หน้าหลัก
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
ภาพเกี่ยวกับ กบข.

คณะอนุกรรมการ

นายปิยวัฒน์ ศิวรักษ์
นายปิยวัฒน์ ศิวรักษ์
ประธานอนุกรรมการ

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาเอก สาขานโยบายสาธารณะ (ทุนรัฐบาล) Claremont Graduate University, USA
  ปริญญาโท สาขานโยบายสาธารณะ (ทุนรัฐบาล) Claremont Graduate University, USA
  ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การฝึกอบรม

 • หลักสูตร TIJ – IGLP Workshop for Emerging Leaders on the Rule of Law & Policy สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
  หลักสูตรการบริหารยุทธศาสตร์องค์กรด้วย Enterprise Architecture สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
  หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญาบัตร วปอ.) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
  หลักสูตร TLCA Executive Development Program สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
  หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.) สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

ประวัติการทำงาน

 • 2564 - ปัจจุบัน เลขาธิการ ก.พ.
  2559 - 2564 รองเลขาธิการ ก.พ.
  2557 - 2559 ที่ปรึกษาระบบราชการ สำนักงาน ก.พ.
  2554 - 2557 อัครราชทูต (ฝ่ายการศึกษา) สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ
  2552 - 2554 ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
  2551 - 2552 ผู้อำนวยการศูนย์นักบริหารระดับสูง

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

 • คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
  คณะกรรมการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
  คณะกรรมการบริหารศาลปกครอง
  คณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง
  คณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม
  คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ
  คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
  คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร
  คณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา
  คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
  คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล
  คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล
  คณะอนุกรรมการโครงสร้างบุคลากรของไทยที่ประจำการในต่างประเทศ
  คณะอนุกรรมการข้าราชการรัฐสภาเฉพาะกิจ ศึกษาและจัดทำแผนปฏิบัติราชการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา พ.ศ.2566-2570
  คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการขับเคลื่อนระบบราชการเพื่ออนาคต
นายพรชัย ฐีระเวช
นายพรชัย ฐีระเวช
อนุกรรมการ

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาเอก ครุศาสตร์ (การศึกษานอกระบบโรงเรียน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ปริญญาเอก การจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (สาขาการเงิน) Notre Dame College, USA
  ปริญญาโท รัฐศาสตร์ (สาขาบริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การฝึกอบรม

 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
  หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  หลักสูตร Boards that Make a Difference (BMD) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  หลักสูตร Board Matters and Trends (BMT) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  หลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.) สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล
  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงวิทยาการตลาดทุน (วตท.) สถาบันวิทยาการตลาดทุน
  หลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) สำนักงบประมาณ
  หลักสูตรโครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส. 2) สำนักงานงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

ประวัติการทำงาน

 • 2564 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
  2564 รองปลัดกระทรวงการคลัง
  2559 – 2564 ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน (เศรษฐกรทรงคุณวุฒิ)
  2558 – 2559 รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

 • ประธานกรรมการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
  กรรมการ คณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย
  กรรมการ คณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงินธนาคารแห่งประเทศไทย
  กรรมการ คณะกรรมการธรรมาภิบาลธนาคารแห่งประเทศไทย
  กรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
  กรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
  กรรมการ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
  คณะผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)
  กรรมการบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
พล.ต.ต. ศุภเศรษฐ์ โชคชัย
พล.ต.ต. ศุภเศรษฐ์ โชคชัย
อนุกรรมการ

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท Master of Business Administration, City University of Seattle, USA
  ปริญญาโท Master of Public Administration, City University of Seattle, USA
  ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

การฝึกอบรม

 • FBI Session 205, FBI National Academy Virginia, USA
  หลักสูตรผู้กำกับการ สถาบันพัฒนาข้าราชตำรวจ
  หลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง (บตส.) วิทยาลัยการตำรวจ

ประวัติการทำงาน

 • 2564 – ปัจจุบัน รองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว
  2563 - 2564 รองผู้บัญชาการสำนักงานเทคโนโลยีและการสื่อสาร
  2561 - 2563 ผู้บังคับการกองตรวจราชการ 5 สำนักงานจเรตำรวจ
  2560 - 2561 ผู้บังคับการกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
  2558 - 2560 ผู้บังคับการกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
  2553 - 2558 รองผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยว

รศ. เริงรณ ล้อมลาย
รศ. เริงรณ ล้อมลาย
อนุกรรมการ

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ทางสังคมศาสตร์) วิชาเอกการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  ปริญญาโท ศึกษาศาสตร์ (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  ปริญญาโท ศึกษาศาสตร์ (การวัดและประเมินผลการศึกษา) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ (จิตวิทยา) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การฝึกอบรม

 • หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
  หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) สถาบันพระปกเกล้า

ประวัติการทำงาน

 • 2555 - ปัจจุบัน รองอธิการบดีฝ่ายธุรการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  2561 - 2562 คณะกรรมการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)
  2561 - 2561 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสัตว์ภูมิภาคในเขตร้อน
  2560 - 2561 รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการ จ.ชัยภูมิ
  2560 - 2561 รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการ จ.เพชรบูรณ์
  2560 - 2561 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักกีฬา
  2560 - 2560 รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการฯ จ.อุดรธานี
  2559 - 2559 รักกษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขต
  2557 - 2558 รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการฯ จ.นครราชสีมา
  2556 - 2557 รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการฯ จ.ตรัง
  2554 - 2556 รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาปริญญาตรีภูมิภาค

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

 • คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.)
  คณะกรรมการอนุระบบบริหารงานบุคคล ก.พ.อ.
  ที่ปรึกษาคณะกรรมการข้าราชการพนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
  กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนจังหวัดอุทัยธานี
  คณะกรรมการฝ่ายกฎหมายที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
  คณะอนุกรรมาธิการวุฒิสภา ด้านวิชาการและเสริมสร้างการให้ความรู้ระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
  คณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ก.ก.ม.ท.)
  คณะกรรมการสวัสดิการข้าราชการ
นายพงศ์กิตติ์ อรุณภักดีสกุล
นายพงศ์กิตติ์ อรุณภักดีสกุล
อนุกรรมการ

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การฝึกอบรม

 • หลักสูตร “โฆษกกระทรวง” สถาบันการประชาสัมพันธ์
  หลักสูตรด้านรัฐสภานานาชาติ Inter - Parliament Study Program ณ กรุงแคนเบอร์รา เครือรัฐออสเตรเลีย
  หลักสูตรการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) สถาบันพระปกเกล้า
  หลักสูตรโครงการอบรมงานด้านรัฐสภา Parliament Officers Study Program (POSP) ณ กรุงออตตาวา ประเทศแคนาดา
  หลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
  หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  หลักสูตรพรรคการเมืองกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยสำหรับผู้บริหารพรรคการเมือง สถาบันพระปกเกล้า
  หลักสูตรผู้บริหารระดับ 6 สถาบันดำรงราชานุภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
  หลักสูตรปลัดอำเภอ วิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
  หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี

ประวัติการทำงาน

 • 2560 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการ
  2558 - 2560 รองเลขาธิการวุฒิสภา
  2556 - 2558 ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ
  2449 - 2556 ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 9)
  2547 - 2549 วิทยากร 9 ชช. กลุ่มงานช่วยอำนวยการนักบริหาร สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
  2547 ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 9)
  2545 - 2547 ผู้อำนวยการกลุ่มงานนโยบายและแผน สำนักบริหารงานกลาง
  (จ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 8 ว.)
  2544 - 2545 เลขานุการรองเลขาธิการวุฒิสภา (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 8)
นางศรีกัญญา ยาทิพย์
นางศรีกัญญา ยาทิพย์
อนุกรรมการ

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ สถาบันการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  Master of Arts in Mass Communication, Leicester University, UK
  ปริญญาตรี อักษรศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ประกาศนียบัตรภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

การฝึกอบรม

 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงในกระบวนการยุติธรรม (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 22 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
  หลักสูตรผู้บริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 6 สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์
  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 2 สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.)
  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 14
  หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ผู้บริหาร รุ่นที่ 17 กรมกิจการพลเรือนทหารบก
  โครงการฝึกอบรมสำหรับผู้บริหารระดับสูงประจำปี 2553 รุ่นที่ 6 สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (สวค.) ร่วมกับ Kellogg School of management, Schulich School of Business และ Maxwell School of Citizenship and Public Affairs

ประวัติการทำงาน

 • รองเลขาธิการ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชูโอ เซ็นโก (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
  Thai-Japan Co-Ordinator Fujikura Ltd, Tokyo, Japan
  Thai TV Program Co-Ordinator TV Asahi, Tokyo, Japan


เว็บไซต์ของ กบข. มีการใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้น โดยจะทำให้ กบข. เข้าใจลักษณะการใช้งานเว็บไซต์ของ กบข. ของท่าน และทำให้เว็บไซต์ของ กบข. เข้าถึงได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของ กบข. นี้จะถือว่าท่านได้อนุญาตให้ กบข. ใช้คุกกี้ตาม นโยบายการใช้คุกกี้