับการเรือหลวงพุทธเลิศหล้านภาลัย
  ผู้บังคับกองพันรักษาฝั่งที่ 11 กรมรักษาฝั่งที่ 1 หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
  ผู้บังคับการเรือหลวงรัตนโกสินทร์
  นายธงผู้บัญชาการทหารเรือ
  นายธงรองผู้บัญชาการทหารเรือ
  นายทหารอาวุธ แผนกอาวุธและการเรือ เรือหลวงพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

 • ประธานกรรมการ บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด
  กรรมการบริหารสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย
นายศีลวัต สันติวิสัฎฐ์
นายศีลวัต สันติวิสัฎฐ์
ที่ปรึกษา
นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์
นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์
อนุกรรมการ

ประวัติการศึกษา

 • Master of Business Administration with Finance, Case Western Reserve University, USA
  Bachelor of Science in Finance, University of Findlay, USA

การฝึกอบรม

 • นักบริหารการเงินการคลังระดับสูง รุ่นที่ 3 กรมบัญชีกลาง
  หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 7/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 231/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  หลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) รุ่นที่ 15/2020 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการทำงาน

 • ผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
  รองกรรมการผู้จัดการธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
  รองผู้อำนวยการ ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย
  รองผู้อำนวยการ ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศสิงค์โปร์
  กรรมการบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
  กรรมการบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
  กรรมการบริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์จำกัด (มหาชน)
  กรรมการองค์การเภสัชกรรม
  กรรมการบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน)