เกี่ยวกับ กบข.
โครงสร้างองค์กร
สถิติสำคัญ
หน้าหลัก
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
ภาพเกี่ยวกับ กบข.

คณะอนุกรรมการ

นางแพตริเซีย มงคลวนิช
นางแพตริเซีย มงคลวนิช
ประธานอนุกรรมการตรวจสอบ

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ปริญญาโท Master of Arts, University of Wisconsin-Madison, USA
  ปริญญาโท Master of Laws (Tax), London School of Economics and Political Science, University of London, UK

การฝึกอบรม

 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงวิทยาการตลาดทุน (วตท.) สถาบันวิทยาการตลาดทุน
  หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) วิทยาลัยการยุติธรรม สถาบันพัฒนาข้าราชการ ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม

ประวัติการทำงาน

 • 2566 - ปัจจุบัน อธิบดีกรมบัญชีกลาง
  2562 - 2566 ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
  2561 - 2562 ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
  2560 - 2561 ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี
  (กลุ่มธุรกิจพลังงาน) / รองอธิบดีกรมสรรพากร
  2557 - 2560 ผู้อำนวยการสำนักวิชาการแผนภาษี

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

 • กรรมการ ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
  กรรมการ บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน)
  กรรมการ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)
นายสรรเสริญ นามพรหม
นายสรรเสริญ นามพรหม
อนุกรรมการ

ประวัติการศึกษา

 • Master of Human Resource Management, Rutgers University, New Jersey, USA
  Master of Management (Public Sector Management) มหาวิทยาลัยมหิดล (หลักสูตรนานาชาติ /ทุนรัฐบาล ก.พ.)
  รัฐศาสตร์บัณฑิต ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การฝึกอบรม

 • หลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย (New Wave Leadership Program) สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
  หลักสูตร Leadership and Change ณ University of Potsdam ประเทศสหพันธรัฐเยอรมนี (ทุนรัฐบาล ก.พ.)
  หลักสูตร Management Acceleration Programme ณ สถาบัน INSEAD ประเทศฝรั่งเศส (ทุนส่งเสริมการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (ทุนรัฐบาล ก.พ.) ในต่างประเทศ ในฐานะส่วนราชการที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นหน่วยงานดีเด่นด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553)
  หลักสูตร (ทุนสำหรับการเตรียมผู้บริหาร ระดับสูง) Executive Development Program ณ สถาบัน Kellogg School of management, Nothwestern University สหรัฐอเมริกา
  หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.สธ.) กระทรวงสาธารณสุข
  โครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

ประวัติการทำงาน

 • 2560 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  2558 - 2560 ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กรมสุขภาพจิต ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  2555 - 2558 ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กรมสุขภาพจิต

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

 • 2566 – ปัจจุบัน อ.ก.ก. วิสามัญเกี่ยวกับการสรรหา พัฒนาบุคลากร และการประเมิน กทม.
  2566 – ปัจจุบัน คณะอนุกรรมการบริหารบุคคล โรงพยาบาลบ้านแพ้ว
  2564 – ปัจจุบัน กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิของสถาบันพระบรมราชชนก
  อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของ อ.ก.พ. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
  2563 – ปัจจุบัน อนุกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการรอบรู้สุขภาพ การคุ้มครองผู้บริโภค และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ภายใต้คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
  คณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  2559 – 2562 คณะอนุกรรมการกำหนดกรอบอัตรากำลังและวางแผนบริหารกำลังคนภาครัฐเชิงยุทธศาสตร์
  2558 – ปัจจุบัน อ.ก.ก.วิสามัญเกี่ยวกับระบบราชการ การจัดส่วนราชการและค่าตอบแทน
  เลขานุการ อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
  2559 – ปัจจุบัน อ.ก.พ. วิสามัญเฉพาะกิจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารเพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
  2564 – ปัจจุบัน เลขานุการ อ.ก.พ. กระทรวงสาธารณสุข
นายคงกระพัน เวฬุสาโรจน์
นายคงกระพัน เวฬุสาโรจน์
อนุกรรมการ

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
  เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
  ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช

การฝึกอบรม

 • หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
  หลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง (นบส.ศธ.) กระทรวงศึกษาธิการ
  โครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

ประวัติการทำงาน

 • 2567 - ปัจจุบัน ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่
  2565 - 2567 ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม
  2563 - 2565 รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่
  2562 - 2563 นิติกร ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มบริหารงานทรัพยากรบุคคล รักษาราชการแทนศึกษาธิการภาค 15
รองศาสตราจารย์ ดร. พิมพ์พนา ศรีสวัสดิ์
รองศาสตราจารย์ ดร. พิมพ์พนา ศรีสวัสดิ์
อนุกรรมการ