บริการสมาชิก
บริการดิจิทัล
แผนการลงทุน
ออมเพิ่ม
ออมต่อ
สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก
ศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงิน
ความรู้คู่การออม
ปฏิทินกิจกรรม
วารสาร กบข.
แบบฟอร์มต่างๆ
มาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ (SLA)
logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ

บริการดิจิทัล

ลงทะเบียนรับ e-Statement
สมาชิกสามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ให้ กบข. จัดส่งใบแจ้งยอดเงินประจำปีผ่านช่องทางออนไลน์ หรือ e-Statement ผ่าน อีเมล LINE กบข. และ My GPF Application ได้โดยตรง โดยไม่ต้องติดต่อหรือรอรับเอกสารที่หน่วยงานต้นสังกัด ทำให้สมาชิกได้รับใบแจ้งยอดเงินประจำปีเร็วขึ้นกว่าปกติ และยังมีส่วนร่วมในการช่วยลดการใช้กระดาษอีกทางหนึ่งด้วย
ออมเพิ่ม เลือกแผนการลงทุน ประเมินความเสี่ยง
บริการที่ให้สมาชิกแจ้งความประสงค์ออมเพิ่ม เลือกแผนการลงทุน และประเมินความเสี่ยงผ่านช่องทางออนไลน์ โดยไม่ต้องกรอกแบบฟอร์มเอกสารเพื่อจัดส่งมายังหน่วยงานต้นสังกัด หรือ กบข.
GPF Point
บริการมอบสิทธิประโยชน์ให้สมาชิกมากกว่าเดิมด้วยระบบสะสมคะแนนจากการร่วมกิจกรรมและใช้บริการต่าง ๆ กับ กบข. โดยสมาชิกสะสมคะแนนเพื่อนำไปแลกรับของรางวัลและสิทธิประโยชน์ตามที่ กบข. กำหนดผ่าน My GPF Application และ LINE กบข.
แผนเกษียณของฉัน
โปรแกรมช่วยคำนวณเงินเกษียณสมาชิก กบข. โดยสามารถลองคำนวณจำนวนเงินที่มีเมื่อเวลาออกจากราชการได้ โดยการใช้โปรแกรมแผนเกษียณของฉันใน LINE กบข. My GPF Application และ My GPF Website ซึ่งโปรแกรมดังกล่าวจะช่วยให้สมาชิกทราบว่า รูปแบบการออมของสมาชิก ณ ปัจจุบัน หากเป็นเช่นนี้ไปจนถึงวันที่ออกจากราชการ จะทำให้สมาชิกมีเงินเกษียณประมาณกี่บาท ทั้งเงินส่วนที่ได้รับจาก กบข. และเงินบำนาญจากกระทรวงการคลัง เมื่อทราบผลการคำนวณประมาณการยอดเงินแล้ว สมาชิกอาจลองปรับจำนวนเงินเป้าหมายที่ต้องการได้ด้วยโปรแกรมจะช่วยประเมินว่าหากสมาชิกมีเงินจากแหล่งอื่นๆ เพิ่มเติม หรือมีหนี้สินอื่นแล้วสมาชิกจะสามารถบรรลุเป้าหมายการมีเงินเกษียณที่เพียงพอได้หรือไม่ พร้อมทั้งช่วยนำเสนอทางเลือกเพิ่มมูลค่าเงินเกษียณให้สมาชิกอีกด้วย
ตรวจสอบสิทธิคงค้าง
โปรแกรมช่วยให้สมาชิกตรวจสอบสิทธิคงค้างได้ 3 กรณี คือ 1) กรณีสมาชิกยังไม่ยื่นขอรับเงิน 2) กรณีสมาชิกยื่นขอรับเงินแล้ว แต่ยังดำเนินการจ่ายไม่สำเร็จ และ 3) กรณีสมาชิกไม่แจ้งข้อมูลการกลับเข้ารับราชการใหม่ ซึ่งการตรวจสอบข้อมูลผ่านโปรแกรมนี้จะช่วยให้สมาชิกสามารถรู้ข้อมูลของตนเองทันที
โปรแกรมช่วยสรุปหาทายาทผู้มีสิทธิรับเงิน กบข.
โปรแกรมช่วยสรุปจำนวนทายาทผู้มีสิทธิรับเงินตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของสมาชิก กบข. ที่พ้นสมาชิกภาพด้วยเหตุเสียชีวิต และให้คำแนะนำในการจัดเตรียมแบบขอรับเงินกรณีสมาชิกเสียชีวิต และเอกสารสำคัญต่างๆ ที่สอดคล้องกับรายงานสรุปจำนวนทายาท ผู้มีสิทธิรับเงิน ซึ่งจะช่วยให้การยื่นเรื่องขอรับเงิน กบข. เป็นไปอย่างถูกต้องในคราวเดียว.
ระบบ MCS-Web
ระบบ MCS-Web เป็นระบบสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ส่วนราชการผู้ปฏิบัติงาน กบข. โดยสามารถจัดทำข้อมูลการขอถอนเงินคืน รวมทั้งเรียกดูข้อมูลสำคัญต่างๆ ที่เกี่ยวกับกับงานด้านทะเบียน เช่น ข้อมูลสมาชิกแจ้งความประสงค์เกี่ยวกับออมเพิ่ม หรือรายละเอียดการนำส่งเงินของสมาชิกในสังกัดได้สะดวกและรวดเร็ว


เว็บไซต์ของ กบข. มีการใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้น โดยจะทำให้ กบข. เข้าใจลักษณะการใช้งานเว็บไซต์ของ กบข. ของท่าน และทำให้เว็บไซต์ของ กบข. เข้าถึงได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของ กบข. นี้จะถือว่าท่านได้อนุญาตให้ กบข. ใช้คุกกี้ตาม นโยบายการใช้คุกกี้